M-h;¼-mG-GZÛÅ-mÅ-z¾-»Þ¾-fôG-ºIm-zÇkݼ-‚ïh-ˆÛ-¤ïh-¾ÞGÅ-GÅÞPÅ-zü


2005-12-14
Share

{}ü üM-G¼-HÛ-xôGÅ-mÅ-z¾-»Þ¾-HÛ-ÆÛh-hôm-ºHã¼-zIôÅ-fôG-¾-Gmôm-ÁÝGÅ-vôh-Mã¼-M-mG-¿Ëm-hÝ-ºIm-zÇkݼ-‚ïh-ˆÛ-»ôG-¤-¼ïh-TïÅ-M-G¼-HÛ-xÛ-ÆÛh-iâP-Vï- ÁÙ¤-Å-¼m-¤VôG-GÛÅ-hï-¼ÛP-GÅÞP-GmP-z- Íï-ÁÛ-»ïm- ÍïW- ŸïÅ-qºÛ-M-G¼-HÛ-ZÛm-¼ïºÛ-Gż-ÁôG-GÛÅ-¾ÞP-ºiïm-‚Å-bï-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-»ôh-q-¼ïh- z¾-»Þ¾-HÛ-Vz-ÆÛh-fôG-¾-M-mG-hP-M-G¼-GZÛÅ-;ºÛ-xôGÅ-mÅ-Gmôm-ÁÝGÅ-Vï-VßP-GP-¼ÞP-ŸÛG-vôh-ˆÛ-»ôG-¼ïh-lj¤-qºÛ-¤fôP-±ß¾-ÅÞÅ-ˆP-¤Û-º²Ûm-qºÛ-»Ûh-VïÅ-GmP-GÛ-»ôh-TïÅ-hP- z¾-»Þ¾-mP-ŸÛ-zhï-hP-zdm-¿ËÛP-ÇÀ¼-GÅô-‚ãP-z-¤fôP-Mã-‚ãP-m-lj¤-qºÛ-¼ï-z-mÛ- M-mG-hP-M-G¼-GZÛÅ-;ºÛ-fÞm-¤ôP-GÛ-h¤ÛGÅ-»Þ¾-¼ïh-TïÅ-DôP-GÛÅ-z¾-»Þ¾-hÝ-GŸÝP-hôm-ÇÀh-Vïh-ZÛm-GÅÞ¤-¼ÛP-wïzÅ-GmP-zºÛ-¼ÛP-GÛ-¤²h-ºV¼-DG-¾ïGÅ-q¼-Iâz-XïÅ-¼P-»Þ¾-hÝ-xÛ¼-wïzÅ-Ç+zÅ-Gż-ºGôh-q-±ô¼-Gž-zÁh-GmP-»ôh-q-¼ïh- DôP-GÛÅ-z¾-»Þ¾-mP-zŸÝGÅ-qºÛ-¼ÛP-z¾-»Þ¾-HÛ-M¾-qô-H-mïm-l-¼º-¤VôG-hP-¿Ëm-¤W¾-GmP-»ôh-q-¼ïh- hïºÛ-Ç+zÅ-ÅÞ-z¾-»Þ¾-GŸÝP-GÛÅ-GhôP-fÞG-hP- D-Gbh-GTôG-zŸÛm-qºÛ-Vz-ÆÛh-h;º-½‰ôG-DG-ŸÛ-zºÛ-fzÅ-¾¤-HÛ-fôG-mÅ-ºIÛGÅ-ºWGÅ-»ôP-zºÛ-ÇÀh-hÝ- M-G¼-HÛ-xôGÅ-mÅ-fzÅ-ÁïÅ-»ôh-LÝ-¯¾-OæG-GmP-Mã¼-I-OÛG-V-±P-»ôh-TïÅ-hP- z¾-»Þ¾-mP-ŸÛ-zhï-hP-zdm-¿ËÛP-zB¼-GÅô-hP- hq¾-º‚ô¼-ÇÀ¼-GÅô-‚-Mã-mÛ- z¾-»Þ¾-®¤-HÛÅ-¤-¸h- M-G¼-HÛ-¯-hôm-¾ºP-wm-HÛ-»ôG-¼ïh-TïÅ- M-G¼-HÛ-xÛ-ÆÛh-iâP-Vï-ÁÙ¤-Å-¼m-¤VôG-GÛÅ-GÅÞP-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།