M-G¼-hP-q-;Û-ÅÛ-bm-GZÛÅ-hz¼-;-ÁÛ-¤Û¼-Gmh-hôm-fôG-IôÅ-¤ô¾-GmP-ºhÝGü


2004-12-28
Share

{}ü üM-G¼-hP-q-;Û-ÅÛ-bm-GZÛÅ-ˆÛ-xÛ-ÆÛh-iâP-Vï-n¤-GZÛÅ-ˆÛ-G®ô-BôP-ºôG-q-;Û-ÅÛ-bm-HÛ-M¾-Å-ÍÛÅÛ-¾×-¤-„˺h-¾-ZÛm-GZÛÅ-¼ÛP-‚P-xôGÅ-;-ÁÛ-¤Û¼-HÛ-h;º-½‰ôG-fôG-ŸÛ-zºÛ-IôÅ-¤ô¾-GmP-»ôh-ºhÝGü hï-»P-h-¼ÛP-IôÅ-¤ô¾-¤WâG-zOÛ¾-zºÛ-XïÅ-ÅÞ-xôGÅ-GZÛÅ-fÞm-¤ôP-GÛ-fôG-mÅ-uÛ-zOGÅ-ÁÛG-Çtï¾-»ôh-q-hïºÛ-mP-ü »Þ¾-GZÛÅ-hz¼-¤Þ-¤fÞh-mÅ-ºV¼-¾ôºÛ-xÛ-¹-zŸÛ-q-hP-iâG-qºÛ-mP-IôÅ-¤ô¾-GmP-Mã-hP-Ç+zÅ-hï¼-Å-¤±¤Å-hP-hq¾-º‚ô¼- h-G-mP-zŸÛm-ºWÛGÅ-Ç+ݾ-iG-uôh-z;ôh-ºhô¤Å-‚ïh-Mã-ÅôGÅ-Gmh-hôm-¤P-qô-ŸÛG-fôG-¤Z¤-ºƒï¾-HÛ-mÝÅ-q-zbôm-MãºÛ-fôG-z;º-zÇkݼ-GmP-MãºÛ-fG-GTôh-‚ãP-¾ÞGÅ-z;ôh-ºhÝGü hï-hP-xôGÅ-¤±ßPÅ-ºV¼-¾ôºÛ-xÛ-¹-hP-qô-mÅ-ºGô-z®ßGÅ-ˆÛÅ-xôGÅ-GZÛÅ-hz¼-lݾ-ym-Gô-¤±ôm-hP-¤±ô-h¤G- GŸm-»P-»Þ¾-GZÛÅ-ˆÛ-„Ë-ÅïºÛ-ºIâ¾-¾¤-ÇKô-xï-Mã-ÅôGÅ-ˆÛ-fôG-¾ºP-IôÅ-¤ô¾-GmP-Mã-»Ûm-ºhÝGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎