ÅÛ×-qïm-HÛ-FÛ¤Å-¯ôh-qÅ-zôh-¤Û-hqP-qô-GmP-¤Dm-º±ô¾-Iâz-Vïh-M-G¼-hÝ-wïzÅ-ºhÝG


2008-02-17
Share

{}ü üM-¤ÛºÛ-hqôm-¼ÛGÅ-±ôÅ-zôh-mP-zôh-¤Û-¼ÛGÅ-¯-¤ïh-z¸ô-fzÅ-ÅôGÅ-FÛ¤Å-ºG¾-HÛ-‚-uôh-Çtï¾-zºÛ-Ç+ô¼-M-G¼-mP-GmÅ-zŸÝGÅ-zôh-¤ÛÅ- ÅÛ×-qïm-HÛ-FÛ¤Å-DP-mP-hqP-qô-GmP-¤Dm-º±ô¾-Iâz-Vïh-hÝ-ÅÛ×-qïm-HÛ-FÛ¤Å-¯ôh-q- Èô-Åï-ÍÛ-¾Û-»-Åï- ÍïÅÛ-‡ï-¶- ¤VôG-M-G¼-mP-Vïh-wïzÅ-GmP-ºhÝG GôP-ŸÝÅ-Gmh-hôm-fôG-h‚Ûm-»Þ¾-hP- ÅÞh-^ïmü Dï-m-^ü „Ëï¾-W×ï¤- hï-zŸÛm-Èô-¾ïm-I-zTÅ-mÅ-¤fÞm-ºHã¼-¼ôGÅ-¼¤-GmP-MãºÛ-Ÿ¾-zŸïÅ-GmP-»ôh-m-»P-M-G¼-GŸÝP-GÛÅ-hï¼-¤fÞm-ºHã¼-ŸÝ-Mã-¤Ûm-qºÛ-¾m-Bôm-ºhÝG- hïP-Ç+zÅ-M-G¼-mP-wïzÅ-qºÛ-Å×Û-qïm-HÛ-FÛ¤Å-¯ôh-q- Èô-Åï- ¤VôG-hP-Å×Û-qïm-zôh-hôm-Mz-Bô¼-±ôGÅ-qºÛ-ºGm-º²Ûm- Íï-¾ïm-;ïm-‡ôÅï- n¤-GZÛÅ-mÅ-M-mG-GÛÅ-zôh-mP-iG-qôºÛ-z®m-º²â¾-‚Å-qºÛ-XïÅ-ÅÞ-zôh-¤Û-Å-»-GTÛG-¿ËG-®¤-M-¤ÛºÛ-¾G-ºôG-bà-±ï-ºhÅ-xÛm-q-¤-¸h- zôh-ˆÛ-VôÅ-hP-¼ÛG-GŸÝP-hP-ºƒï¾-zºÛ-hPôÅ-µÅ-zM-V-90¿ËG-M-¤ÛÅ-¯-¤ïh-z¸ôÅ-qºÛ-Ç+ô¼-FÛ¤Å-GbàGÅ-‚ïh-VôG-qºÛ-Ç+ô¼-»Þ¾-hïºÛ-FÛ¤Å-DP-GÛÅ-GhïP-ºWôG-GmP-»ôh-¾ÞGÅ-GÅÞPÅ-ºhÝG GôP-ŸÝÅ-Hôh-GŸÛ-hï-mÛ-xÛ-¾ô-2006¾ôºÛ-xÛ-¹-hP-qôºÛ-±ïÅ-1ZÛm-ÅÛ×-qïm-HÛ-FÛ¤Å-DP-¾-z;ï¾-»ôh-q-¼ïh- hï-ÇSôm-ÅÛ×-qïm-HÛ-FÛ¤Å-DP-hïÅ-¿Ëô-Í-¤ï-¼Û-;ºÛ-JÀÛP-ym-mP-GÛ-VÛ-¾ïºÛ-ÇKï¼-GTôh-hzP-º²Ûm-q- Íô-G-Åï-=ô- qÛ-mô-Áï- ¾-mG-ZïÅ-»ôh-qºÛ-FÛ¤Å-fG-zTh-»ôh-q-¼ïh- Ç+Ý-ŸzÅ-Èô-Åï-hP-Íï-¾ïm-n¤-GZÛÅ-mÅ-GÅÞPÅ-m- M-mG-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-¾Û-wËP-hP-T×P-®ï-¤Ûm-hï-zŸÛm-M-¤ÛºÛ-hqôm-¼ÛGÅ-GŸm-¿k-¾-¤Û-¼ÛGÅ-G®P-Åï¾-hP-ºIô-z-¤ÛºÛ-¼ÛGÅ-¾-FÛ¤Å-ºG¾-mG-ZïÅ-zÅG-q- zôh-¤ÛºÛ-fôG-ÇkÝG-¢ôP-¤m¼-GTôh-hP-ºWÛGÅ-Ç+ݾ-iG-uôh-º±ï-¾Å-Çtï¾-zºÛ-mG-ZïÅ-wôG-Mã-»Ûm-¾ÞGÅ-GÅÞPÅ-ºhÝG »P-DôP-GZÛÅ-mÅ-Å×Û-qïm-HÛ-M¾-Å-¤×-^Û¼Û‡-FÛ¤Å-DP-mP-hqP-qô-GmP-¤Dm-zôh-¤Û-n¤Å-ÅÛ×-qïm-mP-zBôh-MãºÛ-xÛ¼-Gm¤-IâºÛ-¾G-Eï¼-Zô-fzÅ-GmP-zŸÛm-qºÛ-GmÅ-±ß¾-ºhÝGüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།