M-G¼-HÛÅ-z¾-»Þ¾-hP-M-G¼-hz¼-HÛ-Å-¤±¤Å-GŸÝP-¾¤-zB¼-hÝ-ÇKô-¤ô-xïÅ-»ôh-qü


2007.06.01

{}ü ühï-»P-ZÛm-zŸÛºÛ-GôP-z¾-»Þ¾-mP-»ôh-qºÛ-ºƒâG-qºÛ-¤Û-Åï¼-»Ûm-ŸïÅ-zXôh-¤Dm-HÛ-z¾-qôºÛ-¤Û-¼ÛGÅ-ÇeôP-yG-¤P-qôÅ-M-G¼-HÛ-Å-DôPÅ-zMãh-mÅ-ºƒâG-»Þ¾-mP-Gô¤-zIôh-‚Å-mÅ-xÛ¼-¾ôG-‚-¯ÛÅ-‚Å-qºÛ-Aïm-HÛÅ-M-G¼-¤fº-ÆâP-h¤G-¤ÛÅ-M-G¼-HÛ-Å-DôPÅ-ÅÞ-º²â¾-¯ÛÅ-‚ïh-¤Dm-ºƒâG-qºÛ-BzÅ-zTô¾-z-±ôºÛ-fôG-¤ï-¤hº-Mz-mÅ-M-G¼-HÛ-Å-¤±¤Å-ÅÞ-º²â¾-zTßG-¤ïh-qºÛ-D¼-ü z¾-»Þ¾-hP-M-G¼-hz¼-ºIô-ºôP-GÛ-¾¤-Vïm-z;G-Çkô¤-‚Å-»ôh-q-¼ïh-ü M-G¼-hP-z¾-»Þ¾-HÛ-Å-¤±¤Å-ÁÛ-¾Û-GÝ-¼Û-Å-GmÅ-ˆÛ-zhï-ºWGÅ-Zïm-dôG-q- ¼×-WïÁ- qm-^ï- mÅ-G¸º-wÞ¼-zÞºÛ-ZÛm-M-G¼-hP-z¾-qôºÛ-Å-¤±¤Å-zB¼-hÝ-ÇKô-¤ô-xï-zºÛ-XïÅ-h-¿eºÛ-V¼-Å-GmÅ-mP-½‰ôG-¿ËÛP-¤ïh-q¼-wm-±ßm-ºIô-ºôP-‚ïh-¤Dm-½ÀPÅ-ºDô¼-h¾-qôºÛ-PP-zBôh-zŸÛm-»Ûm-q-D-q¼-zMãh-Íï-qÛ-Gż-ºHã¼-zMãh-¾¤-HÛ-ºiÛ-z¼-¾m-ºhïzÅ-‚Å-zŸG VôÅ-¾ÞGÅ-ÈÛm-lÝ-hP-¤Û-¼ÛGÅ-z¾-qô-»Ûm-qºÛ-ºƒâG-qºÛ-¤Û-Åï¼-ºzÞ¤-GTÛG-®¤-»ôh-q-n¤Å-xÛ-¾ô-1990ºÛ-mP-ºƒâG-GŸÝP-GÛÅ-z¾-qôºÛ-¤Û-¼ÛGÅ-hï-hG-GÛÅ-ºƒâG-qºÛ-mP-VôÅ-¾-ÁÝGÅ-Aïm-Pm-q-z¸ô-GÛ-»ôh-qºÛ-ZïÅ-z®ßGÅ-fôG-mÅ-DôP-±ô-ºƒâG-»Þ¾-mÅ-xÛ¼-ºzÞh-‚Å-»ôh-qºÛ-XïÅ-ü DôP-±ô-z¾-»Þ¾-mP-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-BzÅ-zTô¾-Çkôh-ÇK¼-hÝ-h-z¼-GmÅ-¤ÞÅ-»Ûm-q-hP-ü Zï-zºÛ-V¼-º²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-BzÅ-zTô¾-¿Ëm-DP-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-±ôGÅ-Çkï-hP-»Þ¾-Iâ-DG-GÛÅ-ºƒâG-qºÛ-BzÅ-zTô¾-z-hï-hG-GÛ-Gmh-hôm-fôG-ºƒâG-GŸÝP-hP-z;º-¤ô¾-GmP-»ôh-ˆP-hôm-ºƒÅ-hï-®¤-Åôm-¤ïh-TÛP-ü ºƒâG-GŸÝP-GÛÅ-z¾-qô-hï-hG-¤P-Vï-zÅ-¼P-ºGݾ-fôG-mÅ-ºƒâG-»Þ¾-mÅ-D-ƒ¾-zºÛ-D¼-ºƒâG-qºÛ-¤Û-Åï¼-HÛ-fôz-fP-„ÀôÅ-GbôP-‚Å-»ôh-q-ºIï¾-zÁh-zBôm-HÛ-»ôh-q-¼ïh-ü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་འདི་ལོའི་དབྱར་དུས་ལ་དྭགས་སུ་ཆིབས་བསྒྱུར་མཛད་རྒྱུ་ཡིན་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎