q-;ÛÅÛ-bm-hP-M-G¼-z¼-ºIÛ¤Å-ºIâ¾-‚ïh-¤Dm-HÛ-¼Û-¾Û-zB¼-hÝ-ÇKô-xï-»ôh-q-¼ïhü


2007.12.30

{}ü ü¼ïÅ-G¸º-wÞ¼-zÞºÛ-ZÛm-q-;ÛÅÛ-bm-HÛ-ÆÛh-„Àôm-¸Þ¼-q-¿U¤- „Ëï-m-²Û¼-„Ëà-‡ô- ¿+ôG-GÅôh-zbP-zºÛ-XïÅ-M-G¼-GŸÝP-GÛÅ-Æâz-Bôz-Gmh-hôm-²-iG-bà-G¸ÛGÅ-bï-»Þ¾-GZÛÅ-z¼-ºIÛ¤Å-ºIâ¾-‚ïh-¤Dm-HÛ-¼Û-¾Û-GmÅ-Ç+zÅ-¤±¤Å-ºWôG-‚Å-q-h-V-zB¼-bà-ÇKô-xï-»ôh-q-¼ïhü hï-»P-M-G¼-¼Û-¾ÛºÛ-„Àôm-Vïm-¿Ëm-DP-GÛ-¤IÛm-±z-qÅ-GÅÞPÅ-mü h-V-GmÅ-ÇePÅ-²-iG-mÅ-»¼-MÅ-ÅÞ-xÛm-»ôh-q¼-zdïm-M-G¼-GŸÝP-GÛÅ-¤²º-IôGÅ-ŸïÅ-q- q-;ÛÅÛ-bm- z¼-zBôh-¤Dm-HÛ-M-G¼-HÛ-¼Û-¾ÛºÛ-ºIÛ¤Å-ºIâ¾-zB¼-bà-ÇKô-xï-»ôh-q-hPü ¼Û-¾Û-hï-mÛ-M-G¼-HÛ-M¾-Å-¿kÛ-¾Û-mÅ-q-;ÛÅÛ-bm-HÛ-Á¼-xôGÅ-IôP-Eï¼-¾×-Èô¼-z¼-ºIÛ¤Å-ºIâ¾-‚ïh-ˆÛ-»ôh-TÛPü hï-¼ÛP-xÛ-iô-¼Û-¾Û-ºIÛ¤Å-ºIâ¾-ºGô-º²âGÅ-‚-Mã-hP-h-hÝP-M-G¼-GŸÝP-GÛÅ-G¸º-ºDô¼-XïÅ-¤¼-w¾-Vï¼-f׺¼-ŸïÅ-qºÛ-¼Û-¾Û-GZÛÅ-q-ŸÛG-M-G¼-HÛ-mÝz-xôGÅ-IôP-Eï¼-WôlÛ-qÞ¼-mÅ-q-;ÛÅÛ-bm-HÛ-Å-GmÅ-;ôG-¼-q×¼-z¼-ºIÛ¤Å-ºIâ¾-zB¼-GÅô-GmP-MãºÛ-ºV¼-GŸÛ-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-»ôh-q-¼ïhü f׺¼-ŸïÅ-qºÛ-M-G¼-HÛ-¼Û-¾Û-hï-mÛ-ºhÅ-qºÛ-¤Û-¾ô-40 ¼ÛP-q-;ÛÅÛ-bm-z¼-HÛ-ºIÛ¤Å-ºIâ¾-¤±¤Å-ºWôG-‚Å-q-hP- »Ûm-mºP-»Þ¾-Iâ-GZÛÅ-z¼-HÛ-ºƒï¾-¾¤-»¼-MÅ-xÛm-qºÛ-XïÅ-ÅÞ-m-mÛP-zB¼-bà-ÇKô-xï-»ôh-q-¼ïhü M-G¼-HÛ-¤²º-IôGÅ-ŸïÅ-qºÛ-¼Û-¾Û-hï¼-xÛ-¹-GZÛÅ-qºÛ-mP-ºz¼-µÅ-ˆÛ-Gbô¼-Lô¾-zbP-Çeï-Ç+zÅ-hï¼-¼Û-¾ÛºÛ-mP-GÛ-ºIâ¾-q-¤P-Vï-z-q-;ÛÅÛ-bm-HÛ-»Þ¾-Ç+ô¼-vô-ºV¤-q-hP-hGÝP-ÅïP-»ôP-¤Dm-Á-ÇeG-»Ûm-ŸÛP-Ç+zÅ-hï¼-ºIâ¾-q-¤Û-IPÅ-68 Aïm-¾¤-hÝ-zbP-zºÛ-hôm-Aïm-‚ãP-»ôh-q-¤-¸hü Ç+zÅ-hï¼-M-G¼-hP-q-;ÛÅÛ-bm-z¼-ŸÛ-zºÛ-IôÅ-¤ô¾-HÛ-D-xôGÅ-ÅÞ-zBôh-zŸÛm-q¼-zdïm-D-Vï-iG-uôh-qÅ-xôGÅ-GZÛÅ-ˆÛ-ŸÛ-zºÛ-IôÅ-¤ô¾-ºGôG-fzÅ-ˆÛÅ-Gbô¼-Lô¾-zbP-z-ŸÛG-»Ûm-q-PôÅ-º²Ûm-‚Å-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་དང་ཨ་རིའི་བོད་དོན་ཆེད་དམིགས་བསལ་འབྲེལ་མཐུད་པ་གཉིས་ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་སུ་མཇལ་མོལ་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎