M-G¼-mÅ-hq¾-º‚ô¼-ºwï¾-MÅ-¤Z¤-Íï-ÁÛ-»ºÛ-¤Pº-DÞ¾-ÆâP-Bôz-‚ïh-ˆÛ-»ôh-¾ÞGÅü


2007.06.20

{}ü üM-G¼-HÛ-xÛ-ÆÛh-„Àôm-Vïm-¤VôG-GÛÅ-M-G¼-HÛ-hq¾-º‚ô¼-ºwï¾-MÅ-ºIô-z-zŸÛm-q-¿e¼-M-G¼-xôGÅ-mÅ-Íï-ÁÛ-»ºÛ-¤Pº-DÞ¾-ÆâP-Bôz-ˆP-‚ïh-ˆÛ-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-GÅÞP-»ôh-q-¼ïhü xÛ-ÆÛh-„Àôm-Vïm- q×¼-mz- ¤Þ-D¼-WÛ- ÅÛP-G-q×ô¼-hÝ-ZÛm-GÅÞ¤-¼ÛP-º±¤Å-ºiÛ¼-wïzÅ-q-¿e¼-hï-¼ÛP-DôP-GÛ-GÅÞP-zÁh-mPü M-G¼-hï-h-V-hq¾-º‚ô¼-ºwï¾-MÅ-hP-h¤G-hôm-ÇeôzÅ-ÁÝGÅ-Vï-¼Þ-ºIô-zŸÛm-»ôh-q-hïºÛ-fôG-mÅ-EÛ¤-¤±ïÅ-M¾-Dz-VßP-z-n¤Å-hP-M-mG-zTÅ-mÅ-Zïm-DºÛ-„Àô-hôGÅ-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-hPü »Ûm-mºP-M-G¼-xôGÅ-mÅ-¼P-ZÛh-ˆÛ-EÛ¤-¤±ïÅ-M¾-Dz-Íw×-G-mÛÅÛ-bm-hPü z¾-»Þ¾ü ºƒâG-»Þ¾-ÅôGÅ-G®ôÅ-qºÛ-EÛ¤-¤±ïÅ-M¾-Dz-±ô¼-M¾-Dz-GŸm-HÛ-ºWÛGÅ-Ç+ݾ-HÛ-Zïm-D-ºGôG-fzÅ-‚ïh-q-¤-¸h-Íï-ÁÛ-»ºÛ-¤Pº-DÞ¾-hÝ-ŸÛ-zhï-Cæm-fzÅ-ÆâP-Bôz-‚ïh-ˆÛ-»ôh-TïÅ-GÅÞP-»ôh-q-¼ïhü EÛ¤-¤±ïÅ-M¾-Dz-VßP-z-±ôÅ-M-G¼-HÛ-hq¾-º‚ô¼-ºwï¾-MÅ-hP-h¤G-hôm-ÇeôzÅ-ÁÝGÅ-È-TP-ºwï¾-MÅ-ºIô-zŸÛm-q¼-zdïm-mÅ-Zïm-DºÛ-ºWÛGÅ-ÇoP-‚ïh-q-hPü M-mG-xôGÅ-mÅ-M-G¼-mÛ-hï-ÇS-IP-h¤G-Ç+zÅ-ÍÞ-¼Þ-ÅÞ-hP-¤fÞm-xôGÅ-»Ûm-q-hP-h-V-Í-¤Û-¼Û-;-hP- ºƒï¾-¾¤-Zï-¼Þ-ºIô-z¼-zdïm-mÅ-Zïm-DºÛ-„Àô-hôGÅ-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎