M-G¼-hP-Í-¼Û-hz¼-zŸG-qºÛ-VÛPÅ-hôm-ŸÛG-¾G-zÇe¼-»ôP-Mã¼-hÝÅ-ºGô¼-ÆÛhü


2007.04.23

{}ü üM-G¼-GŸÝP-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-ÁÛG-GÛÅ-Zï-ÇSôm-M-G¼-hP-Í-¼Û-hz¼-zŸG-GmP-zºÛ-lݾ-ym-mÝÅ-ÁÝGÅ-ˆÛ-VÛPÅ-hôm-hï-hPôÅ-ÅÞ-GP-¤HôGÅ-¾G-zÇe¼-»ôP-Mã¼-Í-¼Û-GŸÝP-xôGÅ-mÅ-Gmôm-ÁÝGÅ-vh-¤Ûm-¾-¤-¿eôÅ-q¼-hÝÅ-ºGô¼-»ôP-z¸ô-»Ûm-Mã-»Ûm-Ç+ô¼-GÅÞP-ºhÝG ¤ÛP-ºhôm-GmP-ºhôh-¤ïh-qºÛ-M-G¼-GŸÝP-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-hïÅ-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-GŸÝP-xôGÅ-mÅ-Í-¼ÛºÛ-mP-xÛ-¾ô- 2008 ¾ôºÛ-ÆÛh-º²Ûm-HÛ-ºôÅ-zÇkݺÛ-¾Å-ºGݾ-hï-P¼-ÁÝGÅ-Vïm-qôºÛ-fôG-ºGô-º²âGÅ-¤-GmP-GôP-lݾ-ym-mÝÅ-ÁÝGÅ-ˆÛ-Vôh-hôm-hï-¾G-zÇe¼-fÞz-q-»ôP-MãºÛ-fÞGÅ-¼ï-GmP-GÛ-»ôh-mºP-hôm-hPôÅ-fôG-xôGÅ-wm-±ßm-hz¼-z;º-zÇkݼ-¤Þ-¤fÞh-¤WâG-BôPÅ-GmP-Mã-zÇkh-»ôh-Ç+ô¼-GÅÞP-ºhÝG »P-GôP-ŸÝÅ-hqôm-¼ÛGÅ-hïÅ-M-G¼-GŸÝP-xôGÅ-mÅ-Gmôm-ÁÝGÅ-»ôh-¤Ûm-¾-¤-¿eôÅ-q¼-G¾-GP-Vï-zºÛ-Gmh-hôm-DG-GÛ-fôG-ºhôh-„Àô-DïPÅ-qºÛ-fG-GTôh-GmP-Mã-hï-G®ô-hôm-GmP-GÛ-»ôh-Ç+ô¼-GÅÞP-ºhÝG M-G¼-hP-Í-¼Û-hz¼-zŸG-GmP-zºÛ-lݾ-ym-mÝÅ-ÁÝGÅ-hP-ºƒï¾-zºÛ-VÛPÅ-hôm-hï-»Þ¾-Iâ-GZÛÅ-hz¼-HÛ-ºƒï¾-¾¤-hï-h¤-G¸z-bà-ºIô-zŸÛm-qºÛ-¤±ôm-hôm-G®ô-zô-ŸÛG-VGÅ-»ôh-q-hP-VÛPÅ-hôm-hïÅ-M-G¼-HÛÅ-M¾-uÛºÛ-lݾ-ym-Gô-¤±ôm-GÅôG-ºWôG-¤Û-‚ïh-MãºÛ-VÛPÅ-hôm-hï¼-Å-dGÅ-z;ôh-¤Ûm-¾-¤-¿eôÅ-q¼-Í-¤Û-¼Û-;-mÅ-lݾ-ym-mÝÅ-ÁÝGÅ-hP-ºƒï¾-zºÛ-ºyâ¾-¼ÛG-DG-¤Dô-Oæz-VôG-MãºÛ-VÛPÅ-hôm-ŸÛG-»Ûm-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
གྲོས་ཚོགས་འགོ་བཙུགས་པ་དང་བསྟུན་རྡ་རམ་ས་ལར་མི་མང་རེ་འབོད་ཚོགས་པས་མི་མང་རང་བཞིན་གྱི་ཞུ་འབོད་ལས་འགུལ་སྤེལ་བཞིན་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎