M-G¼-HÛÅ-Íô-¾Û¤-qÛ;-hq¾-ºz¼-zÇ+ô¼-zBôh-ˆÛ-MP-±h-fÞP-¼Þ-zbP-»ôh-qü


2008-04-03
Share

Íô-¾Û¤-qÛ;-hq¼-ºz¼-zÇ+ô¼-zBôh-Ç+zÅ-zhï-ºW‡-hP-Zïm-dôG-¾Å-DP-DG-mÅ-zôh-¤Û-±ôÅ-Vz-ÆÛh-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-xô‡-¾-hô‡-¸ôm-hP-¸z-mm-HÛ-dô‡-ŸÛz-‚-Mã-G¾-Vï-z-»Ûmü

{}üü ¼ÛP-¤Ûm-M-G¼-HÛ-M¾-Å-¿kÛ-¾ÛºÛ-mP-M¾-uÛºÛ-Íô-¾Û¤-qÛ;-¯ïh-ºIm-HÛ-hq¾-ºz¼-zÇ+ô¼-Bôh-ˆÛ-¾Å-hôm-¾-zôh-¤Û-±ôÅ-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-¾-Aïm-qÅ-ºGôG-Aïm-ÇSôm-ºGôG-ÇÀhü M-G¼-GŸÝP-mÅ-hq¾-ºz¼-zÇ+ô¼-zBôh-ˆÛ-MP-±h-fÞP-¼Þ-zbP-z-hP-VzÅ-TÛG-zôh-¤ÛºÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-xôGÅ-¾-h¤-iG-Vï-¼Þ-GbP-Mã-»Ûm-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG ÇSôm-ºV¼-¿e¼-m-M¾-uÛºÛ-Íô-¾ô¤-qÛG-¯ïh-ºIm-HÛ-hq¾-ºz¼-hï-zŸÛm-M-G¼-HÛ-M¾-Å-¿kÛ-¾Û¼-º‚ô¼-Ç+zÅ-¿kÛ-¾Û-mP-»ôh-qºÛ- ¼ï^-wô‡- mÅ- ÍÛm-^ºÛ-JËï‡- z¼-MP-fG-;Û-¾Û-¤Û-‡¼-hGÝ-®¤-z¼-hq¾-ºz¼-zÇ+ô¼-zBôh-‚ïh-ºV¼-»ôh-q-¼ïhü »Ûm-m-»P-zôh-¤Û-±ôÅ-M-mG-¾-Pô-Lô¾-¤±ôm-Vïh-hq¾-ºz¼-zÇ+ô¼-zBôh-Ç+zÅ-Pô-Lô¾-hP-Q¤-Çeôm-Fô¤-Ç+ô¼-¾-ÅôGÅ-qºÛ-lz-zÅÛG-GbôP-MãºÛ-¾Å-hôm-Çtï¾-zºÛ-hôGÅ-¸ôm-ºôG M-G¼-HÛ-Íô-¾ô¤-qÛG-¤fÞm-±ôGÅ-mÅ-Íô-¾Û¤-qÛ;-GÛ-hq¾-ºz¼-hï-zŸÛm-M¾-Å-¿kÛ-¾ÛºÛ-mP-MP-±h-;Û¾ô-¤Û-‡¼-GZÛÅ-GÅÞ¤-®¤-¤-GbôGÅ-zÇ+ô¼-zBôh-¤-‚ïh-MãºÛ-fG-GTôh-‚Å-bï-MP-fG-fÞP-¼Þ-zbP-ºhÝG »P-wï¼m-ÅÛ-Gż-¾Å-DP-GÛÅ-Çtï¾-zºÛ-GmÅ-±ß¾-¿e¼-m- M-G¼-HÛ-mP-ÆÛh-¿Ëm-DP-mÅ-M¾-Å-¿kÛ-¾ÛºÛ-mP-Íô-¾Û¤-qÛ;-¯ïh-ºIm-HÛ-hq¼-ºz¼-zÇ+ô¼-zBôh-Ç+zÅ- zhï-ºWGÅ-hP-Zïm-dôG-¾Å-DP-DG-mÅü zôh-¤Û-±ôÅ-Vz-ÆÛh-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-xôGÅ-¾-hôGÅ-¸ôm-hP-¸z-mm-HÛ-dôGÅ-ŸÛz-‚-Mã-G¾-Vï-z-hP- M-G¼-GŸÝP-¾-Pô-±-D-BïPÅ-z¸ô-MãºÛ-¾Å-ºGݾ-ºGôG-fzÅ-Vïh- ÇSôm-ºGôG-GÛ-I-OÛGÅ-ºfÞÅ-±P-hGôÅ-Ç+ô¼-¾¤-Çeôm-z;º-»ÛG-ºIï¤Å-Çtï¾-‚Å-»ôh-q-zTÅ-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།