zÞVßP-„Ëà‡Û»-»ÛÅ-hq¾-ºz¼-ºEï¼-Mã-¤Ûm-qºÛ-Gž-zOGÅ-GmP-»ôh-qü


2008-04-01
Share

PÅ-zôh-¤Û-±ô¼-GhÝP-Åï¤Å-¤Z¤-zBïh-¤±ôm-Vïh-M-mG-bà-±ßGÅ-MãºÛ-Íô-¾Û¤-qÛ;-HÛ-hq¾-ºz¼-hï-ºEï¼-HÛ-¤Ûmü

{}ü üM-G¼-M¾-»ôPÅ-@P-¯ïh-qô-¾ÛºÛ-ºGô-ºFÛh- zÞVßP-„Ëà‡Û»- »ÛÅ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-¤Û-±ôºÛ-fôG-iG-Gmôm-‚ïh-zŸÛm-q¼-Pô-Lô¾-¤±ôm-Vïhü xÛ-¹-zŸÛ-qºÛ-¹-hˆÛ¾-hÝ-Íô-¾Û¤-qÛ;-HÛ-hq¾-ºz¼-M-G¼-HÛ-M¾-źÛ-mP-º‚ô¼-Ç+zÅü hq¾-ºz¼-ºEï¼-Mã-¤Ûm-qºÛ-Gž-zOGÅ-GmP-»ôh-q-¼ïhü M-G¼-M¾-»ôPÅ-Íô-¾Û¤-qÛ;-±ôGÅ-VßP-m-hq¾-ºz¼-M-G¼-hÝ-º‚ô¼-Ç+zÅü M-G¼-HÛ-¯ï-¤ô-z-IGÅ-Tm-DG-GTÛG-hq¾-ºz¼-ºEï¼-¤Dm-HÛ-IÅ-ÅÞ-ºhï¤Å-OæG-GmP-»ôh-qºÛ-DôPÅ-ÅÞ- zÞVßP-„Ëà‡Û»- »P-»ôh-q-¼ïhü Ç+Ý-ŸzÅ- „ËËà-‡Û-»Å- ±ôGÅ-VßP-GÛ-PôÅ-mÅ-P-hq¾-ºz¼-ºEï¼-¤Dm-HÛ-IÅ-ÅÞ-ºhï¤Å-GmP-q¼-È-TP-GÛ-hGº-ÇtôzÅ-‚ãP-ºôm-ˆP-PôÅ-¼P-GÛ-ÇKï¼-HÛ-Mã-¤±m-¤P-hG-TÛG-GÛ-fôG-mÅü Íô-¾Û¤-qÛ;-HÛ-hq¾-ºz¼-hï-ºEï¼-Mã-¤Ûm-qºÛ-fG-GTôh-‚-Mã-»Ûmü PºÛ-PôÅ-mÅ--zôh-mP-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-¤Û-±ôºÛ-fôG-h¤-iG-hP-ÇkÝG-¯çz-ÁÝGÅ-VïºÛ-ÆÛh-‚ãÅ-¾G-zÇe¼-‚ïh-zŸÛm-q¼-¤fº-GTÛG-bà-Pô-Lô¾-‚-Mã-»Ûmü PÅ-zôh-¤Û-±ô¼-GhÝP-Åï¤Å-¤Z¤-zBïh-¤±ôm-Vïh-M-mG-bà-±ßGÅ-MãºÛ-Íô-¾Û¤-qÛ;-HÛ-hq¾-ºz¼-hï-ºEï¼-Mã-¤Ûm-qºÛ-fG-GTôh-‚Å-q-»Ûm-ŸïÅ-GÅÞPÅ-ºhÝG Ç+Ý-ŸzÅ- „ËËà-‡Û-»-mÛ- ºƒÅ-¿YôPÅ-DÞ¾-mÅ-»Ûm-ŸÛP-M-G¼-mP-GÛ-@P-¯ïh-qô-¾Û-z-IGÅ-Tm-ŸÛG-»Ûm-q-¼ïhü Íô-¾Û¤-qÛ;-HÛ-hq¾-ºz¼-f»ï-¾ïm^-hÝ-º‚ô¼-Ç+zÅü hq¾-ºz¼-ºEï¼-¤Dm-HÛ-IÅ-ÅÞ-¯ï-¤ô-z-iâG-ºhï¤Å-OæG-‚Å-qºÛ-DôPÅ-mÅ-GTÛG-GÛÅ-zôh-mP-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-z¸ÞP-qºÛ-ÆÛh-‚ãÅ-¾-Pô-Lô¾-¤±ôm-Vïh-hq¾-ºz¼-ºEï¼-Mã-¤Ûm-qºÛ-fG-GTôh-ˆP-GmP-»ôh-q-¼ïhüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།