M-G¼-mP-‚-mh-Ez-Gh¾-¤Û-ºHã¼-zºÛ-Vïh-ÇSôm-ºGôG-GP-fÞz-GmP-zŸÛm-»ôh-ºhÝG


2007-07-30
Share

{}ü üM-G¼-GŸÝP-GÛÅ-ºz¼-¤-hP-Å-ºƒï¾-M-G¼-HÛ-¤Û-µô-¼¤-¤Pº-ÇkïºÛ-mP-‚-mh-Ez-Gh¾-¤Û-ºHã¼-zºÛ-Vïh-ÇSôm-ºGôG-GP-fÞz-GmP-zŸÛm-»ôh-ºhÝG- hï-mÛ-Zï-V¼-ºz¼-¤-hP-Å-ºƒï¾- M-G¼-Á¼-xôGÅ- ¤×-mÛ-qÞ¼- ¤Pº-ÇkïºÛ-mP- ÍïW-5Íïm-1 dGÅ-Tm-HÛ-mh-ºzÞ-»ôh-qºÛ-‚-mh-¤Û-¾ºP-ºGôÅ-bï-Ez-Gh¾-ºIô-MãºÛ-Zïm-±zÅ-»ôh-q-hï-fôm-»ôh-q¼- GŸÝP-GÛÅ-mh-»¤-ÇSôm-ºGôG-GÛ-Vïh-‚-mh-fôm-»Þ¾-HÛ-‚-GÅô-DP-ºhÛºÛ-mP-EÛ¤-®¤-¤ïh-q-z¸ôÅ-»ôh-q-¼ïh- h-V-M¾-uÛºÛ-ÇKô-xãGÅ-Åï¤Å-Tm-HÛ-ºyôh-zÇeïm-dôG-ŸÛz-±m-qÅ- ¹-z-ºhÛºÛ-xÛ-±ïÅ-24 ZÛm-ºz¼-¤ºÛ-¿Ëô-xôGÅ-¤×ôm-ŸïÅ-qºÛ-¤Pº-ÇkïºÛ-mP- ‚-mh-ÇkÝG-q-Tm-hï-Ez-Gh¾-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-q-¿e¼- M-G¼-GŸÝP-GÛÅ-mh-»¤-hï-Å-ºƒï¾-M-G¼-HÛ-¤×Û-µô-¼¤-¤Pº-ÇkïºÛ-mP-Ez-Gh¾-¤Û-ºHã¼-zºÛ-Vïh- ¤Û-¤P-¾-ºz¼-¤ºÛ-mP-mÅ-EÛ¤-‚-ºEï¼-¤Û-»ôP-zºÛ-ºGôG-ÆâP-Vïh-Å-¤±¤Å-DÞ¾-hÝ-¿e-ÆâP-h¤-iG-Vï-¼Þ-zbP-z-hP- ÇKô-xãGÅ-ˆÛ-ºyôh-zÇeïm-Ǩm-q-±ôÅ- ¤×Û-²ô-¼¤- mP-GÛ-‚-GÅô-DP-DG-¾-‚-mh-Ez-Gh¾-xÛm-»ôh-¤ïh- dôG-ŸÛz-mm-qô-GmP-zŸÛm-»ôh-Ç+ô¼- M-G¼-GŸÝP-GÛ-xãGÅ-¾Å-Çkï-±m-HÛ-¸Þ¼-ºƒï¾-iâP-Vï- ÍÞq-¤- Tô-l-¼×Û- »ÛÅ- hï-¼ÛP-Gž-zOGÅ-GmP-ºhÝG-

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།