M-G¼-HÛÅ-MP-±h-;Û-¾ô-¤Û-‡¼-GÅÞ¤-zM-‚Å-qºÛ-¤ï-ÁÝGÅ-ºwÞ¼-¤hï¾-±ôh-¿e-‚Å-qü


2006.11.19
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü üM-G¼-HÛÅ-¼ïÅ-G¸º-ZÛ-¤ºÛ-ZÛm-MP-±h-;Û-¾ô-¤Û-‡¼-GÅÞ¤-zM-‚Å-qºÛ-¤ï-ÁÝGÅ-ºwÞ¼-¤hï¾-ŸÛG-±ôh-¿e-‚Å-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝGüü lݾ-ym-Gô-¤±ôm-ºwïm-fÞz-qºÛ-mÝÅ-q-»ôh-qºÛ-¤ï-ÁÝGÅ-ºwÞ¼-¤hï¾- qÛ¼Ûf-¶Û- ŸïÅ-q-hï-ºV¼-Tm-zŸÛm-Á¼-xôGÅ-ˆÛ-¤Pº-Çkï-Íô-¼Û-źÛ- T™kÛ-qÞ¼-ŸïÅ-q-mÅ-z×ïP-GÙô¾-M-¤±ôºÛ-fôG-±ôh-¿e-‚Å-»ôh-¾ÞGÅ-¤ÛP-ºhôm-GmP-ºhôh-¤ïh-qºÛ-M-G¼-HÛ-ÆâP-Bôz-hqôm-¼ÛGÅ-ÁÛG-GÛÅ-GÅÞPÅ-»ôh-q-¾ÞP-ºiïm-‚Å-ºhÝG- ZÛm-GÅÞ¤-GôP-EÛ¤-¤±ïÅ-q-;Û-ÅÛ-fm-HÛÅ-hï-hP-¤±ßPÅ-qºÛ-GÙô-¼Û-ŸïÅ-qºÛ-¤ï-ÁÝGÅ-ºwÞ¼-¤hï¾-ŸÛG-±ôh-¿e-‚Å-»ôh-ºhÝG- »Þ¾-GZÛÅ-;Å-¤ï-ÁÝGÅ-ºwÞ¼-¤hï¾-±ôh-¿e-‚ïh-Ç+zÅ-wm-±ßm-ÇSôm-zl-GbôP-Æô¾-»ôh-q-hïÅ-hôm-¤ïh-„Àô-º±z-GmP-GÛ-¤ïh-q-¼ïh- h-¼ÛP-GÛ-±ôh-¿eºÛ-Ç+zÅ-T™kÛ-qÞ¼-IôP-GÅïz-ˆÛ-»Þ¾-¤Û-2750 ±ôh-¿eºÛ-¼ÛP-GmÅ-Çtô-‚Å-»ôh-ºhÝGüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
བསྟན་འཛིན་དཀོན་མཆོག་ལགས་ཀྱིས་ཡུ་ཀྲུབ་སྤྱི་ཚོགས་དྲ་ལམ་ཐོག་རྗེས་འབྲང་པ་ས་ཡ་གཅིག་ལྷག་བྱུང་བ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎