M-G¼-HÛÅ-¼-ÁÛ-»-hP-¸ÞP-ºƒï¾-HÛÅ-z¸ôÅ-qºÛ-¤ï-ÁÝGÅ-ºwÞ¼-¤hï¾-±ôh-z¿e-‚Å-ºhÝG


2007.04.22

{}ü ü¼ïÅ-G¸º-ZÛ-¤ºÛ-ZÛm-M-G¼-HÛÅ-O-¾Å-¤HôGÅ-qºÛ-¤ï-ÁÝGÅ-ºwÞ¼-¤hï¾- ÅÞ-q¼-Åô-mÛ;- z×-¼-¤ôÅï- ŸïÅ-q-MP-±h-;Û-¾ô-¤Û-‡-ZÛÅ-zM-‚Å-q-ŸÛG-Á¼-xôGÅ-ˆÛ-¤Pº-Çkï-Íô-¼Û-źÛ-T™kÛ-qÞ¼-HÛ-¤±ô-D-mÅ-±ôh-z¿e-‚Å-»ôh-¾ÞGÅ-¤ÛP-ºhôm-‚ïh-ºhôh-¤ïh-qºÛ-hqôm-¼ÛGÅ-ÁÛG-GÛÅ-Gż-ºGôh-q¼-ºIï¾-zXôh-‚Å-»ôh-ºhÝG- fôG-¤¼-xÛ-¾ô-2001¾ô¼-M-G¼-hP-¼-ÁÛ-»-GZÛÅ-¸ÞP-ºƒï¾-fôG-Gż-z¸ôÅ-ˆÛÅ-±ôh-z¿e-‚Å-qºÛ-¤ï-ÁÝGÅ-ºwÞ¼-¤hï¾-¾-z×-¼-¤ôÅï-ŸïÅ-¤ÛP-zbGÅ-hGôÅ-hôm-mÛ- M-G¼-HÛ-G®P-qô-z×-¼-¤-qÞb-¼- hP- ¼-ÁÛ-»ºÛ-G®P-qô-¤ôÅï;ô-¶-GZÛÅ-ˆÛ-zÇkÝÅ-¤ÛP-ºhÝG- ¤fô-±h-wÛ-‡Û-26 hP-¿YÛh-±h-;Û-¾ô-GÅÞ¤-ÇeôP- MP-±h-;Û-¾ô-¤Û-‡¼-290®¤-‚Å-qºÛ-¤ï-ÁÝGÅ-ºwÞ¼-¤hï¾-hïÅ-Å-¤±ô-Gm¤-GÅÞ¤-mÅ-Gô-¤±ôm-ºwïm-fÞz-ˆÛ-»ôh-ºhÝG- ºhÛºÛ-ÇSôm-¾-ZÛm-zTߺÛ-GôP-M-G¼-HÛÅ-M-mG-GÛ-M¾-Å-z×ï-TÛP-hz¼-ljôzÅ-fÞz-qºÛ-ÍJË-aÛ-GÅÞ¤-q-ŸïÅ-qºÛ-¤ï-ÁÝGÅ-ºwÞ¼-¤hï¾-±ôh-fôG-¤-hï-‚Å-»ôh-ºhÝGüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་མེ་ཁོ་རོ་སོ་ཧྤོ་ཊི་ཡར་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎