M-G¼-mP-GÛ-zôh-¤Û-¤P-qôÅ-M-mG-GŸÝP-GÛ-iG-Gmôm-¾-Pô-Lô¾-GmP-»ôh-qü


2008-03-31
Share

M-mG-GŸÝP-GÛ-iG-Gmôm-¾-Pô-Lô¾-GmP-¤Dm-zôh-¤Û-n¤Å-ˆÛÅ-Å-d‡-z;ôh-qºÛ-»ÛG-Gï-ŸÛG-M-mG-GŸÝP-±z-¾-ºzÞ¾-HÛ-»Ûmü

{}ü üM-G¼-mP-»ôh-qºÛ-zôh-¤Û-zM-yG-¤P-qô-ŸÛG-GÛÅ-hï-¼ÛP-M-G¼-HÛ-M¾-Å-¿kÛ-¾ÛºÛ-mP-ü M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-mP-zôh-¤Û¼-iG-Gmôm-‚ïh-zŸÛm-qºÛ-ÆÛh-‚ãÅ-¾-Pô-Lô¾-HÛÅ-Q¤-Çeôm-Fô¤-zÇ+ô¼-GŸÛ-M-Vïm-qô-ŸÛG-GmP-»ôh-q-¼ïhü hï-»P-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-mP-zôh-¤Û-±ô¼-iG-Gmôm-‚ïh-zŸÛm-qºÛ-Gmh-hôm-Pô-vôh-ˆÛ-Vïhü zôh-¤Û-DG-TÛG-GÛÅ-Gb¤-zTôh-ºFz-Çeôm-hP-ü »P-zôh-¤Û-¤P-qô-ŸÛG-GÛÅ-M-mG-GÛ-hPôÅ-¸ôG-zTG-Gbô¼-HÛÅ-Pô-Lô¾-GmP-»ôh-Ç+ô- Íï-Íïw-qÛ- Gż-ºHã¼-¾Å-DP-GÛÅ-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-»ôh-q-¼ïhü Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-mP-¤Z¤-zŸÝGÅ-GmP-¤Dm-zôh-¤Û-¤P-uÛ-ºfÞÅ-G»-Oôm-ºô-G-±P-¾GÅ-ˆÛÅü M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-mP-iG-Gmôm-‚ïh-zŸÛm-q¼-Pô-Lô¾-GmP-¤Dm-¤Û-¤P-Å-»-GTÛG-hP-xïh-;-Zï-z-ŸÛG-GÛÅ- Å-dGÅ-z;ôh-qºÛ-»ÛG-Gï-ŸÛG M-mG-GŸÝP-±z-¾-ºzÞ¾-Mã-»Ûm-ŸïÅ-GÅÞPÅ-»ôh-q-¼ïhü »Ûm-mºÛ-¤±m-ºhôm-¤-GmP-zºÛ-M-G¼-GŸÝP-GÛ-Zïm-dôG-hqôm-¼ÛGÅ-ÁÛG-GÛÅü Zï-hÝÅ-zôh-¤Û-Pô-Lô¾-GmP-¤Dm-DG-TÛG-GÛÅ-M-mG-GŸÝP-±z-mP-º²â¾-bï-M-mG-GŸÝP-¾-Pô-Lô¾-ÁÝGÅ-Vï-‚ãP-zºÛ-hôm-Aïm-HÛ-XïÅü Gmh-hôm-hï-¿e¼-ÇÀ¼-»P-¤Û-»ôP-zºÛ-M-G¼-GŸÝP-GÛÅ-M-mG-GŸÝP-±z-¾-ÆâP-Bôz-h¤-hôm-‚ïh-zŸÛm-»ôh-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-»ôh-q-¼ïhü zôh-¤Û-±ôºÛ-hï-¼ÛP-GÛ-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-hï-mÛü M-mG-mP-Íô¾Û¤-wÛ;-GÛ-hq¾-ºz¼-º‚ô¼-zºÛ-hGº-Çeôm-‚ïh-zŸÛm-qºÛ-hÝÅ-Ç+zÅ-zÇeàmü M¾-uÛºÛ-mP-zôh-hôm-Vïh-¾Å-ºGݾ-HÛ-ZÛm-¤ô-ŸïÅ-M¾-uÛºÛ-Eôm-»ôPÅ-¾-zôh-hôm-Mz-Bô¼-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-z-ŸÛG-»Ûm-q-¼ïhüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།