M-G¼-hP-ºƒâG-»Þ¾-HÛ-Å-¤±¤Å-Å-DÞ¾-hÝ-Å-ÆâP-h¤G-¤Û-¤P-hÝ-GbôP-Mãü


2007-03-19
Share

{}ü üM-G¼-HÛÅ-ºƒâG-»Þ¾-HÛ-Å-fôG-mÅ-M-G¼-¾-Hïm-¾ôG-GÛ-¾Å-ºGݾ-z¯¤Å-¤Dm-DG-ºGôG-fzÅ-Vïh-»Þ¾-GZÛÅ-ˆÛ-Å-¤±¤Å-Å-DÞ¾-hï¼-ÆâP-BôzÅ-ˆÛ-hqÞP-h¤G-¤P-hÝ-GbôP-Mã-»Ûm-q-¼ïh- »Þ¾-GZÛÅ-ˆÛ-Å-¤±¤Å-Å-DÞ¾-hï¼-hqÞP-h¤G- 3000 f¤-q-¤P-hÝ-zbP-GmP-mÅ-hqÞP-h¤G-GÛ-IPÅ-±h-hï- 12000 hz¼-Çt¼-V-GmP-Mã-»Ûm-q-¼ïh- M-G¼-HÛÅ-hqÞP-h¤G-¤P-hÝ-GbP-GmP-MãºÛ-Gmh-hôm-Ç+ô¼-¤ÛP-ºhôm-GmP-ºhôh-¤ïh-qºÛ-M-G¼-GÅP-zºÛ-¾Å-DÞPÅ-ˆÛ-hqôm-¼ÛGÅ-ÁÛG-GÛÅ-hqÞP-h¤G-¤P-hÝ-GbôP-GmP-MãºÛ-Gmh-hôm-fG-GTôh-hï-¼ïÅ-G¸º-Çtïm-q-ZÛ-¤-ZÛm-M-G¼-mP-ÆÛh-¿Ëm-DP-GÛ-iâP-Vï-Ç+Ý-ŸzÅ- ¶Û-;ï-iâ-G¾- »ÛÅ-ºƒâG-»Þ¾-HÛ-M¾-qô-¤VôG-hP-ÆÛh-„Àôm-hP-hqôm-¼ÛGÅ-GŸm-DG-TÛG-hP-¤W¾-ºyh-GmP-XïÅ-fG-GTôh-‚ãP-z-ŸÛG-»Ûm-Ç+ô¼-GÅÞP-ºhÝG hï-zŸÛm-M-G¼-hP-ºƒâG-»Þ¾-hz¼-wm-±ßm-GÅP-zºÛ-GmÅ-±ß¾-¤Dô-vôh-GmP-MãºÛ-¾Å-GŸÛ-ŸÛG-ˆP-Gż-º²âGÅ-GmP-MãºÛ-¤ôÅ-¤fÞm-‚ãP-Ç+ô¼-GôP-ŸÝÅ-M-G¼-HÛ-GÅP-zºÛ-hqôm-¼ÛGÅ-hïÅ-GÅÞP-ºhÝG GmÅ-±ß¾-ºhÛ-M-G¼-‚P-Á¼-¤Pº-DÞ¾-hP- mÝz-zïP-JËô¾- ¤Pº-ÇkïºÛ-mP-»ôh-qºÛ-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-GÛÅ-ºƒâG-»Þ¾-mÅ-Hïm-¾ôG-GÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-MãºÛ-ºV¼-GŸÛ-‚ïh-ˆÛ-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-XïÅ-‚ãP-z-ŸÛG-»Ûm-q-¼ïh- xÛ-¾ô- 2003 ¾ô¼-ºƒâG-»Þ¾-HÛÅ-M-G¼-HÛ-Å-¤±¤Å-ÅÞ-h¤G-¤Û-zbP-mÅ-M-G¼-HÛ-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-GÛ-¿eï-GmÅ- 30 f¤-q-¯-¤ïh-z¸ô-fÞz-q-‚ãP-»ôh-q-¼ïh-

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།