M-G¼-HÛ-mP-¤ºô-Hïm-¾ôG-q-±ô¼-ljÛP-Xï-hP-iG-qôºÛ-GZÛÅ-;ºÛ-fzÅ-¾¤-HÛ-fôG-mÅ-ºhݾ-fzÅ-‚ïh-Mã-ü


2005-09-20
Share

{}ü üM-G¼-HÛ-mP-¤ºô-Hïm-¾ôG-¿e-Iâz-hP-ºƒï¾-zºÛ-iG-¸ÛP-Wï-Vï¼-ºIô-zŸÛm-q-hï¼-ljÛP-Xï-hP-iG-qôºÛ-GZÛÅ-;ºÛ-fzÅ-¾¤-HÛ-fôG-mÅ-ºhݾ-fzÅ-‚ïh-Mã-»Ûm-¾ÞGÅ-zXôh-»ôh-ºhÝG- ºV¼-GŸÛ-hï-¼ïÅ-G¸º-¹-zºÛ-ZÛm-M-G¼-HÛ-mP-ÆÛh-„Àôm-Vïm- ÁÛ¶-¼W- q-‡Û¾- hP- ¤Pº-ÇkïºÛ-uÛ-Ez-„Àôm-Vïm-n¤-q-M¾-Å-¿kÛ-¾ÛºÛ-mP-¿Ëm-º²ô¤Å-Ç+zÅ-¸Ûm-ƒÛÅ-ÅÞ-z;ôh-q-ŸÛG-»Ûm-ºhÝG- Zï-zºÛ-V¼-¤ºô-Hïm-¾ôG-¿e-Iâz-hP-ºƒï¾-zºÛ-iG-¸ÛP-hôm-Aïm-È-TP-¤P-hÝ-xÛm-»ôh-ÇezÅ- mP-ÆÛh-„Àôm-Vïm- q-‡Û¾-HÛÅ- iG-¸ÛP-Ÿô¾-ºWGÅ-GbôP-MãºÛ-Vôh-Gm-zdm-qô-hP-¿km-ŸÛP-ljÛP-XïºÛ-fôG-mÅ-fzÅ-¾¤-¾G-zÇe¼-‚ïh-hGôÅ-Mã-hP- »P-hGôÅ-G¾-‚ãP-±ï-iG-ÁÝGÅ-»P-zïh-uôh-‚ïh-hGôÅ-ÁÛP- »Ûm-m-»P-±ß¾-¿km-hP-hPôÅ-Gž-¤ïh-qºÛ-fôG-mÅ-‚ïh-hGôÅ-ˆÛ-¼ïh-TïÅ-GÅÞPÅ-ºhÝG- M-G¼-hzÞÅ-GŸÝP-hP- Å-GmÅ-ˆÛ-ÆÛh-GŸÝP-hz¼-¤ºô-Hïm-¾ôG-GÛ-iG-¸ÛP-¾-¤Z¤-ºƒï¾-HÛ-fôG-mÅ-GhôP-¾ïm-‚-Mã¼- GÅP-zºÛ-GmÅ-±ß¾-¤Dô-Oæz-ˆÛ-¾Å-hôm-±GÅ-±ßh-hÝ-GbôP-Mã-hP- ¤Pº-ÇkïºÛ-Zïm-dôG-¤Û-ÇoºÛ-GmÅ-±h-¤fô-¼Þ-GbôP-Mã-zTÅ-ˆÛ-¾Å-hôm-Çtï¾-Mã¼-¤ôÅ-¤fÞm-‚ãP-»ôh-q¼-¤-¸h- h;º-½‰ôG-ºhÛ-¼ÛGÅ-¤P-qô-ŸÛG-hzÞ¾-wôPÅ-ˆÛ-GmÅ-ÇePÅ-hP-ºƒï¾-z-»ôh-q-ŸÛG-»Ûm-ÇezÅ- uÛ-±ôGÅ-hP-hq¾-º‚ô¼-»¼-MÅ-ˆÛ-¾Å-GŸÛ-º²âGÅ-zCæm-¥ã¼-hÝ-GbôP-fzÅ-GmP-Mã¼-¤Pº-Çkï-Åô-ÅôºÛ-mP-¿e-dôG-±ôGÅ-VßP-Vïh-º²âGÅ-GmP-Mã¼-»P-¤ôÅ-¤fÞm-‚ãP-»ôh-q-¼ïh- z¾-»Þ¾-mP-»ôh-qºÛ-¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-hP- M-G¼-mP-»ôh-qºÛ-¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-¸ÞP-ºƒï¾-HÛ-fôG-mÅ-h¤¼-qôºÛ-¿e-z-Ez-Çtï¾-‚-Mã¼-ºzh-z¯ôm-‚ïh-MãºÛ-Gž-zOGÅ-‚Å-q-hï¼-M-G¼-GŸÝP-GÛ-PôÅ-mÅ-fÞGÅ-ÇoP-Vïm-qô-GmP-zŸÛm-»ôh-ºhÝGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།