M-G¼-hP-ºƒâG-GÛ-Å-¤±¤Å-ÅÞ-Å-ÆâP-h¤G-¤Û-VÛG-FÛ-Ç+ô¼-ºIï¤Å-ºWôG-GmP-Mãü


2006-09-27
Share

{}ü üM-G¼-GŸÝP-GÛÅ-M-G¼-hP-ºƒâG-GÛ-Å-¤±¤Å-ÅÞ-Å-¤±¤Å-ÆâP-h¤G-¿kz-ºw¼-zbP-Çeï-VÛG-FÛ-Ç+ô¼-ºIï¤Å-ºWôG-GmP-Mã-»Ûm-ŸÛP- hï-mÛ-z¾-»Þ¾-HÛ-¤ºô-Hïm-¾ôG-q-hP- Í×-Ť-Hïm-¾ôG-q-GZÛÅ-ˆÛ-Çkôh-ÇK¼-¯-¤ïh-GbôP-Vïh-»Ûm-q-M-G¼-HÛ-GŸÝP-ºƒï¾-¤Û-ÇoÅ-GÅÞPÅ-GmP-ºhÝG- M-G¼-GŸÝP-hP-Í×-Ť-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-z¼-zhÝm-yG-iâG-¼ÛP-¤ï-ºwïm-¤±¤Å-ºWôG-GÛ-VÛPÅ-hôm-zŸG-qºÛ-hÝÅ-»Þm-µôGÅ-Zï¼-zdïm- Å-¤±¤Å-ÆâP-h¤G-ºw¼-Çoôm-GmP-z-»Ûm-q-¼ïh- M-G¼-hP-ºƒâG-GZÛÅ-z¼-Å-ºƒï¾-;Û-¾ô-¤Û-‡¼-380 ®¤-»ôh-q-hP-ºhÛ-¾ô-h¤G-hqÞP-VÛG-FÛ-ºw¼-Çoôm-GmP-Mã-¤-¸h- XïÅ-¾ô¼-ÇÀ¼-»P-h¤G-hqÞP-ZÛÅ-ÇeôP-ºw¼-Çoôm-GmP-Mã-»Ûm-¾ÞGÅ-M-G¼-GŸÝP-GÛ-mP-ÆÛh-¿Ëm-DP-GÛ-¤Û-ÇoÅ-GÅÞPÅ-GmP-ºhÝG- h-»ôh-Å-¤±¤Å-Å-±ÛGÅ-ÅÞ¤-Tß-Åô-GZÛÅ-ÅÞ-ÆâP-h¤G-GÛ-Çkôh-ÇK¼-»ôh-q-135 z¼-Çt¼-V-GmP-Çeï-Å-¤±¤Å-ÆâP-h¤G-¤Pôm-Gž-hôh-qô-z¸ô-Mã-»Ûm-q-¼ïh- GP-¿e¼-M-G¼-HÛ-‚P-Á¼-hÝ-EÛ¤-¤±ïÅ-M¾-Dz-ºƒâG-hP-„ËP-¾-lïÁü ºz¼-¤-zTÅ-»ôh-qºÛ-Å-¤±¤Å-hï-hG-mP-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-ºi-¤Ûm-ÅÞ¤-Tß-Ç+ô¼-GmÅ-Çkôh-‚ïh-ˆÛ-»ôh-TÛP- Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-hï-hG-GÛ-hGôÅ-ºhÝm-mÛ- Å-GmÅ-¼P-BôP-mÅ-¼P-z®m-z¼-ºfz-¯ôh-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-¼ïh- xÛ-¾ô-2003 ¾ô¼-ºƒâG-GÛ-Å-¤±¤Å-ÅÞ-VGÅ-qºÛ-M-G¼-HÛ-»Þ-Íï¾-Íñw-Íï-¼P-z®m-ºfz-¯ôh-q-n¤Å-ºƒâG-GŸÝP-GÛ-h¤G-hqÞP-GÛÅ-¤f¼-Côh-zbP-z-»Ûm-q-¼ïh-

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།