M-G¼-mP-q×ô-¾Û-»ô-mh-»¤Å-GhôP-¾ïm-‚-Mã¼-²-iG-GÛ-¿Ëm-º²ô¤Å-GmP-GÛ-»ôh-qü


2006-09-21
Share

{}ü üM-G¼-HÛ-ºyôh-zÇeïm-„Àôm-Vïm-n¤Å-mÅ-M¾-Dz-mP- q×ô-¾Û-»ô- ŸïÅ-qºÛ-‚ÛÅ-qºÛ-¯-IÛz-ˆÛ-mh-»¤Å-fh-GhôP-¾ïm-‚-Mã¼-²-iG-GÛ-¿Ëm-º²ô¤Å-GmP-GÛ-»ôh-q-¼ïhü M-G¼-mP-ºhÛ-¾ô-Dô-mºÛ-mP-‚ÛÅ-qºÛ-¯-IÛz- q×ô-¾Û-»ô- mh-¼ÛGÅ-Gż-q-ZÝP-¤f¼-283 GmÅ-±ß¾-fôm-»ôh-TÛPü hï-mÛ-xÛ-¾ô-2005 ¾ô¼-mh-q-66 ‚ãP-z-hP-zÇkݼ-m-ºhÛ-¾ô-mh-q-m-mÛP-¾Å-¿kz-zŸÛÅ-¤P-hÝ-xÛm-»ôh-q-hPü hï-n¤Å-¤P-Vï-z-M-G¼-HÛ-‚P-xôGÅ- ÍÛ-‡¼-q×¼-lïÁ- mP-»Ûm-q-¼ïhü hï-»P-M-G¼-hzÞÅ-GŸÝP-GÛ-ºyôh-zÇeïm-¿Ëm-DP-GÛ-¤IÛm-±z-qü qÛ-¶Û-¼-Íô- ŸÝ-zÅ-GÅÞP-q¼ü GmÅ-ÇePÅ-hï-mÛ-È-TP-GÛ-Zïm-D-Vïm-qô-hP-M-G¼-M¾-mP-mP-Zïm-D-hP-»P-ÇKôÅ-EÛ¤-¤±ïÅ-M¾-Dz-mP-Ez-ºwï¾-Zïm-D-»ôh-q-zdïm-mÅ-ºyôh-zÇeïm-„Àôm-Vïm-n¤Å-²-iG-GÛ-¿Ëm-º²ô¤Å-GmP-hGôÅ-qºÛ-Mã-¤±m-ºIï¾-zXôh-GmP-»ôh-q-¼ïhü Zï-V¼-ZÛ-¤-GZÛÅ-ˆÛ-GôP-¾-M-G¼-HÛ-ºyôh-zÇeïm-„Àôm-Vïm- ¼º-¤×-^ôÅï- »ÛÅ-xÛ-¾ô-2007 mP-±ßh-¾-q×ô-¾Û-»ô-Ez-ºwï¾-±h-z;G-z¸ô-fÞz-q-‚-MãºÛ-DÅ-¾ïm-GmP-z-zŸÛm-„Àôm-Vïm-¤VôG-GÛÅ-q×ô-¾Û-»ô-Ez-ºwï¾-xÛm-qºÛ-M-G¼-HÛ-¤Pº-Çkï-zMh-ˆÛ-ºyôh-zÇeïm-hqôm-¼ÛGÅ-hPü hï-zŸÛm-º²¤-JÀÛP-ºyôh-zÇeïm-¿Ëm-DP-hP-º²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-‚ÛÅ-qºÛ-fïzÅ-¯-¿Ëm-DP-GÛ-Ç+Ý-±z-n¤Å-hP-z;º-zÇkݼ-GmP-Mã-»Ûm-q-¼ïhü ºhÛ-¾ôºÛ-q×ô-¾Û-»ô-ŸïÅ-qºÛ-‚ÛÅ-qºÛ-¯-IÛz-ˆÛ-mh-q-zM-V-hGÝ-zTß-f¤-q-mÛ- ÍÞ-‡¼-q×¼-lïÁ- ¤Pº-ÇkïºÛ-IôP-GÅïz-DG-mÅ-»Ûm-q-hPü ¤Pº-Çkï-hïºÛ-mP-¤Û-ºzô¼-Å-»-170 »ôh-q-zdïm- q×ô-¾Û-»ô-mh-ºzÞ-hï-zŸÛm- ÍÞ-‡¼-q×¼-lïÁ- Å-GmÅ-mÅ-M-G¼-HÛ-mÝz-xôGÅ- ¤×-È-¼-Áï-‡-¼º- hP-‚P-xôGÅ- ȼ-»-m- hP- ¤×-lÛ-»-q×¼-lïÁ- ÅôGÅ-mP-Ez-ºwï¾-xÛm-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།