fï-¶m-Gô-¤ÛP-bP-±ôGÅ-qºÛ-hzÞ-ºFÛh-M-G¼-hÝ-º±¤Å-G¸ÛGÅ-ÅÞ-wïzÅ-Mã-»Ûm-ºhÝG


2007.05.29

{}ü üfï-¶m-HÛ-xôGÅ-ºG¾-Gô-¤ÛP-bP-±ôGÅ-qºÛ-hzÞ-ºFÛh- ¤×-»ÛP-Wïºô- ¹-z-XïÅ-¤ºÛ-mP-M-G¼-hÝ-º±¤Å-G¸ÛGÅ-ÅÞ-wïzÅ-Mã-»Ûm-ºhÝG-TÛP- ºhÛ-mÛ-»Þ¾-Iâ-GZÛÅ-hz¼-¾ô-¤P-qôºÛ-mP-GÛ-Vz-ÆÛh-ˆÛ-¾Å-hôm-Çtï¾-¼ïÅ-fôG-¤-hï-VGÅ-Mã-»Ûm-q-Gmh-hôm-h‚ï-ŸÛz-q-±ôÅ-ºIï¾-zXôh-‚ïh-zŸÛm-»ôh-q-¼ïh- M-G¼-mP-dïm-GŸÛ-‚ïh-qºÛ-fï-¶m-±ôP-hôm-¾Å-DÞPÅ-¸ï¼-z-hôm-hÝ-fï-¶m-GŸÝP-±z-DP-GÛ-¾Å-‚ïh-q-¤ÛP-ºhôm-GmP-ºhôh-¤ïh-q-ŸÛG-GÛÅ- w˼mÅÛ-Gż-Çtï¾-¾Å-DP-¾- xÛ-¾ô- 2008 ¾ôºÛ-Gô-¤ÛP-bP-±ôGÅ-qºÛ-ÆÛh-º²Ûm-ºôÅ-¤Û- ¤×-»ÛP-Wïºô- xÛ-¹-iâG-qºÛ-¹-hˆÛ¾-®¤-¾-M-G¼-hÝ-wïzÅ-Mã-»Ûm-q-hP- ¤²h-ºV¼-DG-ŸÛz-zÇkݼ-‚ïh-zŸÛm-»ôh-q-ºIï¾-zXôh-‚Å-ºhÝG- hï-zŸÛm-M-G¼-GŸÝP-GÛ-¾Å-‚ïh-q-ŸÛG-GÛÅ-ˆP- Ç+Ý-ŸzÅ- ¤×-»ÛP-Wïºô-M-G¼-hÝ-wïzÅ-Mã-»Ûm-q-zXôh-q-hP-VzÅ-GTÛG- DôP-¿kÛ-¾Û¼-wïzÅ-Mã-hï-mÛ- M-G¼-hP-M-mG-hz¼-HÛ-ºƒï¾-zºÛ-ºwï¾-¼Û¤-hP-ºƒï¾-z-¯-z-mÅ-¤ïh-¾ÞGÅ-ˆP-Gž-zÁh-GmP-»ôh-ºhÝG- Ç+Ý-ŸzÅ- ¤×-»ÛP-Wïºô-M-G¼-hÝ-wïzÅ-MãºÛ-Gmh-hôm-ºhÛ-mÛ- M-G¼-HÛ-PôÅ-mÅ-qï-TÛP-¾-wôG-fÞG-¤-ºIô-zºÛ-fôG-mÅ- fï-¶m-hP-¼Û¤-qÅ-ºƒï¾-¾¤-M-Bïh-GbôP-fzÅ-‚ïh-zŸÛm-qºÛ-¾Å-hôm-n¤-IPÅ-ÁÛG-¤±ôm-Mã-»Ûm-¾ÞGÅ- Gmh-hôm-Z¤Å-ŸÛz-q- ÍÞ-lï- z×-Åï-;¼- HÛÅ-GÅÞPÅ-ºhÝG- M-G¼-hP-fï-¶m-mÅ-»Þ¾-Iâ-Åô-ÅôºÛ-±ôP-ºƒï¾-¾Å-DÞPÅ-M¾-Dz-GZÛÅ-;ºÛ-mP- ¾ô-¼zÅ-hGÝ-zTß-qºÛ-hˆÛ¾-hÝ-z®ßGÅ-¸Ûm-»ôh-m-»P- ºƒï¾-¾¤-hï-xÛ-ÆÛh-ºƒï¾-¾¤-»ôPÅ-ÅÞ-µôGÅ-q-ŸÛG-bà-h-z¼-ºHã¼-¤ïh-q-¼ïh-

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཨ་རིའི་བོད་དོན་ཁྲིམས་འཆར་ལ་སྲིད་འཛིན་གྱི་མཚན་རྟགས་ཞུ་ཆེད་སྲིད་འཛིན་ལས་ཁུངས་སུ་འགོད་འབུལ་ཞུས་འདུག
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་བདེ་ལེགས་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་ཚ་མོ་ཉི་མ་ལྷ་མོ་ལགས་ཀྱིས་བརྩམས་པའི་བདེན་དོན་གླེང་བའི་གཏམ་ཟེར་བའི་དེབ་ཅིག་བདེ་སྲུང་བཀའ་བློན་རྒྱ་རི་སྒྲོལ་མ་ལགས་ནས་དབུ་འབྱེད་གནང་བ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎