M-G¼-mP-ºyôh-zÇeïm-hP-LÅ-»ô¾-HÛ-fôz-fP-¤Dô-vôh-‚-fzÅ-ÅÞ-ºV¼-¸Ûm-zbôm-ºhÝG


2007.05.25

{}ü üM-G¼-mP-ÇKï¼-HÛ-P¾-¯ô¾-¾Å-hôm-GZï¼-¤Dm-±ô¼-ºyôh-zÇeïm-hP-LÅ-»ô¾-HÛ-fôz-fP-¤Dô-vôh-‚-fzÅ-ÅÞ- D-Å-M-G¼-hzÞÅ-GŸÝP-GÛ-„Àôm-Vïm-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛÅ-ÁÛm-bà-Ez-Vï-zºÛ-ºV¼-¸Ûm-ŸÛG-Gž-zOGÅ-GmP-»ôh-ºhÝG hï-»P-GmÅ-±ß¾-mP-ºIï¾-zXôh-‚Å-q¼-GŸÛGÅ-m- M-G¼-mP-h-¿eºÛ-V¼-P¾-¯ô¾-¾Å-hôm-GZï¼-¤Dm-Eôm-zÇkô¤Å-mÅ-zM-V-zhÝm-®¤-¾-¤-GbôGÅ-ºyôh-zÇeïm-hP-LÅ-»ô¾-HÛ-fôz-fP-¼G-GÛ-¤ïh-q-hP- fôz-fP-¼G-¤Dm-hï-hG-P¾-¯ô¾-¾Å-¤ÛºÛ-OÛG-º²âGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-DôPÅ-ÅÞ-»ôh-q-n¤Å-»Ûm-q-hP- hï-¾Å-¿kôG-bï-P¾-¯ô¾-OÛG-º²âGÅ-ˆÛ-mP-¤-±ßh-q-hqï¼-m- ŸÛP-q-hP- ͼ-¾Å-q- Z-q- ¼Þ¤-ºfG-ºfG-¤Dm-ÅôGÅ-ÇKï¼-HÛ-P¾-¯ô¾-¾Å-hôm-GZï¼-¤Dm-±ô¼-mh-ˆÛÅ-¤m¼-zºÛ-Ç+zÅ-ºyôh-zÇeïm-hP- ¾ô-m-LÅ-qºÛ-Ç+zÅ-º±ô-zºÛ-¤fÞm-Aïm-ˆÛ-z¿e-Å-GP-»P-¤ïh-q¼-zdïm- hï-hG-¾-G¸ÛGÅ-BôP-GmP-Vïh-h-¿eºÛ-ºV¼-GŸÛ-ºhÛ-hG-z;ôh-GmP-»ôh-q-hP- hï-¿e-zÞºÛ-ÇKï¼-HÛ-P¾-¯ô¾-¾Å-hôm-GZï¼-¤Dm-M-G¼-mP-¤Û-¤P-Å-»-GÅÞ¤-zM-zhÝm-Tß-®¤-»ôh-Ç+ô¼-M-G¼-hzÞÅ-GŸÝP-GÛ-iÛ¾-zOGÅ-„Àôm-Vïm- q×Û¼Û-»- ¼m-W×m- ^-Åï-¤Þm-ÁÛ- »ÛÅ-ºIï¾-zXôh-GmP-ºhÝG-TÛP- »P-M-G¼-hzÞÅ-GŸÝP-GÛ-ºV¼-GŸÛ-z;ôh-q-hï-hPôÅ-ÅÞ-¾G-zÇe¼-‚ïh-fÞz-q¼- IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-z;º-ºFô¾-hGôÅ-ˆÛ-»ôh-ÇezÅ- ºV¼-GŸÛ-hï-hG-ºhÛ-¾ôºÛ-xÛ-¹- 7 qºÛ-mP-±ßh-IôÅ-±ôGÅ-¾-ljm-Oôm-ŸÝ-ºV¼-»ôh-qºÛ-ºIï¾-zXôh-‚Å-ºhÝG-

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་མེ་ཁོ་རོ་སོ་ཧྤོ་ཊི་ཡར་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎