¤ºô-Hïm-¾ôG-qÅ-Zïm-zl-zbP-zºÛ-XïÅ-M-G¼-mP-ÆâP-V-hô-h¤-hÝ-zbP-ºhÝG


2007-03-18
Share

{}ü üD-Å-¤ºôºÛ-Hïm-¾ôG-q-±ôÅ-M-G¼-Á¼-xôGÅ-¤Pº-Çkï-mÝz-zïP-JËô¾-fï-zºÛ-¤Pº-Çkï-zŸÛ-»Û-mP-G¸º-¤ÛG-h¤¼-ZÛm-Pô-Lô¾-‚-MãºÛ-Gž-zOGÅ-‚Å-q¼-zdïm-mÅ- Å-DÞ¾-hï-±ôºÛ-mP-ÆâP-V-hô-h¤-hÝ-zbP-Ç+ô¼-Å-GmÅ-ˆÛ-Zïm-dôG-¤Û-Ço-ŸÛG-GÛÅ-zXôh-ºhÝG- G¸º-¿ËG-qºÛ-ZÛm-mÝz-zïP-JËô¾-¤Pº-ÇkïºÛ-mP-GÛ-IôP-GÅïz- mm-jËÛ-G¼¤- ŸïÅ-q-hï-h¤ÛGÅ-zž-HÛ-hq¾-º‚ô¼-¿eï-GmÅ-ÁÛG-z¸ô-ºV¼-¾-¤Û-¤P-±ôÅ-Pô-Lô¾-Q¤-Çeôm-‚ïh-Ç+zÅ- Zïm-dôG-¤Û-ÇoÅ-Pô-Lô¾-z-±ôºÛ-fôG-¤ï-¤hº-Mz-q¼- h¤º-¤f¼-»P-ŸÛP-q-14Aïm-¾¤-hÝ-xÛm-»ôh-q-¼ïh- ¤ºôºÛ-Hïm-¾ôG-q-±ôÅ-ÅP-ZÛm-M-G¼-Á¼-xôGÅ-¤Pº-Çkï-GÅÞ¤-hP-hzÞÅ-ˆÛ-¤Pº-Çkï- V-bÛÅÛ-G¼È- zTÅ-ˆÛ-mP-Pô-Lô¾-¾Å-ºGݾ-z¯¤Å-ºV¼-»ôh-ÇezÅ- Å-GmÅ-hï-hG-mP-ÆâP-V-hô-h¤-¼Þ-GbôP-fzÅ-ÅÞ-Zïm-dôG-¤Û-Ço-hP-h¤G-hôm-¾Å-hôm-¾-¼ôGÅ-Bô¼-¤Û-Ço- qï-¼-¤Û-¾Û-‡ï-¼Û- zM-yG-ºGº-ÁÅ-ºIï¤Å-ºWôG-‚-MãºÛ-I-OÛ^-»ôh-q-hP- Å-GmÅ-Zïm-dôG-¤Û-ÇoºÛ-hqôm-¼ÛGÅ-¤fô-IÅ- Íï-;ï-¤-¾Û-¶¾- »ÛÅ-¤ºôºÛ-Hïm-¾ôG-q-±ôÅ-»Þ¾-FÛ¤Å-Gbô¼-Lô¾-GbôP-fzÅ-‚ïh-Ç+zÅ- hï¼-GhôP-¾ïm-‚-MãºÛ-I-OÛG-ÍP-ż-»ôh-¾ÞGÅ-D-Å-IôP-Eï¼- ;ô¾-;-=¼-¼ô-»-=¼-Gż-ºGôh-q¼-GÅÞPÅ-ºhÝG- »P-DôP-GÛÅ-¤ºôºÛ-Hïm-¾ôG-q-±ôÅ-Íô-¼Û-Å-hP-W¼-Dmi- hï-zŸÛm-mÝz-zïP-JËô¾-¤Pº-ÇkïºÛ-IôP-Çkï-¾Å-DÞP-DG-¾-»ÛG-V-ºIï¤Å-Çtï¾-‚Å-qºÛ-mP-¤Û-¤P-±P-¤-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-mP-¤Z¤-ŸÝ^-hGôÅ-qºÛ-zl-vh-Ç+ô¼-»P-GÅÞPÅ-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-ºhÝGüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།