M-G¼-hP-Í-¼Û-mÅ-¸ÞP-ºƒï¾-HÛ-h¤G-hôm-¢ôP-zl¼-ºGô-±ßGÅ-»ôh-qü


2005-09-27
Share

{}ü üM-G¼-hP-Í-¼ÛºÛ-¤±ô-h¤G-OÛG-º²âGÅ-mÅ-M¾-Dz-GZÛÅ-ˆÛ-¾ô-MãÅ-mP-¸ÞP-ºƒï¾-HÛ-h¤G-hôm-¢ôP-zl¼-GŸÛ-M-Vï-ÁôÅ-hï-ºGô-±ßGÅ-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝGü M¾-Dz-GZÛÅ-hz¼-h-wm-¸ÞP-ºƒï¾-HÛ-h¤G-¢ôP-fïPÅ-zMh-®¤-‚Å-»ôh-mºP- ¤×-¾-„˼- ŸïÅ-¤ÛP-GÛ-ºôG- h-¼ïÅ-¤±ô-h¤G-OÛG-º²âGÅ-ˆÛ-h¤G-hôm-¢ôP-zl¼-hï-zŸÛm-GŸÛ-M-Vï-ÁôÅ-hï-»Ûm-q-¼ïh- fïPÅ-ºhÛºÛ-¸ÞP-ºƒï¾-HÛ-h¤G-¢ôP-ºhÛ-zŸÛm-M-G¼-M-¤±ô-Vïm-¤ôºÛ-mP-¼ïÅ-G¸º-ZÛm-¤ºÛ-ZÛm-ºGô-º²âGÅ-‚Å-bï- ZÛm-IPÅ-zTߺÛ-¼ÛP-¤Þ-¤fÞh-h¤G-¢ôP-‚-Mã-hP- h¤G-¢ôP-ºhÛºÛ-mP-Í-¼ÛºÛ-aÛ-¤Û²-ŸïÅ-qºÛ-lÝm-ym-mÝÅ-ÁÝGÅ-¾-dïm-qºÛ-¤±ô-h¤G-Iâ-G¸ÛPÅ-»ôh-ºhÝG-¾-Iâ-G¸ÛPÅ-ºhÛºÛ-fôG- ÅÛqï-¼×ô- ¤ï-ÁÝGÅ-ºwÞ¼-¤hï¾-ºEï¼-»ôh-q-¤-¸h-Gm¤-h¤G-Gm¤-Iâ-40hP-h¤G-¤Û-IPÅ-6000¿ËG-hP-GŸm- Èô¼-mï‡- ŸïÅ-qºÛ-Gm¤-h¤G-Gm¤-Iâ-dGÅ-Tm- ÍïwË-Íï-=Ûm- zTÅ-mÅ-V-ÁÅ-¾ïm-HÛ-»ôh-q-¼ïh- M-G¼-xôGÅ-mÅ-h-¼ïÅ-ˆÛ-h¤G-¢ôP-ºhÛºÛ-mP- Gm¤-h¤G-Gm¤-Iâ-ºEï¼-zºÛ- ¶Û-¼‡- ŸïÅ-¤±ô-h¤G-Iâ-G¸ÛPÅ-hP-hï-zŸÛm- ºW¼-¤-aÛ- z¸ôÅ-qºÛ-¤±ô-ºôG-h¤G-Iâ-zTÅ-mÅ-h¤G-¢ôP-mP-V-ÁÅ-¾ïm-»ôh-q-¼ïh- ZÛm-zTߺÛ-¼ÛP-GÛ-¸ÞP-ºƒï¾-h¤G-¢ôP-ºhÛºÛ-mP- xôGÅ-wm-±ßm-HÛ-¤±ô-h¤G-OÛG-º²âGÅ-mÅ-M-¤±ôºÛ-fôG-h¤G-ºfz-ˆÛ-fzÅ-‚ãÅ-¾-h¤G-¢ôP-hP- ¤±ô-h¤G-Iâ-G¸ÛPÅ-ˆÛ-ºyâ¾-¼ÛGÅ-fôG-mÅ-GÅP-GmÅ-¤Dô-Oæz-‚-xôGÅ-hP- »P-¤±ô-fôG-mÅ-FÛ¤Å-ºG¾-HÛ-Gô-¤±ôm-hzô¼-ºiïm-¼ÛGÅ-¾-ºGôG-ÆâP-‚-xôGÅ-hP-GŸm-M¾-Dz-GZÛÅ-hz¼-GmÅ-±ß¾-zXï-¼ïÅ-ÅôGÅ-ˆÛ-h¤G-hôm-¢ôP-zl¼-‚-Mã-»Ûm-q-zTÅ-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།