M-G¼-hP-Í-¼ÛºÛ-hz¼-lݾ-ym-z¸ô-Cæm-¾Å-ºV¼-HÛ-Gmh-hôm-fôG-IôÅ-¤ô¾-zB¼-hÝ-GmP-Mãü


2007.04.28

{}ü üM-G¼-hP-Í-¼ÛºÛ-hz¼-zŤ-±ß¾-¤Û-ºi-z-»ôh-q¼-¤-¿eôÅ-q¼-G¸º-ºDô¼-XïÅ-¤-xôGÅ-GZÛÅ-hz¼-lݾ-ym-mÝÅ-q-z¸ô-Cæm-¾Å-ºV¼-fôG-zB¼-hÝ-IôÅ-¤ô¾-GmP-mÅ-hïºÛ-fôG-IôÅ-¤fÞm-GP-¤HôGÅ-»ôP-MãºÛ-¼ï-z-GmP-zŸÛm-q-ºIï¾-»ôh-hqôm-¼ÛGÅ-mÅ-G¸º-Çtïm-qºÛ-ZÛm-ºIï¾-zXôh-GmP-»ôh-q-¼ïh-ü M-G¼-HÛ-xÛ-ÆÛh-iâP-Vï-z¸º-¹-z-hP-¤ÛG-h¤¼-ZÛm-Í-¼ÛºÛ-mP-wïzÅ-mÅ-Í-¼ÛºÛ-xÛ-ÆÛh-iâP-Vï-xG-¼ôGÅ-hP-¿Ëm-hÝ-IôÅ-¤ô¾-GmP-ºV¼-»ôh-q-hP-ü xôGÅ-GZÛÅ-ˆÛ-IôÅ-¤ô¾-GmP-»Å-G®ô-zô-M-G¼-HÛ-lݾ-ym-Gô-¤±ôm-z¸ô-Cæm-¾Å-ºV¼-fôG-Í-¼ÛºÛ-Mz-Bô¼-»ôP-MãºÛ-IôÅ-¤fÞm-fôG-IôÅ-¤ô¾-GmP-Mã-»Ûm-ŸÛP-ü Í-¼ÛºÛ-xôGÅ-mÅ-G¸º-ºDô¼-ÇSôm-¤-»Þ¾-Iâ-GZÛÅ-ˆÛ-hqôm-¼ÛGÅ-hz¼-M-G¼-HÛ-lݾ-ym-Gô-¤±ôm-z¸ô-Cæm-¾Å-ºV¼-HÛ-Gmh-hôm-fôG-IôÅ-¤ô¾-GmP-z¼-hôm-ºƒÅ-‚ãP-¤ïh-qºÛ-Ç+ô¼-z;º-¤ô¾-GmP-zºÛ-XïÅ- M-G¼-HÛ-xÛ-ÆÛh-iâP-Vï-¤VôG-mÅ-G¸º-wÞ¼-zÞºÛ-ZÛm-M-G¼-IôÅ-±ôGÅ-fôG-GÅÞPÅ-m-ü M-G¼-HÛ-lݾ-ym-z¸ô-Cæm-HÛ-¾Å-GŸÛºÛ-IôÅ-GŸÛ-hï-zŸÛm-È-TP-GÛ-Gž-qô-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-Gž-Çeôm-GmP-»ôh-q-¼ïh-ü M-G¼-hP-Í-¼ÛºÛ-hz¼-ŸÛ-zºÛ-IôÅ-¤ô¾-hï-zŸÛm-xÛ-¾ô-ZÛÅ-ÇeôP-¿S-¾ôºÛ-xÛ-¹-zhÝm-qºÛ-mP-Í-¼Û-GŸÝP-GÛÅ-M-G¼-HÛÅ-Í-¼ÛºÛ-lݾ-ym-HÛ-Mã-V-hP-hï-zŸÛm-ŸÛ-zºÛ-lݾ-ym-HÛ-±m-¼ÛG-¾G-¯¾-¼ÛGÅ-Í-¼ÛºÛ-FÛ¤Å-¾ÞGÅ-zŸÛm-lݾ-ym-Gô-¤±ôm-Ez-¤h¾-¤Û-GbôP-MãºÛ-IôÅ-Vôh-GŸÛ¼-¸ÞP-Å-dGÅ-ºDôh-¤Û-hGôÅ-q¼-zïh-uôh-‚-MãºÛ-¤ôÅ-¤fÞm-GmP-zºÛ-XïÅ-xôGÅ-GZÛÅ-hz¼-h-hÝP-»P-Gmh-hôm-DG-TÛG-GÛ-fôG-wm-±ßm-¤Û-¤fÞm-q-»ôh-¤ÞÅ-fôG-¾-IôÅ-¤ô¾-GmP-Mã-»Ûm-q-¼ïh-ü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
རྒྱ་ནག་གིས་ཨ་རུ་ནཱ་ཅལ་གྱི་རྩེད་འགྲན་པ་གསུམ་ལ་མཐོང་མཆན་སྤྲོད་སྟངས་ཐད་རྒྱ་གར་གྱིས་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎