M-h;¼-mG-GZÛÅ-ˆÛ-Å-¤±¤Å-ÅÞ-»Þ¾-hï-GZÛÅ-ˆÛ-h¤G-hqôm-¤W¾-ºyh-GmP-»ôh-qü


2006.11.19
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü üM-G¼-HÛ-‚P-Á¼-¤Pº-Çkï- Í-¼Þ-m-V¾- q×-¼-lïÁ- hP-zôh-ˆÛ-Å-¤±¤Å-ÅÞ-M-h;¼-mG-GZÛÅ-ˆÛ-h¤G-hqôm-DG-TÛG-¤W¾-ºyh-GmP-»ôh-TÛP- hï-mÛ-M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-ÈàºÞ-TÛm-fºô-M-G¼-hÝ-GŸÝP-hôm-xôGÅ-wïzÅ-¤-GmP-GôP-mÅ- M-mG-GÛ-GŸÝP-±z-qÅ- Í-¼Þ-m-T¾- q-¼-lïÁ- ¤Pº-ÇkïºÛ-Å-DÞ¾-»ôPÅ-µôGÅ-ˆÛ-zhG-hzP-M-mG-¾-»ôh-¾ÞGÅ-GŸÝP-ºƒï¾-Gž-zOGÅ-GmP-mÅ-ZÛm-GTÛG-®¤-xÛm-qºÛ-XïÅ-ÅÞ-‚ãP-zºÛ-GmÅ-±ß¾-ŸÛG-»Ûm-q-¼ïïh- »P-M-h;¼-mG-GZÛÅ-ˆÛ-h¤G-hqôm-n¤Å-¤W¾-ºyh-GmP-fÞz-q-mÛ-xôGÅ-GZÛÅ-hz¼-wm-±ßm-»Ûh-VïÅ-Cæm-fÞz-q-hP-¤²º-¤fÞm-»ôP-fzÅ-ˆÛ-Gô¤Å-ÇezÅ-ÁÛG-»Ûm-q¼-M-G¼-GŸÝP-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-ÁÛG-GÛÅ-ºIï¾-zXôh-GmP-ºhÝG- hï-ÇSôm-xÛ-¾ô-1962 ¾ô¼-»Þ¾-Iâ-GZÛÅ-hz¼-h¤G-ºfz-¤-‚ãP-z¼- Í-¼Þ-m-T¾- q-¼-lïÁ- »Û-Å-¤±¤Å-zMãh-mÅ-M-h;¼-mG-hz¼-±ôP-ºƒï¾-‚Å-»ôh-q-¼ïh- xÛ-¾ô-2005 ¾ô¼-M-h;¼-mG-GZÛÅ-hz¼-±ôP-ºfz-‚Å-qºÛ-zÇkô¤Å-ºzô¼-Í-¼ÛºÛ-^ô-¾¼-fï¼-ºzÞ¤-18 hP-IPÅ-VßP-7 ®¤-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-¼ïh- M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-ÈàºÞ-TÛm-fºô-M-G¼-hÝ-GŸÝP-hôm-xôGÅ-wïzÅ-Ç+zÅ-xôGÅ-GZÛÅ-hz¼-±ôP-ºfz-‚-xôGÅ-Ç+ô¼-IôÅ-¤ô¾-»ôP-Mã-¤-¸h- Å-¤±¤Å-h;º-½‰ôG-Ç+ô¼-»P-IôÅ-¤ô¾-»ôP-zºÛ-±ôh-hqG-GmP-GÛ-»ôh-q-¼ïh- M-G¼-hÝ-Gbm-zŸÝGÅ-M-mG-GÛ-GŸÝP-±z-qÅ-M-G¼-HÛ-Gż-ºyÛm-zMãh-GŸÝP-ºƒï¾-Gž-zOGÅ-GmP-hôm-¾- Í-¼Þ-m-T¾- q-¼-lïÁ- ¤Pº-Çkï-»ôPÅ-µôGÅ-ˆÛ-zhG-hzP-M-mG-¾-»ôh-¾ÞGÅ-Gž-zOGÅ-GmP-»ôh-q-¼ïh-

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
སྲིད་སྐྱོང་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དུས་རབས་དང་མ་མཐུན་པའི་སྲིད་བྱུས་བཟུང་སྟེ་མང་ཚོགས་ལ་དཀའ་ངལ་སྤྲོད་བཞིན་པར་བློ་འཚབ་ཡོད་པ་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་བྱུང་།
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
རྒྱ་ནག་ནང་ངོ་རྒོལ་དང་འབྲེལ་བོད་ནང་གི་དྲ་ལམ་ཁག་ཏུ་ངོ་རྒོལ་སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་ཐད་དམ་དྲགས་ཤུགས་ཆེར་བྱེད་བཞིན་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎