M-G¼-xÛ-ÆÛh-„Àôm-Vïm-mÅ-Í-¼ÛºÛ-hz¼-lݾ-ym-fôG-IôÅ-¤fÞm-hï¼-Mz-Bô¼-ŸÝÅ-ºhÝG


2006-12-12
Share

{}ü üM-G¼-hP-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-hz¼-lݾ-ym-¾Å-ºV¼-¤Z¤-ºƒï¾-‚-MãºÛ-IôÅ-¤fÞm-‚ãP-z-hï¼- M-G¼-HÛ-¤mº-ºƒï¾-GŸÝP-º²Ûm-mP-»ôh-qºÛ-ÆÛh-hôm-ÁôG-DG-hP- D-Gbh-±ôGÅ-q-ÅôGÅ-mÅ-Pô-Lô¾-Bôm-zXôh-‚ïh-zŸÛm-q-hï¼- ¼ïÅ-G¸º-¤ÛG-h¤¼-ZÛm-M-G¼-HÛ-xÛ-ÆÛh-„Àôm-Vïm-¤VôG-mÅ-IôÅ-¤fÞm-ºhÛ-mÛ-¾ô-MãÅ-ˆÛ-¼P-zŸÛm-¿km-q-ŸÛG-»Ûm-q-ºIï¾-zXôh-GmP-Çeï-hG-Åï¾-GmP-»ôh-q-¼ïh- hï-»P-M-G¼-HÛ-xÛ-ÆÛh-„Àôm-Vïm- q¼×-m-¤Þ-D¼-W×Û-¤VôG-mÅ- Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-IôÅ-±ôGÅ-mÅ-Gbm-ºzïzÅ-GmP-qºÛ-FÛ¤Å-GŸÛ-ºhÛ-mÛ- M-G¼-M¾-Dz-ˆÛ-zhï-ºWGÅ-hP-mÝÅ-qºÛ-hGôÅ-¤DôºÛ-GmÅ-zz-hP-ºG¾-º²ô¾-¤ïh-q-ŸÛG-»Ûm-q-GÅÞPÅ-q-hP-VzÅ-GTÛG- DôP-GÛÅ-M-G¼-hP-Í-¼ÛºÛ-hz¼-HÛ-IôÅ-¤fÞm-ºhÛÅ-Í-¤Û-¼Û-;Å-M-G¼-mP-lݾ-ym-HÛ-¾Å-GŸÛ-Gż-zCæm-‚-MãºÛ-ºGôG-Aïm-DG-Åï¾-fÞz-q-ŸÛG-»ôP-Mã-¤-¸h M-G¼-GŸÝP-GÛ-PôÅ-mÅ-Í-¼ÛºÛ-ÆÛh-º²Ûm- Wô¼W-zÞÁ-¤VôG-GÛÅ-M-G¼-¾-h¤ÛGÅ-zž-Vï-¤fôP-GmP-q-ŸÛG-bà-PôÅ-º²Ûm-GmP-GÛ-»ôh-TïÅ-GÅÞPÅ-ºhÝG- ºôm-ˆP-xôGÅ-ºG¾- „Ë-¼-bÛ-»-Wm-b-±ôGÅ-q-hP- GŸÝP-º²Ûm-¤mº-ºƒï¾-±ôGÅ-qºÛ-mP-»ôh-qºÛ-M-G¼-h¤¼-ÁôG-±ôGÅ-q-zTÅ-mÅ-IôÅ-¤fÞm-ºhÛ-mÛ-V-ljô¤Å-ŸÛG-¤Ûm-q¼-¤-¸h- hïÅ-M-G¼-¾-hGôÅ-PïÅ-ˆÛ-lݾ-ym-mÝÅ-µÅ-Vh-¤ïh-¤Dô-vôh-‚-MãºÛ-ºGm-ÆâP-¤Û-‚ïh-qºÛ-D¼- h-hÝP-M-G¼-HÛ-lݾ-ym-¾Å-ºV¼-¾G-zÇe¼-‚-xôGÅ-fh-ºGôG-Aïm-Vïm-qô-ŸÛG-z¸ô-Mã-»Ûm-q-zXôh-Çeï-Bôm-zXôh-‚Å-»ôh-q-¼ïh- »Ûm-m-»P-xôGÅ-ºG¾-±ôGÅ-qºÛ-Bôm-zXôh-hï-hG-GÛÅ- Í-¼ÛÅ-M-G¼-lݾ-ym-¾Å-ºV¼-HÛ-Gmh-hôm-fh-Dï¼-AP-hÝ-ºWôG-qºÛ-ÆÛh-‚ãÅ-hï¼-ºHã¼-¿kôG-zbP-qºÛ-IôÅ-¤fÞm-hï¼-ÁÝGÅ-Aïm-GP-»P-»ôP-Mã-¤Ûm-q-Gmh-hôm-h‚ï-ŸÛz-q-±ôÅ-ºIï¾-zXôh-‚ïh-zŸÛm-»ôh-q-¼ïh- Í-¼ÛºÛ-IôÅ-±ôGÅ-mÅ-IôÅ-¤fÞm-ºhÛ-¼ïÅ-G¸º-Çtïm-qºÛ-ZÛm-Gbm-ºzïzÅ-GmP-¸Ûm-ÇezÅ- h-V-ÆÛh-º²Ûm-mÅ-IôÅ-¤fÞm-ºhÛ-FÛ¤Å-¾ÞGÅ-¯-º²Ûm-ºHã¼-Vïh-¤±m-dGÅ-GmP-Mã-»Ûm-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།