M-G¼-HÛ-xÛ-ºƒï¾-iâP-Vï-¤VôG-D-Å-z¾-»Þ¾-hÝ-wïzÅ-º‚ô¼-GmP-»ôh-q-ü


2005-12-11
Share

{}ü üz¾-»Þ¾-mP-¤P-G®ôºÛ-¾¤-¾ÞGÅ-ÇÀ¼-GÅô-»ôP-xÛ¼-M-G¼-HÛ-xÛ-ºƒï¾-iâP-Vï-¤VôG-D-Å-z¾-»Þ¾-mP-Vïh-wïzÅ-GmP-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-ºhÝG hï-»P-M-G¼-HÛ-xÛ-ºƒï¾-iâP-Vï- ÁÙ¤-Å-¼m- ¤VôG-z¾-»Þ¾-mP-ZÛm-GÅÞ¤-¼ÛP-G¸ÛGÅ-zÇ+ô¼-GmP-Mã-hP- hï-¼ÛP-G¸º-¹-zºÛ-ZÛm-xôGÅ-ºG¾-ÆÛh-hôm-±ôGÅ-q-Vï-DG-GÛ-ºGô-ºFÛh-n¤Å-hP-¤W¾-ºyh-z;º-zÇkݼ-GmP-Mã-hP-hï-mÅ-ÅP-ZÛm-G¸º-¤ÛG-h¤¼-ZÛm-z¾-»Þ¾-HÛ-M¾-qô-H-mïm-l-¼º-¤VôG-hP-¤W¾-ºyh-GmP-ºV¼-»ôh-q-¼ïh- D-Å-M-G¼-HÛ-xÛ-ºƒï¾-iâP-Vï-ÁÙ¤-Å-¼m-¤VôG-M¾-Å-;f-¤m-IâºÛ-mP-wïzÅ-º‚ô¼-‚ãP-zºÛ-XïÅ-®¤-¾- DôP-GÛÅ- ¼º-ÅÛ-‡Û¼Û-»- W-m-Á;-‡Û- ŸïÅ-qºÛ-ÆÛh-hôm-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-G®ô-hP-ÆÛh-„Àôm-¸Þ¼-q- ÅÞ¼-»-Ç~-È-lݼ- fº-q- hP-¤W¾-ºyh-z;º-¤ô¾-GmP-ºhÝG DôP-GÛÅ-z¾-»Þ¾-HÛ-„Àôm-Vïm-¿Ëm-DP-GÛ-±ôGÅ-GŸôm- bà¾-ÅÛ-GÛ-¼×Û- hP-xÛ-ºƒï¾-„Àôm-Vïm- ¼×-¤ïÁ-mºf- qm-^ï- ¾-ÅôGÅ-qºÛ-GŸÝP-GÛ-VïÅ-¤fôºÛ-hqôm-¼ÛGÅ-DG-ˆP-¤W¾-ºyh-GmP-ºV¼-»ôh-q-¼ïh- ¿Ëô-Íï-Áï-»ºÛ-¤fÞm-±ôGÅ-M¾-Dz-ˆÛ-±ôGÅ-Vïm-fôG-M-G¼-HÛ-ÆÛh-„Àôm- ¤m-¤ô-Èm-Å×ÛP- ¤VôG-GÛÅ-z¾-»Þ¾-mP-¤P-G®ôºÛ-¾¤-¾ÞGÅ-ÇÀ¼-GÅô-hGôÅ-qºÛ-hGôÅ-ºhÝm-zbôm-GmP-z-hï-xÛ-ºƒï¾-iâP-Vï- ÁÙ¤-Å-¼m- ¤VôG-h-¼ïÅ-z¾-»Þ¾-mP-G¸ÛGÅ-zÇ+ô¼-GmP-Ç+zÅ-zB¼-¹ôÅ-hP-Ç+ݾ-hïh-GmP-Mã-»Ûm-q-¼ïh- z¾-»Þ¾-GŸÝP-GÛÅ-¹-z-ÇSôm-¤ºÛ-mP-M-G¼-HÛ-hI-»- M-mG-ż-mÅ-iG-qôºÛ-Gô-¤±ôm-¾G-V-z¾-»Þ¾-mP-mP-ºiïm-‚Å-qºÛ-Gmh-hôm-hïºÛ-Ç+ô¼-»P-z¾-»Þ¾-GŸÝP-GÛ-¤fô-¼Û¤-hqôm-¼ÛGÅ-DG-¾-JÀïP-ÇÀôP-GmP-Mã-»Ûm-¾ÞGÅ-»Þ¾-hïºÛ-Å-GmÅ-ˆÛ-Gż-ÁôG-DG-GÛÅ-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།