M-G¼-HÛ-xÛ-ÆÛh-iâP-Vï-¤VôG-q;ÛÅÛ-bm-hÝ-wïzÅ-º‚ô¼-‚ãP-mÅ-ŸÛ-¤ô¾-GmP-zŸÛm-»ôh-qü


2004-12-25
Share

{}ü üM-G¼-hP-EÛ¤-¤±ïÅ-M¾-Dz-q;ÛÅÛ-bm-hz¼-wm-±ßm-»Ûh-VïÅ-Cæm-fzÅ-ÅÞ-M-G¼-HÛ-xÛ-ÆÛh-iâP-Vï-¤VôG-»Þ¾-GZÛÅ-ˆÛ-Å-¤±¤Å-Çoݤ-ºDô¼-fôG-Vôh-hï-q;ÛÅÛ-bm-hÝ-wïzÅ-º‚ô¼-‚ãP-mÅ-ŸÛ-¤ô¾-GmP-zŸÛm-q-¼ïh- hï-ÇSôm-M-G¼-hP-EÛ¤-¤±ïÅ-M¾-Dz-q;ÛÅÛ-bm-GZÛÅ-hz¼-lݾ-ym-¤ï-ÁÝGÅ-ºwÞ¼-¤hï¾-±ôh-z¿e-¤-‚Å-GôP-wm-±ßm-ÇSôm-zl-vôh-¼ïïÅ-‚-MãºÛ-IôÅ-ºV¼-‚ãP-»ôh-ˆP-GZÛÅ-¤ôÅ-ˆÛ-IôÅ-¤fÞm-ºWôG-fÞz-¤ïh-q-¼ïh- ºôm-ˆP-h-¾¤-ÇÀ¼-»P-M-G¼-xôGÅ-mÅ-xÛ-ÆÛh-iâP-Vï- ÁÙ¤-Å-¼a-¤VôG-q;ÛÅÛ-bm-hÝ-wïzÅ-Çeï-»Þ¾-GZÛÅ-hz¼-lݾ-ym-¤±ôm-VºÛ-Gbô¼-Lô¾-ÇSôm-ºGôG-‚-MãºÛ-ºhÝm-q-hP-»Ûh-VïÅ-Cæm-MãºÛ-¾Å-hôm-hP- hï-zŸÛm-f-¤-Z¾-f-ÅôGÅ-mG-±ôP-z;G-ºGôG-‚-fzÅ-ÅôGÅ-G¾-Gmh-Vï-zºÛ-Gmh-hôm-ºGº-ŸÛG-fôG-q;ÛÅÛ-bm-HÛ-xÛ-ÆÛh-iâP-Vï-¤VôG-hP-¿Ëm-hÝ-IôÅ-¤ô¾-GmP-»ôh-q-¼ïh- xôGÅ-GZÛÅ-hz¼-¤Û-¤fÞm-qºÛ-Gmh-hôm-hÝ-¤-»ôh-q-mÅ-Gmh-hôm-ºGº-ŸÛG-fôG-Gž-zÁh-PïÅ-ºiôP-‚ãP-»ôh-qÅ- xôGÅ-wm-±ßm-hz¼-Gô-dôGÅ-GP-¾ïGÅ-‚ãP-»ôh-Ç+ô¼-M-G¼-HÛ-xÛ-ÆÛh-iâP-Vï-¤VôG-mÅ-GÅÞPÅ-GmP-ºhÝGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།