M-G¼-HÛÅ-ÍÛ-¼m-¾-Mz-Bô¼-GmP-z-hï¼-Bôm-zXôh-»ôh-qü


2005-09-30
Share

{}ü üÍÛ-¼m-»Þ¾-HÛÅ-lݾ-ym-mÝÅ-ÁÝGÅ-z¸ô-Cæm-HÛ-¾Å-ºV¼-hï¼-M¾-uÛºÛ-Gô-¤±ôm-dôG-ŸÛz-¾Å-DP-GÛ-±ôGÅ-¤Û-M¾-Dz-DG-GÛÅ-Gmh-hôm-fG-GTôh-ˆÛ-ºôÅ-ÁôG-ºwïm-Ç+zÅ-M-G¼-GŸÝP-GÛÅ-ÍÛ-¼m-¾-hGG-‚ºÛ-IôÅ-ºV¼-hï¼-Mz-Bô¼-GmP-z¼-M-G¼-HÛ-h¤¼-ÁôG-±ôGÅ-qÅ-Pô-Lô¾-GmP-ºhÝG- M-G¼-HÛ-h-»ôh-GŸÝP-º²Ûm-±ôGÅ-qºÛ-¤mº-£ï¾-±ôGÅ-q-G®ô-zô-mÛ- M-G¼-HÛ-h¤G-ÁôG-±ôGÅ-q-VGÅ-ˆÛ-»ôh-ÇezÅ- h-V-GŸÝP-º²Ûm-±ôGÅ-q-Mãm-GmÅ-fÞz-hP-¤Û-fÞz-ˆÛ-GmÅ-ÅÞ-H¼-»ôh-¾ÞGÅ-ºIï¾-zXôh-‚ïh-¤Dm-¼ÛGÅ-TÛG-ˆP-»ôh-q-¼ïh- GP-¿e¼-ÍÛ-¼m-hP-M-G¼-GZÛÅ-¤fÞm-xôGÅ-M¾-Dz-»Ûm-q-¤-¸h- º²¤-JÀÛP-¤Z¤-£ï¾-M¾-±ôGÅ-mP-Gmh-hôm-hÝ-¤ºÛ-fôG-GTÛG-ºHã¼-HÛ-ÆÛh-‚ãÅ-z¸ÞP-GÛ-»ôh-ˆP-lݾ-ym-mÝÅ-ÁÝGÅ-z¸ô-Cæm-HÛ-Gmh-hôm-ºhÛºÛ-fôG-M-G¼-GŸÝP-GÛÅ-Í-¼ÛºÛ-hGG-‚ºÛ-IôÅ-ºV¼-¾-Mz-Bô¼-GmP-z¼-zdïm- M-G¼-HÛ-ÆÛh-„Àôm- ¤m-¤ô-Èm-Å×ÛP- ¤VôG-mÅ-Í-¼Û¼-¤Gô-zbGÅ-ŸÝÅ-¾ÞGÅ-ˆÛ-Bôm-zXôh-M-G¼-HÛ-h¤¼-ÁôG-±ôGÅ-qºÛ-ºGô-FÛh- q×¼-;Á- ;-¼‡- »ÛÅ-GmP-ºhÝG- ¿ËG-hôm-hÝ-M-G¼-GŸÝP-GÛÅ-xôGÅ-zOÛ¾-ÇtPÅ-qºÛ-ÆÛh-‚ãÅ-¾-ºHã¼-z-zbP-¾ÞGÅ-ˆÛ-Bôm-zXôh-ˆP-GmP-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།