M-G¼-GŸÝP-GÛÅ-ÇKï¼-zhG-Tm-HÛ-¤Dº-ºIâ¾-HÛ-Gm¤-Iâ-DG-GZÛÅ-xÛ-M¾-»Þ¾-Iâ-DG-¾-ºwÞ¼-zBôh-VôG-qºÛ-VôG-¤Vm-GmP-»ôh-qü


2004-12-29
Share

{}ü üh-z¼-M-G¼-GŸÝP-GÛÅ-º²Ûm-BôP-GmP-zºÛ- Íï¼-ÍÛm-^Û-»- hP- ÍÛm-^Û»ïm-Íï¼-¾ÍÛm-Åï- ŸïÅ-qºÛ-Gm¤-Iâ-DG-GZÛÅ-¾-xÛ-M¾-»Þ¾-Iâ-DG-mÅ-ºIâ¾-q-ºô¼-ºiïm-‚ïh-hzP-¤ïh-m-»P- hï-¼ÛP-G¸º-¿ËG-qºÛ-ZÛm-M-G¼-GŸÝP-GÛ-ŸÛ-zºÛ-¤Dº-¾¤-ºIâ¾-zŸÝh-„Àôm-Vïm- q-¼-wËà¾- q-=ï¾- ¤VôG-GÛÅ- Wï‡-Íï¼-¶ïÅÛ- hP- Å-È-¼-Íï¼-¶ïÅÛ- ŸïÅ-qºÛ-Gm¤-Iâ-DG-GZÛÅ- hïP-Ç+zÅ-M-G¼-»Þ¾-¤Û-Å-»-¤P-qô-¾Å-;-‚ïh-»Þ¾- J˾w- ¤±ô-DÞG-GÛ-M¾-Dz-DG-¾-¾ô-GÅÞ¤-¼ÛP-ºwÞ¼-zBôh-¤Û-VôG-qºÛ-zbP-º²Ûm-GmP-z-®¤-¾Å- xÛ-M¾-»Þ¾-Iâ-GP-hP-GP-hÝ-GôP-ŸÝÅ-Gm¤-Iâ-ºwÞ¼-zBôh-VôGÅ-qºÛ-ŸÛz-yºÛ-GmÅ-±ß¾-Gž-zOGÅ-GmP-¤Û-ºhÝG- ¾ô-ºhÛºÛ-ºGô-Çeôh-¾-M-G¼-GŸÝP-GÛ-GôP-ŸÝÅ-ÇKï¼-zhG-Tm-HÛ-Gm¤-Iâ-DG-GZÛÅ-z¾-»Þ¾-hP-ÁÛ-¼Û-¾P-;ºÛ-mP-ºwÞ¼-zBôh-VôG-qºÛ-VôG-¤Vm-GmP-»ôh-q-¼ïh- q-;ÛÅÛ-bm-HÛÅ-Gm¤-Iâ-hï-GZÛÅ- »Þ¾-hïºÛ-mP-ºwÞ¼-zBôh-VôG-qºÛ-VôG-¤Vm-¤-GmP-z¼- M-G¼-hP-q-;ÛÅÛ-bm-GZÛÅ-hz¼- M-G¼-GŸÝP-GÛÅ-º²Ûm-BôP-GmP-zºÛ- Íï¼-ÍÛm-^Û-»- hP- ÍÛm-^Û»ïm-Íï¼-¾ÍÛmÅï- hï-zŸÛm-q-;ÛÅÛ-bm-GŸÝP-GÛÅ-º²Ûm-BôP-‚Å-qºÛ- q;ÛÅÛ-bm- ÍÛm-=¼-mï-ÁÛ-m¾- Íï¼-¾ÍÛmÅï- ŸïÅ-qºÛ-Gm¤-Iâ-DG- »Þ¾-Iâ-GZÛÅ-hz¼-w¼-±ß¼-ºwÞ¼-zBôh-fïPÅ-¤P-®¤-‚ïh-hGôÅ-Ç+ô¼-zXôh-ˆÛ-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།