M-G¼-HÛ-¤ºô-Hïm-¾ôG-qÅ-¤Û-¿S-Aïm-¾¤-hÝ-zbP-»ôh-qü


2005-10-01
Share

{}ü üM-G¼-‚P-xôGÅ- V-bÛÅÛ-GÙ¼- ¤Pº-ÇkïºÛ-mP-M-G¼-HÛ-¤ºô-Hïm-¾ôG-ºWz-h¤G-GÛÅ-¤Û-¿S-Aïm-¾¤-hÝ-zbP-»ôh-q¼-¤-¸h- Å-DÞ¾-hïºÛ-mP-GÛ-¤Û-h¤PÅ-ÇeôP-yG-ºGº-ÁÅ-z®m-zÁh-ˆÛ-fôG-mÅ-»Þ¾-H¼-hÝ-ºIô-hGôÅ-q-z¸ôÅ-»ôh-q-Å-GmÅ-Zïm-dôG-qÅ-¼ïÅ-G¸º-Çtïm-qºÛ-ZÛm-ºIï¾-zXôh-‚Å-ºhÝG- hï-»P-¤Pº-ÇkïºÛ-Zïm-dôG-uÛ-Ez-q- Íï¤-^z-¾Þ- Ím-Å-¼×ÛÅ- Hïm-¾ôG-q-±ôÅ-¤Û-¿S-Aïm-¾¤-hÝ-zbP-Çeï-DôP-±ôºÛ-wÞP-qô-ÁÛP-mGÅ-ˆÛ-mP-G»ÞG-»ôh-q-hï-hG- ¼ïÅ-G¸º-Çtïm-qºÛ-ZÛm-z½‰ïh-Åôm-‚ãP-»ôh-q-¼ïh-TïÅ-GÅÞPÅ-»ôh-q-hP- h-hÝP-DôP-GÛÅ- Hïm-¾ôG-iG-uôh-q-±ôÅ- V-bÛÅÛ-GÙ¼- ¤Pº-ÇkïºÛ-¤fº-¤±¤Å-ˆÛ-Å-DÞ¾- „ËÅï-‡¼- ŸïÅ-qºÛ-mP-G®ô-zô-hï-ÇS-GŸÝP-¾-¤Gô-dG-ŸÝÅ-¸Ûm-qºÛ-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-GÛ-¤Û-Ço-hP- Zïm-dôG-¤Û-Ço¼-GmÅ-±ß¾-¤Dô-vôh-‚ïh-¤Dm-±ôºÛ-fôG-h¤ÛGÅ-qºÛ-iG-uôh-ˆÛ-¾Å-hôm-¼Û¤-q-Çtï¾-ºGô-z®ßGÅ-»ôh-q-»P-ºIï¾-zXôh-GmP-ºhÝG- Å-DÞ¾-hïºÛ-mP-¹-z-GTÛG-®¤-HÛ-GôP- Hïm-¾ôG-iG-uôh-qÅ-Zïm-dôG-qÞ-¾Û-ÅÛºÛ-½ÀPÅ-ºDô¼-ŸÛG-GÛ-fôG-iG-Lô¾-‚Å-Çeï- Zïm-dôG-¤Û-Ço- 23 ®¤-Aïm-¾¤-zbP-qºÛ-‚-uôh-Çtï¾-z-mÅ-z¸ÞP-iG-¸ÛPÅ-ˆÛ-hôm-Aïm-¤P-hÝ-xÛm-»ôh-ºhÝG-q-hP- GŸÝP-xôGÅ-mÅ-¤ºô-Hïm-¾ôG-qºÛ-fôG-h¤-zOGÅ-‚ïh-ÁÝGÅ-Vï-¼Þ-zbP-»ôh-q-¼ïh- h-z¼-¾ô-Pô-zTß-yG-D-ÁÅ-ˆÛ-mP-¤ºô-Hïm-¾ôG-qºÛ-iG-¸ÛPÅ-ˆÛ-ºôG-¤Û-IPÅ-ÇeôP-yG-ºGº-ÁÅ-ˆÛ-±ï-ÆôG-z@ݤ-»ôh-q-hP- DôP-±ôÅ-Å-DÞ¾-hï-hG-GÛ-ŸÛP-qºÛ-¤Û-Åï¼-hP- Å-DP-¤ïh-qºÛ-¾Å-¤Û-±ôºÛ-fôz-fP-¾-¯ôh-¾ïm-‚ïh-ˆÛ-»ôh-¾ÞGÅ-zXôh-ˆÛ-»ôh-q¼-¤-¸h- ¿+ôG-¸-@Ý-MG-‚ïh-¤Dm-HÛ-hqôm-¼ÛGÅ-hP- FÛ¤Å-hqôm-hP-FÛ¤Å-¯ôh-q-ÅôGÅ-Aïm-¾¤-hÝ-zbP-Çeï-¼P-GÛ-h¤ÛGÅ-»Þ¾-ºIâz-fzÅ-‚ïh-zŸÛm-»ôh-q-Gmh-hôm-h‚ï-ŸÛz-q-±ôÅ-ºIï¾-zXôh-‚ïh-zŸÛm-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།