M-G¼-HÛ-Gż-ºGôh-qºÛ-Ç+Ý-±z-±ôGÅ-VßP-zŸÝGÅ-ÇK¼-hÝ-G¸ÛGÅ-Ç+ô¼-GmP-zŸÛm-ºhÝG


2007.09.29

{}ü üM-G¼-M¾-Å-¿kÛ-¾Û-Gż-qºÛ-mP-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ-ºwGÅ-zôh-ºƒï¾-¤fÞh-¾Å-DP-GÛÅ-Gô-OÛG-ºôG- ¤Û-IPÅ-zTß-GZÛÅ-¾Å-Iâz-qºÛ-M-G¼-HÛ-Gż-ºGôh-qºÛ-Ç+Ý-±z-±ôGÅ-VßP-ŸÛG-GÛÅ-hïP-Ç+zÅ-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-¿eï-GmÅ-zŸÝGÅ-ÇK¼-l-¼¤-Å-¾¼-G¸ÛGÅ-Ç+ô¼-GmP-zŸÛm-»ôh-ºhÝG hï-»P-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-GmÅ-ºyÛm-i-MºÛ-fôG-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-z¼-GŸÛGÅ-m- GôP-ŸÝÅ-Gż-ºGôh-qºÛ-Ç+Ý-±z-hï-hG-GÛ-DôPÅ-ÅÞ-M-G¼-HÛ-Gż-ÁôG-ºi-¤Ûm-HÛ-Gż-ºGôh-q-»ôh-q-hP- DôP-n¤-qÅ-ºhÛ-±ïÅ- 28 mÅ-ºGô-º²âGÅ-mÅ-ZÛm-IPÅ-GÅÞ¤-¼ÛP-zŸÝGÅ-ÇK¼-l-¼¤-Å-¾¼-zŸÝGÅ-Mãm-¼ÛP- z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-z;º-„Àôm-FÛ-q-¤DÅ-hzP-¸¤-GhôP-¼Ûm-qô-Vï-hP- zôh-¤Û-¤P-uÛ-ºfÞÅ-±ôGÅ-G®ô-;©-VôÅ-ºwï¾-¾GÅ- xÛ-ºƒï¾-iâP-Vï-hÐGÅ-qô-zÅôh-m¤Å-mô¼-zÞ-¾GÅ- iÛ¾-zOGÅ-iâP-Vï-fÞz-zÇem-zŤ-ºwï¾-¾GÅ-n¤-q-¤W¾-ºyh-GmP-Mã-hP- hï-zŸÛm-zôh-GŸÝP-Çoï-¾ïm-DP-hP- zôh-yâG-EÛ¤-Çkï-zTÅ-q¼-G¸ÛGÅ-Ç+ô¼-GmP-Çeï- z®m-‚ô¾-zôh-¤ÛºÛ-GmÅ-ÇePÅ-hP-¿ËG-q¼-zôh-hôm-hP-ºƒï¾-zºÛ-GmÅ-±ß¾-¤Eïm-dôGÅ-»ôP-Mã¼-h¤ÛGÅ-bï-¤Iôm-ºzôh-ŸÝÅ-q-»Ûm-q-hP- »P-zŸÝGÅ-ÇK¼-l-¼¤-Å-¾¼-zŸÝGÅ-Mãm-¼ÛP-GôP-ŸÝÅ-M-G¼-Gż-ºGôh-qºÛ-Ç+Ý-±z-±ôGÅ-q-hï-mÅ-Å-GmÅ-ÅÞ-»ôh-qºÛ-zôh-qºÛ-Gż-ºGôh-¤fÞm-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-¤Û-DG-TÛG-GÛ-¿Ëm-hݺP-¤W¾-ºyh-GmP-Mã-»Ûm-qºÛ-GmÅ-±ß¾-z;ôh-ºhÝG

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་མེ་ཁོ་རོ་སོ་ཧྤོ་ཊི་ཡར་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎