M-G¼-Gż-ºGôh-qºÛ-Ç+Ý-±z-±ôGÅ-qÅ-zŸÝGÅ-ÇK¼-hÝ-º±¤Å-G¸ÛGÅ-¾ïGÅ-Iâz-‚ãP-ºhÝG


2007.10.06

{}ü üM-G¼-HÛ-¤Pº-Çkï-ºi-¤Ûm-mÅ-wïzÅ-qºÛ-Gż-ºGôh-qºÛ-Ç+Ý-±z-±ôGÅ-qÅ-¹-z-ÇSôm-¤ºÛ-±ïÅ- 27 mÅ- 30 z¼-ZÛm-IPÅ-GÅÞ¤-¼ÛP-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-¿eï-GmÅ-zŸÝGÅ-ÇK¼-l-¼¤-Å-¾¼-º±¤Å-G¸ÛGÅ-¾ïGÅ-Iâz-‚ãP-»ôh-¾ÞGÅ-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-i-MºÛ-mP-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG Ç+Ý-±z-±ôGÅ-q-hïºÛ-DôPÅ-ÅÞ-¤Û-IPÅ- 14 »ôh-q-n¤Å-M-G¼-¤Pº-Çkï- Í-¼Þ-mÙ-T¾- hP- mÝz-Ç~ïP-JËô¾- ¤È-¼Áï-c- „ËÛ-ȼ- W¼-Dm-^- ;¼-mÙ-‡-;- ¿kÛ-¾Û- zTÅ-mÅ-wïzÅ-qºÛ-Gż-ºGôh-q-»ôh-q-hP- zŸÝGÅ-ÇK¼-DÞ¾-hÝ-zŸÝGÅ-Mãm-¼ÛP-Gż-ºGôh-q-hï-hG-GÛÅ-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-hzÞ-FÛh-n¤-qºÛ-¿Ëm-hÝ-¤W¾-ºyh-GmP-»ôh-q-hP- ¾Å-DÞPÅ-ˆÛ-ºƒï¾-»h-Åô-Åô-mÅ-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-xG-¾Å-GmP-xôGÅ-hP- zôh-MºÛ-h;º-½‰ôG-GÛ-GmÅ-ÇePÅ-zTÅ-qºÛ-Ç+ô¼-ºIï¾-zXôh-GmP-»ôh-q-¼ïh- »P-Ç+Ý-±z-±ôGÅ-q-hï-mÅ-zôh-¤Û-¤P-uÛ-ºfÞÅ-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-Ç+zÅ-zTß-zŸÛ-qºÛ-IôÅ-±ôGÅ-±ôGÅ-hÝÅ-zŸÛ-qºÛ-zIô-JÀïP-fôG-¾ºP-G¸ÛGÅ-ŸÛz-hP- hï-zŸÛm-zŸÝGÅ-ÇK¼-DÞ¾-hÝ-»ôh-qºÛ-GŸÝP-ºƒï¾-¤-»Ûm-qºÛ-±ôGÅ-q-DG-GÛ-hzÞ-FÛh-n¤-qºÛ-¿Ëm-hݺP-wm-±ßm-hGôPÅ-±ß¾-zXï-¼ïÅ-GmP-fÞz-q-ÅôGÅ-ˆÛ-hGï-¤±m-Vïm-qô-‚ãP-»ôh-Ç+ô¼- M-G¼-M¾-Å-¿kÛ-¾Û-Gż-qºÛ-mP-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-M-G¼-ºƒï¾-¤fÞh-¾Å-DP-mÅ-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-ºhÝG

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
གྲོས་ཚོགས་འགོ་བཙུགས་པ་དང་བསྟུན་རྡ་རམ་ས་ལར་མི་མང་རེ་འབོད་ཚོགས་པས་མི་མང་རང་བཞིན་གྱི་ཞུ་འབོད་ལས་འགུལ་སྤེལ་བཞིན་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎