h‚Ûm-WÛºÛ-„Àôm-Vïm-¿Ëm-±ôGÅ-DôPÅ-ÅÞ-M-G¼-z-ŸÛG-„Àôm-Vïm-hÝ-zÇ+ô-zŸG-GmP-ºhÝG


2007.06.29
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü üh‚Ûm-WÛºÛ-ÆÛh-„Àôm-¤VôG-GÛ-„Àôm-Vïm-¿Ëm-±ôGÅ-DôPÅ-ÅÞ-M-G¼-HÛ-¤Û-¼ÛGÅ-ÁÛG-ˆP-„Àôm-Vïm-hÝ-zÇ+ô-zŸG-GmP-»ôh-ºhÝGü ¹-z-ºhÛºÛ-±ïÅ-26 ZÛm-h‚Ûm-WÛºÛ-ÆÛh-„Àôm-=ô-mÛ- „Ëï-¾ï¼-¤VôG-GÛ-±z-hÝ-Ç+Ý-ŸzÅ- JËô¼-im- „Ë-¼-¶âm-¤VôG-mÅ-¤²h-ºGm-zŸïÅ-»ôh-q-¤-¸h-ºhÅ-qºÛ-ZÛm-¤-ºGº-ÁÅ-mP-ü DôP-GÛÅ-„Àôm-Vïm-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-mP-hݺP-ºHã¼-z-zbP-GmP-»ôh-q-¼ïhü D-Å-¼ïÅ-G¸º-q-ÅPÅ-ZÛm-DôP-GÛ-„Àôm-Vïm-¿Ëm-±ôGÅ-DôPÅ-ÅÞ-M-G¼-HÛ-¤Û-¼ÛGÅ-»Ûm-q- ÁÛ-¼Û-bÛ- ¶-hï-¼-ŸÝ-z-M¾-uÛºÛ-»¼-MÅ-¾Å-hôm-±m-qºÛ-„Àôm-Vïm-GŸôm-q¼-zÇ+ô-zŸG-GmP-»ôh-ºhÝGü h‚Ûm-WÛºÛ-GŸÝP-GÛ-¾ô-MãÅ-mP-ü h-z¼-GôP-ŸÝÅ-¿U¤-Ç+Ý-¶-hï-¼-ŸÝ-z-„Àôm-Vïm-hÝ-zÇ+ô-ºhï¤Å-‚ãP-z-fïPÅ-GZÛÅ-q-hï-VGÅ-ˆÛ-»ôh-q-¼ïhü ¿U¤-Ç+Ý-¶-hï-¼-¤VôG-M-G¼-¤Û-¼ÛGÅ-»Ûm-q-GP-ŸÛG-¾-ºFâPÅ-»Þ¾-»Þ-JËm-iºÛ-mP-»Ûm-q-hP-ü ¼Û¤-qÅ-M-G¼-mP-GŸÛÅ-ÇtôÅ-ˆÛÅ-ÇÀôz-¢ôP-GmP-z-hP-ü hï-mÅ-¤fô-¼Û¤-ÇÀôz-IÐ-ÅôGÅ-h‚Ûm-»Þ¾-hÝ-GmP-z-ŸÛG-»Ûm-ºhÝGü DôP-hGÝP-¾ô-zŸÛ-zTß-Ÿï-IPÅ-ÁÛG-¾Å-wïzÅ-ˆÛ-¤ïh-ˆP-h-z¼-h‚Ûm-WÛºÛ-hq¾-º‚ô¼-¾Å-hôm-±m-q-¤P-qô-ŸÛG-GÛ-mP-xG-¾Å-GmP-»ôh-q-hP-ü ¿ËG-q¼-hÝ-h-¿eºÛ-ÆÛh-„Àôm-Gż-q-JËô-im-¤VôG-GÛ-¿Ëm-hÝ-hq¾-º‚ô¼-hP-ü M¾-uÛºÛ-Gmh-hôm-fôG-ÇÀôz-Çeôm-qºÛ-±ß¾-hÝ-xG-¾Å-GmP-¥ôP-¤Dm-ü ÁïÅ-º‚ôm-GZÛÅ-¿km-HÛ-zÞïh-TÛG-»Ûm-qºÛ-PôÅ-º²Ûm-ŸÝ-GÛ-»ôh-q-zTÅ-GP-¿e¼-h‚Ûm-WÛºÛ-¾ô-MãÅ-mP-ü M-G¼-¤Û-¼ÛGÅ-„Àôm-Vïm-hÝ-zÇ+ô-ºhï¤Å-‚ãP-z-DôP-fôG-¤-hï-»P-VGÅ-ˆÛ-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
རྒྱ་ནག་གིས་པཎ་ཆེན་དུ་བསྐོས་པ་རྒྱལ་མཚན་ནོར་བུས་བོད་ནང་གི་མདོ་སྟོད་ཁུལ་གྱི་ས་གནས་ཁག་ཅིག་ཏུ་ལྟ་སྐོར་དང་འབྲེལ་མཇལ་ཁར་འགྲོ་མཁན་ཚོར་རྒྱ་སྒོར་བརྒྱ་རེ་སྤྲོད་རྒྱུ་ཡིན་པ་བརྗོད་ཡོད་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎