M-G¼-ÇÀ¼-»P-2014¾ôºÛ-Íï-ÁÛ-»ºÛ-¯ïh-ºIm-HÛ-¤Iôm-zhG-‚-Mã¼-w¤-ZïÅ-‚ãP-zü


2007.04.18

{}ü üM-G¼-ÇÀ¼-»P-xÛ-¾ô-2014 ¾ôºÛ-Íï-ÁÛ-»ºÛ-¯ïh-ºIm-HÛ-¤Iôm-zhG-‚-Mã¼-w¤-ZïÅ-‚ãP-»ôh-q-hï-mÛ-M-G¼-HÛ-¯ïh-ºIm-„Àôm-Vïm-HÛÅ-ÆâP-Bôz-¤-‚Å-qºÛ-Bôm-zXôh-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-¼ïhü M-G¼-HÛ-¯ïh-ºIm-„Àôm-Vïm- ¤×-mÛ-ÁP-;¼- Í-»¼- »ÛÅ-hï-ÇSôm-®¤-¾-Íï-ÁÛ-»ºÛ-¯ïh-ºIm-HÛ-¤Iôm-zhG-‚-MãºÛ-ºIm-zÇkݼ-mP-¤Z¤-ŸÝGÅ-GmP-Mã¼-Pô-Lô¾-GmP-z-hPü hïºÛ-XïÅ-ÅÞ-Íï-ÁÛ-»ºÛ-¯ïh-ºIm-HÛ-¤Iôm-zhG-¿Ëô-;ô-¼Û-»¼-M¾-D-fôz-bï-M-G¼-w¤-ZïÅ-‚ãP-z¼-zdïm-M-G¼-hqôm-¼ÛGÅ-DG-TÛG-GÛÅ-M-G¼-HÛ-¯ïh-ºIm-„Àôm-Vïm-¾-DôP-Fô-Vïm-qôºÛ-fôG-mÅ-Bôm-zXôh-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-¼ïhü ¿Ëô-;ô-¼Û-»-mÛ-Íï-ÁÛ-»ºÛ-¯ïh-ºIm-HÛ-¤Iôm-zhG-¤Þ-¤fÞh-fïPÅ-GÅÞ¤-HÛ-M¾-D-fôz-q-ŸÛG-»Ûm-ŸÛPü fôG-¤¼-xÛ-¾ô-1986 hP-xÛ-¾ô-2002ü hï-XïÅ-h-¼ïÅ-xÛ-¾ô-2014 zTÅ-»Ûm-q-¼ïhü ¿ËG-q¼-hÝ-M-G¼-HÛ-Íô-¾Û¤-qÛ;-¯ïh-ºIm-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-G®ô- ÅÞ-¼ïÁ-;¾-¤m-^Û- »ÛÅ-M-G¼-¾-Íï-ÁÛ-»ºÛ-¯ïh-ºIm-HÛ-¤Iôm-zhG-‚-Mã-w¤-ZïÅ-‚ãP-z-hï-mÛ-¯ïh-ºIm-„Àôm-Vïm-fôG-Bôm-zXôh-‚ïh-ˆÛ-»ôh-TÛPü »Ûm-mºP-¯ïh-ºIm-„Àôm-Vïm-HÛÅ-h-¼ïÅ-Íï-ÁÛ-»ºÛ-¯ïh-ºIm-HÛ-¤Iôm-zhG-M-G¼-¾-M¾-D-¤-fôz-ˆP-M-G¼-HÛ-Íô-¾Û¤-qÛ;-¯ïh-ºIm-±ôGÅ-qºÛ-PôÅ-mÅ-hï¼-„Àô-w¤-‚-hGôÅ-hôm-¤ïh-q-hPü P-±ôÅ-PïÅ-q¼-hÝ-xÛ-¾ô-2010 ¾ô¼-M-G¼-mP-±ôGÅ-MãºÛ-hï-ÇS-h‚Ûm-WÛºÛ-¤Pº-ºôG-mÅ-¼P-z®m-fôz-qºÛ-M¾-Dz-DG-z¼-¤fÞm-OÛ¾-HÛ-Vïh-hÝ-h¤ÛGÅ-qºÛ-¯ïh-ºIm-hïºÛ-fôG-ºzh-z¯ôm-hP-„Àô-¯ï-OÛ¤-Mã-»Ûm-¾ÞGÅ-GÅÞP-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའི་དགོངས་གཞི་དང་མཐུན་པར་ཧུར་ཐག་བྱ་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎