M-G¼-HÛ-zÞïh-hP-yâ-GݺÛ-zhï-¯ºÛ-¾Å-hôm-„Àôm-Vïm-mÅ-Íñ²-ÇSôm-ºGôG-Vïh-z;º-ÇÀôz-GmP-zü


2007-07-16
Share

{}ü üM-G¼-HÛ-zÞïh-hP-yâ-GݺÛ-zhï-¯ºÛ-¾Å-hôm-„Àôm-Vïm- ¼ï-mÝ-;- Tô-l-¼Û×- ¤VôG-GÛÅ-M-G¼-mP-Íñ²-hP-Íñ²-mh-dGÅ- ÍïW-ͺï-¶Û- ÅôGÅ-ºFÛG-uôh-ˆÛ-mh-ºGôG-fzÅ-ˆÛ-Vïh-hÝ-n¤-;Ým-mÅ-z¸º-±P-±ôºÛ-ºyôh-zÇeïm-¾ºP-hô-ÇoP-‚ïh-hGôÅ-qºÛ-ºzôh-Ç+ݾ-GmP-»ôh-q-¼ïh- Eô-;-ºGº-ŸÛG-GÛÅ-GP-‚ãP-GÛÅ-zÞïh-GŸm-hP-¾ÞÅ-£ï¾-‚Å-bï-mP-¾-Íñ²-m-±-ºEï¼-»ôP-¤Dm-»ôh-q¼-hï-±ô¼-¸z-¸z-‚-hGôÅ-qºÛ-Ç+ô¼-hP-zÞïh-±ôÅ-¼P-GÛ-Eô-;-¤Z¤-hÝ-ºFÛG-uôh-‚ïh-Ç+zÅ-PïÅ-q¼-hÝ-ºHÛG-ÁÝz-zïh-uôh-‚Å-bï-Íñ²-mh-ºGôG-‚ïh-hGôÅ-qºÛ-Ç+ô¼-GÅÞP-»ôh-q-¼ïh- h-¿eºÛ-ºV¼-¿Ëô-Í-wËÛ-¼Û-D-hP-mÛ-W¾-¼Û-»-ÅôGÅ-ˆÛ-mP-zÞïh-zM-V-40 f¤-q¼-Íñ²-m-®-wôG-»ôh-q-hP- hï-XïÅ-M-G¼-mP-¤Û-IPÅ-Å-»-2 hP-xïh-;-®¤-¾-Íñ²-hP-Íñ²-mh-dGÅ-»ôh-q-¼ïh- ŸÛz-ºWâG-zMãh-mÅ-ÁïÅ-dôGÅ-‚ãP-z¼-GŸÛGÅ-m-Eô-;-¤P-qôÅ-Ǩh-±ôP-¤-hP-¾ÞÅ-£ï¾-‚Å-XïÅ-¼P-GÛ-z¸º-±P-¤Z¤-hÝ-¾ÞÅ-£ï¾-‚Å-bï-Íñ²-m-±-ºGôÅ-¤Dm-¤P-qô-»ôh-ÇezÅ-ºFÛGÅ-uôh-ˆÛ-‚-z-ºyôh-zÇeïm-hP-¿km-q-ŸÛG-‚-hGôÅ-qºÛ-fh- „Àôm-Vïm-¤VôG-GÛÅ-ÇÀôz-Çeôm-GmP-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།