M-G¼-HÛ-„ËÛ-Wï-qÛ-±ôGÅ-q¼-hzÞÅ-GŸÝP-mP-GŸÝP-º²Ûm-GmP-MãºÛ-¼ï-z-»ôh-q-¼ïhü


2007.12.24

{}ü üM-G¼-HÛ-xôGÅ-ºG¾- „ËÛ-Wï-qÛ- ±ôGÅ-q¼- GÝWÛ-¼º‡ï- ¤Pº-ÇkïºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-ºôÅ-zÇkݺÛ-mP-M¾-D-fôz-q-hï¼-h-V-±ôGÅ-q¼-hzÞÅ-GŸÝP-mP-GŸÝP-º²Ûm-GmP-MãºÛ-¼ï-z-»ôh-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-ºhÝG GÝWÛ-¼º‡ï-¤Pº-ÇkïºÛ-„Àôm-Vïm- m-¼ïm-l¼-¤ô-lÛ¼-h-fïPÅ-ˆÛ-¤Pº-ÇkïºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-ºôÅ-zÇkݺÛ-mP-M¾-D-fôz-GmP-z-hï¼- „ËÛ-Wï-qÛ-±ôGÅ-qºÛ-hzÞ-ºFÛh- ¾×¾-;Û¼ÛÁ-m-ÍlÛ-¶-mÛ- »ÛÅ-h-fïPÅ- GÝWÛ-¼º‡ï-¤Pº-ÇkïºÛ-¤Û-¤P-GÛÅ-fG-GTôh-hï-M¾-Dz-ˆÛ-ÆÛh-hôm-fôG-ºHã¼-z-PïÅ-Tm-ŸÛG-fïzÅ-MãºÛ-‚-z-GTÛG-ÁôÅ-ÁÛG-»Ûm-HÛ-¼ïh-TïÅ-GÅÞPÅ-ºhÝG DôP-GÛÅ-GÝWÛ-¼º‡ï-¤Pº-ÇkïºÛ-mP-M¾-D-È-TP-GÛ-Vïm-qô-fôz-q-hï-mÛ-Gmh-ºGG-Vïm-qô-hP- „ËÛ-Wï-qÛ-±ôGÅ-qÅ-M¾-»ôPÅ-fôG-GŸÝP-º²Ûm-GmP-MãºÛ-¤Pôm-dG-Gž-qô-ŸÛG-VGÅ-ˆÛ-»ôh-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-ºhÝG h-fïPÅ-ˆÛ-GÝWÛ-¼º‡ï-¤Pº-ÇkïºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-ºôÅ-zÇkݺÛ-mP-„ËÛ-Wï-qÛ-±ôGÅ-q¼-ŸzÅ-ÇeïG-IPÅ- 182 mÅ- 117 fôz-GmP-z-hï-mÛ-zM-V-GÅÞ¤-V-GZÛÅ-¤m-®¤-VGÅ-ˆÛ-»ôh-q-hP-D-Gbh-G®ô-zô- ;ôP-¼ï-ÅÛ-±ôGÅ-q¼-ŸzÅ-ÇeïGÅ-IPÅ- 59 ¾Å-fôz-¤ïh-q-¼ïh- Gmh-hôm-h‚ï-ŸÛz-GmP-¤Dm-DG-TÛG-GÛÅ-h-fïPÅ-ˆÛ-„ËÛ-Wï-qÛ-±ôGÅ-qºÛ-M¾-D-hï-M¾-»ôPÅ-fôG-±ôGÅ-q¼-Mz-zBô¼-»ôh-q-¤±ôm-HÛ-¤ïh-q-hP-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-¤Û-mP-DÞ¾-HÛ-h;º-½‰ôG-hP-VôÅ-¾ÞGÅ-ˆÛ-ºfïm-ºEï¼-HÛ-h;º-½‰ôG-»ôh-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-ºhÝG ÆÛh-hôm-h‚ï-ŸÛz-GmP-¤Dm-Ç+Ý-ŸzÅ- ¡Û-WÛ-¶¼-Gï-ÅÛ- »ÛÅ-G¾-ÆÛh-„ËÛ-Wï-qÛ-±ôGÅ-q¼-M¾-»ôPÅ-fôG-M¾-D-ºfôz-GmP-ºhôh-»ôh-m-±ôGÅ-qºÛ-mP-VôÅ-¾ÞGÅ-GŸm-HÛ-±ôGÅ-¤Û-ŸÝGÅ-zTßG-hGôÅ-ŸïÅ-GÅÞPÅ-ºhÝG

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་དང་བརྒྱུད་ལམ་གཞན་ཞིག་བརྒྱུད་ནས་འབྲེལ་ལམ་ཐབས་ཤེས་གནང་བཞིན་ཡོད། སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎