M-G¼-mP-Gż-ÁôG-ºhôm-Çtï¾-‚ïh-qºÛ-IPÅ-ºzô¼-hï-¿kz-ºHã¼-¤P-hÝ-ºIô-zŸÛm-ºhÝG


2007.05.28

{}ü üZï-zºÛ-¾ô-ÁÅ-mP-Í-¼Û-hP-mÝz-xôGÅ-»Þ¾-DG-mP-ZÛm-¼ïºÛ-Gż-ÁôG-GÛ-ºhôm-Çtï¾-HÛ-D-IPÅ-hï-ZÝP-hÝ-ºIô-»Û-»ôh-mºP- M-G¼-mP-Gż-ÁôG-ºhôm-Çtï¾-‚ïh-qºÛ-IPÅ-ºzô¼-hï-¿kz-ºHã¼-¤P-hÝ-ºIô-zŸÛm-»ôh-q-¼ïh- Íï-qÛ-Gż-ºHã¼-¾Å-DP-GÛÅ-Çtï¾-zºÛ-GmÅ-±ß¾-¾-GŸÛGÅ-m- M-G¼-mP-ZÛm-¿e¼-¤Û-IPÅ-Å-»-150 ®¤-HÛÅ- ZÛm-¼ïºÛ-Gż-ÁôG->ÀôG-GÛ-»ôh-q-hP- hï-mÛ-Í-¼ÛºÛ-mP-ZÛm-¼ïºÛ-Gż-ÁôG->ÀôG-¤Dm-HÛ-uÛ-»ôPÅ-ˆÛ-IPÅ-ºzô¼-hï- Å-»-97 ®¤-hP- ºW¼-¤-mÛ-mP-ZÛm-¼ïºÛ-Gż-ÁôG->ÀôG-¤Dm-HÛ-IPÅ-ºzô¼-hï-Å-»-48 ®¤-¾Å-¤ïh-qÅ- M-G¼-mP-Gż-ÁôG->ÀôG-¤Dm-VïÅ-¤P-qô-»ôh-q-¿e¼-h-V-Gż-ÁôG-ºhôm-Çtï¾-‚ïh-¤Dm-hï-»P-È-TP-¤P-hÝ-ºIô-zŸÛm-»ôh-ºhÝG- M-G¼-HÛ-M¾-Å-¿kÛ-¾ÛºÛ-Gż-ÁôG-±ôP-ºIï¤Å-‚-»Þ¾-HÛ-±ôP-DP-Ç+h-IGÅ-Vï-z-ŸÛG-¾-Gż-ÁôG-n¤-IPÅ-¤Û-ºi-z-117 ®¤-±ôP-Mã-»ôh-q-hP- hï-mÛ-G®ô-zô-ZÛm-¼ïºÛ-Gż-ºHã¼-HÛ-Gż-ÁôG-GÛÅ-¤±ôm- GŸm-»P-¯ïh-¼ÛGÅ-hP- JÀôG-z½‰m- ±ôP-hôm-¾Å-¼ÛGÅ-ÅôGÅ-ˆÛ-zXôh-GŸÛºÛ-fôG- h‚Ûm-»ÛG-hP- ÈÛm-lÛºÛ- GŸm-»P-¤Pº-ÇkïºÛ-»Þ¾-Ç+h-hÝ-¤-ŸÛG-mP-ºhôm-Çtï¾-‚ïh-qºÛ-Gż-ÁôG-±ôP-ºHã¼-‚ïh-zŸÛm-»ôh-Ç+ô¼-z;ôh-q-¼ïh-

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་མེ་ཁོ་རོ་སོ་ཧྤོ་ཊི་ཡར་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའི་དགོངས་གཞི་དང་མཐུན་པར་ཧུར་ཐག་བྱ་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎