M-G¼-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-ºfÞÅ-¤Û-GZÛÅ-mÅ-zôh-¤Û-¸Å-zTh-Pô-Lô¾-z-n¤Å-¤W¾-ºyh-GmP-ºhÝG


2007-07-19
Share

{}ü üM-G¼-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-ºfÞÅ-¤Û-GZÛÅ-mÅ-M¾-Å-¿kÛ-¾ÛºÛ-mP-zôh-¤Û-¸Å-zTh-Pô-Lô¾-z-n¤Å-¾-GhÝP-Åï¤Å-¤Z¤-Bïh-hP-Mz-Bô¼-ŸÝ-Vïh-¤W¾-yh-hÝ-wïzÅ-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG-üü D-Å-±ïÅ-18ZÛm-M¾-Å-¿kÛ-¾ÛºÛ-mP-zôh-ˆÛ-GŸôm-mÝ-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-Çoï-ºFÛh-GmP-qºÛ-zôh-¤ÛºÛ-hÝÅ-±ôh-PïÅ-¤ïh-ˆÛ-z¸Å-zTÅ-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-ZÛm-IPÅ-11qºÛ-Ç+zÅ- M-G¼-IôÅ-±ôGÅ-ºôG-¤ºÛ-ºfÞÅ-¤Û-Ç+Ý-ŸzÅ- Í-¼Þm-;Ý-¤º¼- ź¼-m- hP-Ç+Ý-ŸzÅ- ;Û-¼×a- ¼ï-Wâ-WÛ- n¤Å-GZÛÅ-mÅ-hÝÅ-±ôh-PïÅ-¤ïh-ˆÛ-¸Å-zTh-Pô-Lô¾-mP-zŸÝGÅ-qºÛ-zôh-¤Û-14¿Ëm-hP-¤W¾-yh-GmP-Çeï- zôh-¼P-hzP-Vïh-DôP-n¤Å-ˆÛ-ljÛP-ÇeôzÅ-¾-XïÅ-ÅÞ-»Û-¼P-GÛ-zÇSGÅ-zXôh-hP-Mz-Bô¼-HÛ-GÅÞP-zÁh-GmP-ºhÝG- IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-ºfÞÅ-¤Û-Ç+Ý-ŸzÅ- Í-¼Þm-;Ý-¤º¼- ź¼-m- ¤VôG-GÛÅ- ¤Û-ÅÞ-ºi-ŸÛG-¼ÞP-º²¤-JÀÛP-ºhÛºÛ-fôG-¼P-hzP-GÛ-PP-mÅ-¤±ô-GmÅ-‚-MãºÛ-fôz-fP-»ôh-q-zŸÛm-zôh-¤Û-n¤Å-¾ºP-hï-¿e-zÞºÛ-fôz-fP-GTÛG-¤±ßPÅ-hGôÅ-q-hP- hï-hôm-M-mG-GŸÝP-GÛ-zôh-¤Û-n¤Å-¾-FÛ¤Å-¤fÞm-HÛ-¼P-hzP-V-±P-vôh-hGôÅ-Ç+ô¼-mm-zXôh-GmP-ºhÝG »P- M-G¼-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-ºfÞÅ-¤Û-Ç+Ý-ŸzÅ- ;Û-¼×a- ¼ï-Wâ-WÛ- ¤VôG-GÛÅ-GÅÞP-zÁh-mP- zôh-ºhÛ-zŸÛm-h-¿e-h;º-P¾-Vïm-qôºÛ-ºôG-GmÅ-»ôh-q-¼ïh- M-mG-GÛ-iG-Gmôm-ºôG-zôh-ˆÛ-¼ÛG-GŸÝP-¯-½ÀG-ºIô-MãºÛ-Zïm-D-hP- xôGÅ-¤±ßPÅ-zôh-mP-¼P-hzP-Çtä-®¤-¤ïh-q-ÅôGÅ-uÛ-»ôPÅ-V-mÅ-h-¿e-zôh-ˆÛ-GmÅ-ÇePÅ-ZG-y¼-¾ÞÅ-»ôh-qºÛ-im-Ç+ݾ-GmP-ºhÝG Ç+Ý-ŸzÅ-Í-¼Þm-;Ý-¤º¼- ź¼-m-»ÛÅ- ¾ô-MãÅ-fôG-mÅ-zôh-¤Û-n¤Å-¾-¼P-¼ïºÛ-M¾-Dz-º²Ûm-BôP-‚-MãºÛ-ºGm-hzP-V-±P-»ôh-q-¼ïh-¾- zôh-ˆÛ-hzÞ-ºFÛh-GôP-Å-b-¾ºÛ-„À-¤-¤VôG-GÛÅ-ˆP- zôh-M-mG-mÅ-D-ƒ¾-¤-»Ûm-q¼-zôh-¾-¤ÛP-hôm-¤±ßPÅ-qºÛ-¼P-BôP-GÛ-GmÅ-ºzz-zCæm-MãºÛhGôPÅ-GŸÛ-ºhôm-GmP-¤²h-q-hï¼- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-z¸P-xôGÅ-ˆÛ-»-¾m-vôh-Mã-ºôÅ-¤±¤Å-VGÅ-»ôh-qºÛ-Gž-ºhôm-GmP-zŸG- ¤WâG-zÇkô¤Å-ÅÞ-M-G¼-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-ºfÞÅ-¤Û-n¤Å-GZÛÅ-mÅ- ¸Å-zTh-Pô-Lô¾-mP-¤Z¤-zŸÝGÅ-GmP-qºÛ-zôh-¤Û-n¤Å-ˆÛ-¼P-ÆôG-JÀôh-zbP-GÛ-ljÛP-ÇeôzÅ-¾-XïÅ-ÅÞ-»Ûh-¼P-hP- zôh-ˆÛ-GŸôm-mÝ-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-¤Û-¤P-¤hÝm-Bôh-Vïm-¤ôºÛ-¾Å-ºGݾ-ºhÛºÛ-zMãh-zôh-hôm-fh-M-mG-GŸÝP-¾-zl-¾m-Gž-qô-yôh-MãºÛ-»Ûh-VïÅ-hP-¼ï-z-ŸïÅ-ˆÛ-»ôh-TïÅ-ºIï¾-zXôh-GmP-zŸG-üü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།