M-G¼-mP-ºIâ¾-¾¤-»¼-MÅ-GbôP-GÛ-»Ûm-ŸïÅ-ÆÛh-„Àôm-mÅ-GÅÞPÅ-ºhÝG


2007.05.23

{}ü üM-G¼-HÛ-ÆÛh-„Àôm- ¤×m-¤ô-Èm-Å×ÛP- ¤VôG-GÛÅ- M-G¼-HÛ-IôP-GÅïz-DG-mP-¤Û-¸ôG-GÛ-Aï¾-ºiïm-ºIÛ¤-ºIâ¾-»¼-MÅ-GbôP-MãºÛ-Vïh-hÝ- Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-^ô-¾¼-fï¼-ºzÞ¤- 11 ®¤ ºIô-Iôm-GbôP-GÛ-»Ûm-ŸïÅ-hï-¼ÛP-M¾-»ôPÅ-¾-DÅ-¾ïm-iÛ¾-zOGÅ-GmP-»ôh-q-¼ïh- hï-hP-hÝÅ-¤±ßPÅ-¾¤-Vïm-¾¤-VßP-Gż-MG-hP-ÇS¼-mÅ-»ôh-qºÛ-¾¤-Vïm-DG-»¼-MÅ-GbôP-MãºÛ-GŸÛ-M-Vï-zºÛ-ºV¼-GŸÛ-hï-±ô-¾¤-¿ËôPÅ-hP-Iâz-ºƒÅ-¿km-q-»ôP-fzÅ-ÇÀh-Eôm-ºzô¼-Vï-zºÛ-¤-hPÞ¾-hï-n¤Å-Á-DÞ-Á-fÛ¤-HÛ-hqï-¿e¼-º²âGÅ-zCæm-¾Å-¼ÛGÅ-fôG-¾-V-±P-GbôP-hGôÅ-q-¾Å- º²âGÅ-zCæm-¾Å-¼ÛGÅ-hP-ºƒï¾-zºÛ-ºV¼-GŸÛºÛ-DôPÅ-ÅÞ-ŸÝGÅ-qºÛ-GŸÝP-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-±ôºÛ-Ç~-DÞG-mP-¾-¤Û-ºIô-zºÛ-hôm-hÝ- ¼Þ¾-ÅÞPÅ-hP- ¿+ôG-z¸º-¿+ôG-Qm-¾ïm-MãºÛ-FÛ¤Å-ºG¾-HÛ-¤-¼zÅ-;Ým-uôh-ˆÛ-fôG-¾ºP-z;G-ºhô¤-GmP-GÛ-»Ûm-ŸïÅ-DÅ-¾ïm-»P-GmP-»ôh-q-¼ïh- M-G¼-HÛ-M¾-źÛ-mP-hï-¼ÛP-Gż-ºGôh-Gž-zOGÅ-ÁÛG-zBPÅ-Ç+zÅ- M-G¼-HÛ-ÆÛh-„Àôm-¤VôG-GÛÅ-ÁÛm-bà-M-Vï-ŸÛP- »PÅ-qºÛ-M-G¼-HÛ-xôGÅ-¤±¤Å-GP-ż-ºIâ¾-¾¤-»¼-MÅ-GbôP-Mã-mÛ- IôP-GÅïz-hï-±ôºÛ-mP-hq¾-º‚ô¼-º²âGÅ-zCæm-HÛ-¤-¯-z®ßGÅ-bï- hïºÛ-zMãh-mÅ-M¾-Dz-ˆÛ-hq¾-º‚ô¼-fôm-Bïh-hP- IôP-GÅïz-q-±ô¼-º±ô-dïm-HÛ-¾Å-¼ÛGÅ-Gż-¯ô¤-‚ïh-Mã-hï-¼ïh-TïÅ-¾¤-Vïm-»¼-MÅ-ˆÛ-ºV¼-GŸÛºÛ-h¤ÛGÅ-»Þ¾-Gž-zÁh-GmP-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་ནང་བོད་རྒྱའི་རྩོད་རྙོག་སེལ་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བའི་ཁྲིམས་འཆར་ལ་སྤྱི་མོས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་འདུག
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་ཕོ་བྲང་དཀར་པོའི་ངོས་ནས་ས་ག་ཟླ་བའི་དུས་ཆེན་སྲུང་བརྩི་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎