q;ÛÅÛ-bm-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-mÅ-;Á¤Û¼-fôG-GÛ-IôÅ-ºV¼-¾-M-G¼-mÅ-hGº-zÅÞ-ŸÝÅ-ºhÝG


2006-12-16
Share

{}ü ü;Á¤Û¼-HÛ-zhG-hzP-hP-ºƒï¾-zºÛ-¯ôh-½‰ôG-fG-GTôh-GmP-fzÅ-ÇÀh- q;ÛÅÛbm-HÛ-ÆÛh-º²Ûm- q¼-¶ï-²- ¤Þ-Á-¼w×- ¤VôG-GÛÅ-zbôm-qºÛ-IôÅ-ºV¼-¾- M-G¼-HÛ-ÆÛh-„Àôm- ¤m-¤ô-Èm-Å×ÛP- ¤VôG-GÛÅ-hGº-zÅÞ-ŸÝÅ-GmP-»ôh-q-¼ïh- q;ÛÅÛbm-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-¤VôG-GÛÅ-zhÝm-yG-ÇSôm-¤ºÛ-mP-;Á¤Û¼-HÛ-zhG-hzP-fh-M-G¼-hP-q;ÛÅÛbm-hz¼-HÛ-¯ôh-½‰ôG-hï-zŸÛm- ¼Û¤-qÅ-‚Å-mÅ-fG-GTôh-GmP-xÛ¼- G¾-bï- M-G¼-HÛ-xôGÅ-mÅ-;Á¤Û¼-¾-¼P-ÆÛh-¼P-BôP-GÛ-Vz-ÆÛh-GmÅ-zz-TÛG-vôh-Mã-hP- ;Á¤Û¼-HÛ-Vz-ÆÛh-º²Ûm-BôP- q;ÛÅÛbm-hP-¿Ëm-hÝ-¸ÞP-£ï¾-HÛ-fôG-mÅ-GmP-Mã¼-¤ôÅ-¤fÞm-GmP-z-»Ûm-m- q;ÛÅÛbm-HÛ-xôGÅ-mÅ-;Á¤Û¼-HÛ-zhG-hzP-fh-¯ôh-JÀïP-GmP-GÛ-¤Ûm-ŸïÅ-IôÅ-ºV¼-zbôm-GmP-»ôh-q-¼ïh- ;Á¤Û¼-HÛ-Gmh-hôm-fh-¾- q;ÛÅÛbm-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-¤VôG-GÛÅ-zbôm-qºÛ-IôÅ-ºV¼-hïºÛ-Ç+ô¼-¾-hGôPÅ-±ß¾-G-¼ï-»ôh-h¤-ŸïÅ- M-G¼-HÛ-ÆÛh-„Àôm-¤VôG-ZÛ-ÈôP-mÅ-¼P-»Þ¾-hÝ-xÛ¼-wïzÅ-GmP-Ç+zÅ- Gż-ºGôh-q-±ôÅ-z;º-ºiÛ-ŸÝÅ-q¼- M-G¼-hP- q;ÛÅÛbm-hz¼-HÛ-ºƒï¾-z-Mãm-¿km-Tm-hÝ-D-xôGÅ-zNå¼-MãºÛ-fzÅ-‚ãÅ-G-ºi-ŸÛG-zbôm-m»P- hï-¾-hGº-zÅÞ-ŸÝ-GÛ-»Ûm-ŸïÅ- M-G¼-HÛ-ÆÛh-„Àôm-¤VôG-GÛÅ-z;º-¾m-GmP-z-¼ïh-TïÅ- ÆÛh-„Àôm-¤VôG-hP-¿Ëm-hÝ-»ôh-qºÛ-¤±m-zbôm-GmP-ºhôh-¤ïh-qºÛ- M-G¼-HÛ-hqôm-¼ÛGÅ-ÁÛG-GÛÅ-GÅÞPÅ-»ôh-q-¼ïh- q;ÛÅÛbm-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-¤VôG-GÛÅ-WÛ-¿e¼-¤Iôm-zl-wÞ¾-z-zŸÛm- M-G¼-HÛ-ÆÛh-„Àôm-¤VôG-GÛÅ-ˆP-¾ô-XïÅ-¤ºÛ-mP-q;ÛÅÛbm-hÝ-GŸÝP-hôm-ÇÀh-hÝ-wïzÅ-Mã¼-Ÿ¾-zŸïÅ-GmP-z-»Ûm-ŸïÅ- M-G¼-HÛ-ÆÛh-„Àôm-¤VôG-GÛÅ-GÅÞPÅ-GmP-zºP- ¤±m-zbôm-GmP-ºhôh-¤ïh-qºÛ-M-G¼-HÛ-hqôm-¼ÛGÅ-hï-»ÛÅ-¾ÞP-ºiïm-‚Å-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།