M-G¼-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-ºôÅ-h¤ÛGÅ-q×-=Û¾-¤VôG-¾-ºôÅ-Vôh-±P-¤Ûm-HÛ-½‰ôG-F-Vï-¼Þ-xÛm-ºhÝG


2007.07.01
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü üM-G¼-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-ºôÅ-h¤ÛGÅ-q×-=Û¾-¤VôG-Ç+Ý-ÇKï¼-HÛ-Zï-ºƒï¾-HÛ-¾ô-MãÅ-½‰ôG-F-¤P-qô-fôm-zŸÛm-q¼-zdïm-ºôÅ-Vôh-±P-¤Ûm-HÛ-½‰ôG-F-Vï-¼Þ-xÛm-»ôh-ºhÝGü hï-»P-¹-z-ºhÛºÛ-¹-¤WâG-bà-h-¿eºÛ-M-G¼-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-Íz-hݾ- Wï- ;-¾¤-¤VôG- ¾ô-¿SºÛ-¾ô-hÝÅ-µôGÅ-ˆÛ-»ôh-q¼-zdïm-Zï-V¼-mÅ-z¸ÞP-GŸÝP-ºƒï¾-;ôP-¼ï-Åï-±ôGÅ-q-hP-ü xôGÅ-ºG¾-±ôGÅ-q-Åô-ÅôÅ-ºôÅ-h¤ÛGÅ-¤±m-fô-zbôm-»ôh-q-¼ïhü fôG-¤¼-;ôP-¼ï-Åï-HÛ-G®ôÅ-¤mº-ºƒï¾-±ôGÅ-q-±ôÅ-ºôÅ-h¤ÛGÅ-zbôm-qºÛ-¿U¤-Ç+Ý-q¼-hÛ-q- q×-=Û¾-ŸÝ-z-hï¼-¤P-±ôGÅ-mÅ-zÞh-¤ïh-ÆÛh-º²Ûm-ºôÅ-h¤ÛGÅ-ÅÞ-¤±m-fô-‚ãP-z-M-G¼-¾ô-MãÅ-mP-hP-qô-hï-VGÅ-ˆÛ-»ôh-qºÛ-V-mÅ-hGº-zÅÞ-ŸÝÅ-»ôh-¼ïhü ¿ËG-q¼-hÝ-xôGÅ-ºG¾-„ËÛ-Wï-qÛ-±ôGÅ-qÅ-ºôÅ-h¤ÛGÅ-zbôm-q-h-¿eºÛ-ÆÛh-º²Ûm-GŸôm-q-zï-¼ô-ÅÛP- Áï-D-i-¤VôG-¾Å-¿U¤-Ç+Ý-q×-=Û¾-¤VôG-¾-ºôÅ-zzÅ-Vï-z-»ôh-qºÛ-hrh-ŸÛz-‚Å-»ôh-q-¼ïhü ºôm-ˆP-¼Û¤-qÅ-ÆÛh-º²Ûm-ºôÅ-h¤ÛGÅ-¿U¤-Ç+Ý-q×-=Û¾-¤VôG-GÛ-Ç+Ý-¹Å-hï-ÇS-¾ô-zhÝm-GôP-ÇÀôz-IкÛ-hGï-Lm-ŸÛG-Aïm-¾¤-hÝ-zbP-zºÛ-¾G-ºƒï¾-»ôh-qºÛ-½‰ôG-F-hP-ü hï-zŸÛm-DôP-GÛ-Çtäm-ŸÛG-GÛ-¤Û-zÅh-qºÛ-ºƒï¾-z-»ôh-¾ÞGÅü hï-hP-xôGÅ-¤±ßPÅ-¼P-ZÛh-ˆÛ-z¸ô-IÐ-ŸÛG-GÛ-¤-¯ºÛ-hPÞ¾-ºzÞm-G»¼-hÝÅ-fôG-¤-vh-qºÛ-½‰ôG-F-ÅôGÅ-¤P-hG-TÛG-fôm-»ôP-GÛ-»ôh-q-zTÅ-¾-zdïm-ºôÅ-Vôh-±P-¤Ûm-¾-hôGÅ-GŸÛ-hP-JÀïP-ÇÀôP-Vï-¼Þ-xÛm-»ôh-q-zTÅ-GP-¿e¼-¿U¤-Ç+Ý-q×-=Û¾-¤VôG-M-G¼-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-zÞh-¤ïh-fôG-¤-hï-VGÅ-MãºÛ-¼ï-z-VßP-hÝ-xÛm-»ôh-q-¼ïhü DôP-ÁïÅ-º‚ôm-GZÛÅ-;-»ôh-qºÛ-zÞh-¤ïh-TÛG-hP-ü ¿ËG-q¼-hÝ-M-G¼-HÛ-ÆÛh-„Àôm-hP-qô-mïÈ-¼Þ-EÛ¤-±P-hP-ºƒï¾-z-È-TP-»G-qô-»ôh-¤Dm-ŸÛG-ˆP-»Ûm-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་རང་བཙན་རྩོད་ཀྱི་མེད་པ་ནན་བརྗོད་གནང་པ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎