zôh-¤Û-¸Å-zTh-Pô-Lô¾-z-n¤Å-¾-Mz-Bô¼-Vïh-M-G¼-HÛ-hqôm-¼ÛGÅ-wïzÅ-zŸÛm-ºhÝG


2007-07-24
Share

{}ü üzôh-¤Û-hP-„ÀPÅ-q-14M-G¼-HÛ-M¾-Å-¿kÛ-¾Û-Gż-qºÛ-mP-hÝÅ-±ôh-PïÅ-¤ïh-z¼-¸Å-zTh-Pô-Lô¾-GmP-Çeï-h-¼ÛP-ZÛm-IPÅ-17ºIô-zºÛ-Ç+zÅ-ºhÛ¼-DôP-n¤Å-Ç+Ý-fP-Vh-q-¿e-zÞºÛ-Ç+Ý-G¸Þ^-GmÅ-zz-Bô-qô-VG-m-»P- Vôh-Åï¤Å-ÇS¼-¿ËG-Vïm-qô-GmÅ-»ôh-q-hP-DôP-n¤Å-¾-GhÝP-Åï¤Å-¤Z¤-Bïh-hP-Mz-Bô¼-ŸÝ-¤Dm-M-G¼-HÛ-hqôm-¼ÛGÅ-hP-zôh-¤Û-GTÛG-ºWâG-GZÛÅ-¤fÞh-wïzÅ-zŸÛm-»ôh-ºhÝG- G¸º-¹-zºÛ-ZÛm-M-G¼-IôÅ-±ôGÅ-ºôG-¤ºÛ-ºfÞÅ-¤Û- ¤×ô-Èm-Å×ÛP- ¤VôG-Vïh-wïzÅ-GmP-Çeï-¸Å-zTh-Pô-Lô¾-z-n¤Å-qºÛ-ljÛP-ÇeôzÅ-¾-zÇSGÅ-zXôh-hP-zôh-hôm-Mz-Bô¼-»ôh-qºÛ-GÅÞPÅ-zÁh-GmP-ºhÝG- M-G¼-zôh-hôm-Mz-Bô¼-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-G®ô- ;ݾ-lÛz-T×m- ÍG-mÛ-Èô-cÛ- ¤VôG-hP-hï-zŸÛm-ºwGÅ-zôh-¤²º-ºƒï¾-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-G®ô- ¤×-môW-;Ý-¤º¼- Å×ÛP- ¤VôG-Vïh-wïzÅ-ˆÛÅ-zôh-hôm-ºfz-¯ôh-hï-º±ï-¤ïh-ŸÛ-z-hP-iP-zhïm-HÛ-ºfz-¯ôh-ŸÛG-»Ûm-ÇezÅ- zôh-¼P-z®m-ÇÀ¼-GÅô-»ôP-PïÅ-Gbm-»Ûm-q-ÅôGÅ-ˆÛ-z;º-ÇÀôz-GmP-ºhÝG- ºƒÅ-ÇtäP-FÛ-q-¤Dm-¸Þ¼-„Àô-z¸P-zÇem-q-¤VôG-¸Å-zTh-Pô-Lô¾-z-n¤Å-ˆÛ-ż-Vïh-wïzÅ-GmP-mÅ- DôP-n¤Å-ˆÛÅ-zôh-¤Û-Å-»-iâG-GÛ-zhï-hôm-hP-zôh-ˆÛ-zÇem-q-Vz-ÆÛh-hôm-hÝ-ºfz-¯ôh-¤Þ-¤fÞh-GmP-z¼-fÞGÅ-Xï-Vï-ŸÝÅ-GmP-ºhÝG- zôh-yâG-EÛ¤-ÇkïºÛ-¾Å-‚ïh-hP-ÇÀôz-yâG-2000zL¾-zºÛ-Ç+Ý-±z-GmP-Çeï- zôh-yâG-EÛ¤-ÇkïºÛ-ºGm-º²Ûm-hPôÅ-Iâz-hzP-ºhÝÅ-¾GÅ-hP-hzÞ-º²Ûm-zÅôh-m¤Å-ÆÛh-VôÅ-¾GÅ-GZÛÅ-mÅ-¼P-GÛ-¾ÞÅ-ÆôG-¾ôPÅ-uôh-»ôPÅ-µô^-„ÀôÅ-zbP-GmP-Çeï-zôh-hôm-Vïh-¸Å-zTh-Pô-Lô¾-GmP-¤Dm-zôh-¤Û-14n¤Å-¾-GÝÅ-zbàh-hP-GhÝP-Åï¤Å-Bïh- hï-zŸÛm-Mz-Bô¼-ŸÝ-z¼-Vïh-zT¼-ŸÝÅ-ºhÝG- ¼ºW-qÞ¼- hP- „Ëm-l-¼-Å-GmÅ-zôh-ˆÛ-GŸôm-mݺÛ-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-Mãm-¾Å-n¤Å-ˆÛÅ-¸Å-zTh-Pô-Lô¾-zºÛ-ż-zT¼-z-¤-¸h- ¼ºW-qÞ¼- hÝ-»ôh-qºÛ-zôh-yâG-EÛ¤-ÇkïºÛ-ÇÀôz-yâG-n¤Å-mÅ-¸Å-zTh-Pô-Lô¾-z-n¤Å-¾-Mz-Bô¼-»ôh-qºÛ-GmÅ-ºyÛm-120¿ËG-zbP-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-ºhÝGüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།