ïm-¼Ûm-qô-Vï-JÀôP-ºIô¾-»ôP-fzÅ-ÅÞ-M-G¼-zôh-hôm-Mz-Bô¼-zÅ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-ºhÝG


2007.04.27
&qa-V

&qa-V

{}ü üqa-Vïm-Ç+Ý-yïP-zTß-GTÛG-q-hGï-ºhÝm-VôÅ-ˆÛ-ZÛ-¤-¤VôG-hGÝP-IPÅ- 18 ¾-wïzÅ-qºÛ-Ç+ݺÛ-ºFâPÅ-Ç+¼-ZÛm-¤ô-hP-ÇezÅ-zÇeàm-mÅ- ºhÛ-±ïÅ- 25 ZÛm-M-G¼-M¾-Å-¿kÛ-¾Û-Gż-qºÛ-mP-M-G¼-zôh-hôm-Mz-Bô¼-±ôGÅ-q-ŸÛG-GÛÅ- qa-Vïm-¤VôG-væ¾-¼Ûm-qô-Vï-M-mG-GŸÝP-GÛ-hô-h¤-z;G-Z¼-ºôG-mÅ-JÀôh-ºIô¾-»ôP-fzÅ-ÅÞ-h¤ÛGÅ-qºÛ-ŸÛ-zºÛ-Pô-Lô¾-¾Å-ºGݾ-ŸÛG-Çtï¾-»ôh-ºhÝG GôP-ŸÝÅ-Pô-Lô¾-¾Å-ºGݾ-hï-Gô-OÛG-GmP-¤Dm-HÛ-±ôGÅ-q-mÛ- zôh-hôm-Mz-Bô¼-HÛ-m-GŸôm-zTÛPÅ-ºIô¾-¤hÝm-zBôh-±ôGÅ-q-ŸïÅ-q-»Ûm-q-hP- ±ôGÅ-q-hïºÛ-±ôGÅ-G®ô- m-¼ïm-j˼- Tô-jË-¼Û- »ÛÅ-hzÞ-ºFÛh-qºÛ-±ôGÅ-¤Û-hP- ¿kÛ-¾ÛºÛ-DÞ¾-hÝ-GmÅ-Çkôh-‚ïh-¤Dm-zôh-¤Û-DG-TÛG-GÛÅ-ZÛm-hï¼-Fô¤-GŸÝP-Vï-DG-bà-Gô¤-zIôh-ˆÛÅ- qa-Vïm-¤VôG-væ¾-¼Ûm-q-Vï-¤VôG-hGÝP-¾ô- 6 mÅ-z¸ÞP-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-hô-h¤-z;G-Z¼-ºôG-zŸG-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-iÛ¾-zOGÅ-‚Å-q-hP-hÝÅ-¤±ßPÅ- Ç+zÅ-hï¼-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-qa-Vïm-¤VôG-væm-¼Ûm-qô-G¼-»ôh-GmÅ-±ß¾-xÛ-zOGÅ-hGôÅ-q-hP-VzÅ-TÛG-DôP-JÀôh-ºIô¾-GbôP-hGôÅ-qºÛ-ŸÝ-ljm-ŸÛG-ˆP- ¿kÛ-¾Û¼-»ôh-qºÛ-M-mG-GŸÝP-±z-DP-hP- º²¤-JÀÛP-¤Z¤-£ï¾-±ôGÅ-ˆÛ-»m-¾G-¾Å-DÞPÅ-zTÅ-q¼-wÞ¾-»ôh-ºhÝG-TÛP- Ç+zÅ-hïºÛ-Pô-Lô¾-¾Å-ºGݾ-mP- zôh-hôm-Mz-Bô¼-z-Ç+Ý-ŸzÅ- ¤×-ÈïÁ-»-j˶- hP- ÈÛm-zôh-¤²º-ºƒï¾-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-¤Û-Ç+Ý-ŸzÅ- ¼×-lÝ-¶Û¼-ÅÛ×P- zTÅ-mÅ-ˆP-¤Z¤-ŸÝGÅ-GmP-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-z;ôh-ºhÝG-

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
གྲོས་ཚོགས་འགོ་བཙུགས་པ་དང་བསྟུན་རྡ་རམ་ས་ལར་མི་མང་རེ་འབོད་ཚོགས་པས་མི་མང་རང་བཞིན་གྱི་ཞུ་འབོད་ལས་འགུལ་སྤེལ་བཞིན་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎