M-G¼-¤fô-ÇÀôz-mP-Å-h¤ÛGÅ-¸Þ¼-ºWôG-GmP-ºV¼-GmÅ-Ç+zÅ-¤±¤Å-ºWôG-GmP-zü


2007-03-29
Share

{}ü üM-G¼-GŸÝP-GÛÅ-»Þ¾-hïºÛ-mP-»ôh-qºÛ-¼ÛGÅ-h¤º-z-hP- IPÅ-ZÝP-¤Û-¼ÛGÅ-±ôºÛ-Vïh-Ǩm-q-hP- ºyâ¾-¼ÛG-ÅôGÅ-ˆÛ-¤fô-ÇÀôz-DG-mP-ÇÀôz-ºWâG-‚ïh-MãºÛ-Å-h¤ÛGÅ-¸Þ¼-ºWôG-GmP-MãºÛ-ºV¼-GŸÛ-hï-zŸÛm- hï-¼ÛP-M-G¼-HÛ-FÛ¤Å-DP-¤fô-ÁôÅ-mÅ-GmÅ-Ç+zÅ-¤±¤Å-ºWôG-GmP-MãºÛ-fG-Vôh-GmP-zŸGü hï-»P-xÛ-¾ô-1931¾ô¼-M-G¼-GŸÝP-GÛÅ-Gô-Ç+zÅ-Ÿm-qºÛ-¤Û-¼ÛGÅ-±ôºÛ-¤Û-ºzô¼-IPÅ-zÁï¼-GmP-zºÛ-ljm-fô-GŸÛ¼-z¸ÞP- ¤Û-¼ÛGÅ-hï-hG-uÛ-±ôGÅ-mP-ºi-¤Z¤-ÇÀïzÅ-Vïh-¤fô-ÇÀôz-DG-mP-DôP-±ôºÛ-Vïh-Å-h¤ÛGÅ-¸Þ¼-ºWôG-GmP-Mã-GmP-»ôh-q-hP- hï¼-Pô-Lô¾-ŸÝ-¤Dm-±ôÅ-ŸÛz-ºWâG-hï-zŸÛm-¾ô-¤P-GôP-mÅ-GmP-z-ŸÛG-»Ûm-ÇezÅ-h¿e-GmP-ÇePÅ-¾-ºHã¼-z-xÛm-»ôh-ÇezÅ- Å-h¤ÛGÅ-¸Þ¼-ºWôG-GmP-Mã-hï-ºôÅ-ŸÛP-º±¤Å-q-ŸÛG-¤Û-ºhÝG-TïÅ-Pô-Lô¾-ŸÝ-GÛ-»ôh-q-hP- Mz-Bô¼-GmP-¤Dm-±ôÅ-IôÅ-±ôGÅ-mÅ-fG-Vôh-GmP-z-hï-zŸÛm-hôm-¾-ºEô¾-z-ŸÛG-»ôP-fzÅ-ÅÞ-ºzh-z¯ôm-‚ïh-ˆÛ-»Ûm-ŸïÅ-Áôh-ˆÛ-»ôh-ºhÝG-ü M-G¼-GŸÝP-GÛ-¤²h-WâÅ-GŸÛ¼-z¸ÞP-‚Å-m- GŸÝP-GÛ-¼ôGÅ-hPÞ¾-GmP-zŸÛm-qºÛ-¤fô-ÇÀôz-DG-mP-ZÝP-¤f¼-Å-h¤ÛGÅ-zM-V-22hP-xïh-;-®¤-IPÅ-ZÝP-hP- ¼ÛGÅ-h¤º-z- hï-zŸÛm-¤fº-ºDôz-bà-GmÅ-qºÛ-»Þ¾-¤ÛºÛ-yâ-Gݼ-¸Þ¼-ºWôG-‚ïh-hGôÅ-ˆÛ-»ôh-q-¼ïhü GP-¿e¼-Gmh-hôm-ºhÛ-fôG-h-z¼-M-G¼-mP-xôGÅ-GZÛÅ-;ºÛ-fôG-mÅ-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-hÝ-¤-ŸÛG-Çtï¾-zŸÛm-»Ûm-q-hP- hï-mÛ-h;º-½‰ôGÅ-hP- ¯ôh-GŸÛ-Tm-ŸÛG-»Ûm-ÇezÅ- hï-¼ÛP-VïÅ-¤fôºÛ-FÛ¤Å-DP-GÛÅ-GmÅ-Ç+zÅ-Å-h¤ÛGÅ-¸Þ¼-ºWôG-‚ïh-Mã-¤±¤Å-ºWôG-GmP-z-ŸÛG-»Ûm-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།