M-mG-GÛ-hPôÅ-XÅ-zïh-uôh-GbôP-Mã¼-z;G-ºGôG-GÛ-¾Å-ºGݾ-ŸÛG-Çtï¾-ºhÝG


2007.10.03

{}ü üM-G¼-HÛ-zôh-hôm-Mz-Bô¼-±ôGÅ-q-zôh-zTÛPÅ-ºIô¾-m-GŸôm-¤hÝm-zBôh-±ôGÅ-qÅ-M¾-Å-¿kÛ-¾Û-mP-M-mG-GÛ-hPôÅ-XÅ-zïh-uôh-GbôP-Mã¼-z;G-ºGôG-GÛ-¾Å-ºGݾ-ŸÛG-Çtï¾-zºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG-ü xÛ-¹-zTß-qºÛ-±ïÅ- 2 ZÛm-M-G¼-HÛ-M¾-Å-¿kÛ-¾Û-Gż-qºÛ- Wm-b¼-¤m-b¼- hÝ-zôh-zTÛPÅ-ºIô¾-m-GŸôm-¤hÝm-zBôh-±ôGÅ-qºÛ-Gô-OÛG-fôG-M-mG-GÛ-hPôÅ-¸ôG-ÇtP-hGôÅ-qºÛ-ºzôh-zÇ+ݾ-GmP-»ôh-q-hP- M-G¼-HÛ-zôh-hôm-Mz-Bô¼-±ôGÅ-qºÛ-ºGô-FÛh-qºÛ-¾Å-ºGݾ-hïºÛ-mP-zôh-ˆÛ-zÞh-¤ïh-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-¤Û-¿S-zTß-®¤-hP- hï-zŸÛm-zôh-¤ÛºÛ-Çkôh-ÇK¼-mÅ-¤Û-IPÅ-GP-®¤-¾Å-ºGݾ-mP-¤Z¤-ŸÝGÅ-GmP-»ôh-q-¼ïh-ºhÝG-ü M-G¼-HÛ-zôh-hôm-Mz-Bô¼-±ôGÅ-q-hï-ZÛh-ˆÛ-±ôGÅ-G®ô- m-¼ïm-l¼- Tºô-l-¼Û×- »ÛÅ-GÅÞP-zÁh-TÛG-GmP-zºÛ-mP- M-G¼-HÛ-¤Û-¤P-hP-GŸÝP-GÛÅ-M-mG-GÛ-hPôÅ-¸ôG-¼ÛGÅ-ÇtP-hGôÅ-q-hP- ¿ËG-hôm-hÝ-Zï-V¼-M-mG-mÅ-z¸ôÅ-qºÛ-hPôÅ-¸ôG-mP-Ÿ-Zï-ÅôGÅ-Zïm-±zÅ-Tm-HÛ-¿Ëh-zbP-mÅ-hPôÅ-¸ôG-Eôm-Vï-xÛ¼-ÇÀôG-zbP-zºÛ-GmÅ-±ß¾-Ç+ô¼-»P-GÅÞPÅ-ºhÝG-ü hï-mÅ-M-mG-mP-z¸ôÅ-qºÛ-Çeôh-fÞP-ÅôGÅ-¤ï¼-zÆïGÅ-zbP-mÅ- zôh-ˆÛ-¼P-hzP-hï-M-G¼-HÛ-zhï-ºWGÅ-ŸïÅ-qºÛ-ºzôh-±ÛG-zOGÅ-mÅ-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-»ôh-q-hP- ±ôGÅ-q-hï-ZÛh-ˆÛ-M-G¼-HÛ-ÆÛh-„Àôm-¾Å-DP-¾-M-mG-GÛ-hPôÅ-¸ôG-z;G-hGôÅ-qºÛ-ljm-ŸÝ-ŸÛG-ˆP-wÞ¾-z-¤-¸h- M¾-Å-¿kÛ-¾Û-Gż-qºÛ-mP-»ôh-qºÛ-M-mG-GÛ-GŸÝP-±z-Vïm-qô-¤VôG-¾-zôh-ˆÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-¾-ÆâP-Bôz-GmP-hGôÅ-q-hP-zôh-¾-¼P-z®m-vôh-hGôÅ-qºÛ-hGôÅ-ºhÝm-zbôm-q-zTÅ-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG-ü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་མེ་ཁོ་རོ་སོ་ཧྤོ་ཊི་ཡར་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎