M-G¼-mP-GÛ-¤ºô-Hïm-¾ôG-qºÛ-h;º-½‰ôGÅ-Åï¾-fzÅ-Vïh-IôÅ-¤ô¾-GmP-»ôh-q-¼ïhü


2007.04.26

{}ü üM-G¼-mP-ºhÅ-qºÛ-¤Û-¾ô-zTß-yG-TÛG-¿ËG-®¤-mÅ-»ôh-zŸÛm-¤ºô-z¿e-z-º²Ûm-¤Dm-Hïm-¾ôG-qºÛ-h;º-½‰ôGÅ-Åï¾-fzÅ-hP- ¤-ºôPÅ-q¼-GmÅ-ÇePÅ-ÇkÝG-bà-¤Û-ºIô-zºÛ-fzÅ-WâÅ-ÅôGÅ-ˆÛ-fh-IôÅ-¤ô¾-GmP-Vïh- M¾-Å-¿kÛ-¾Û¼-ºƒï¾-»ôh-¤Pº-Çkï-¤P-qô-ŸÛG-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-ºhÝ-º²ô¤Å-GmP-Çeï-IôÅ-¤ô¾-GmP-zŸGü hï-»P-¤ºô-Hïm-¾ôG-qºÛ-h;º-½‰ôGÅ-Vï-ÁôÅ-»ôh-qºÛ-M-G¼-HÛ-¤Pº-Çkï- V×-‡ÛÅÛ-G¼- mP-¹-z-ÇSôm-¤- Hïm-¾ôG-qÅ-Zïm-dôGÅ-¤Û-Ço-55 ®¤-h¤¼-zÅh-zbP-z-hP- hï-zŸÛm-xÛ-¹-3±ïÅ-16ZÛm-hzÞÅ-GŸÝP-GÛ-IôÅ-±ôGÅ-ºfÞÅ-¤Û-Ç+Ý-ŸzÅ- ÅÞ-mÛ¾-¤-bô- Aïm-ºhÅ-ÅÞ-zbP-zºÛ-XïÅ-h-¾¤-HÛ-¿Ëm-±ôGÅ-hï-GmP-z-ŸÛG-»Ûm-q-hP- ¿Ëm-±ôGÅ-hïºÛ-¤IÛm-±z-qÅ- ¤Pº-ÇkïºÛ-GŸÝP-hP-GŸÝP-GÛ-ÆÛh-WâÅ-¾-zB¼-ŸÛz-hP-Hïm-¾ôG-qºÛ-h;º-½‰ôGÅ-Aïm-qÅ-hô-wôG-‚ãP-zºÛ-¤Pº-Çkï-wm-±ßm-¤Z¤-¾Å-GmP-xôGÅ-hP- Hïm-¾ôG-qºÛ-¾Å-ºGݾ-ºGôG-fzÅ-ÅôGÅ-ˆÛ-JÀïP-GŸÛºÛ-fôG-IôÅ-¤ô¾-GmP-»ôh-¾ÞGÅ-GÅÞP-zŸGü ¤ºô-z¿e-z-º²Ûm-¤Dm-Hïm-¾ôG-qÅ-M-G¼-hzÞÅ-hP- Á¼-xôGÅ- hï-zŸÛm-¿Ëô-xôGÅ-ÅôGÅ-ÅÞ-iG-qôºÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-MãºÛ-Zïm-zl-zbP-»ôh-q-hP- ÆÛh-„Àôm- ¤×m-¤ô-Èm-Å×ÛP- ¤VôG-GÛÅ-¤ºô-Hïm-¾ôG-qºÛ-h;º-½‰ôGÅ-hï-mÛ-M-G¼-HÛ-zhï-ÆâP-¾-Zïm-D-z¸ô-¤Dm-±ôGÅ-q-Vï-ÁôÅ-ÁÛG-»Ûm-qºÛ-ºIï¾-zXôh-GmP-zŸGü xÛ-¾ô-1967¾ô¼-fôG-¤¼-‚ãP-zºÛ-iG-uôh-±ôGÅ-q-hïÅ-hV-M-G¼-HÛ-¤Pº-Çkï-zTß-zŸÛ-®¤-mP-iG-qôºÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-HÛ-»ôh-q-hP- M-G¼-GŸÝP-GÛÅ-iG-uôh-±ôGÅ-q-hï-hP-¿Ëm-hÝ-IôÅ-¤ô¾-GmP-Mã¼-¤ôÅ-¤fÞm-GmP-GÛ-¤ïh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎