zôh-hP-M-G¼-HÛ-Å-¤±¤Å-n-fôh-¾ºÛ-hz¼-±ôP-ºƒï¾-ÇKô-¤ô-xï-Mã-»Ûm-q-¼ïhü


2005-12-27
Share

{}ü üM-G¼-hP-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-hzP-º²Ûm-‚ïh-zŸÛm-qºÛ-zôh-hP-M-G¼-HÛ-Å-¤±¤Å-n-fôh-¾ºÛ-hz¼-hÝÅ-ÅP-uÛ-¹-GÅÞ¤-qºÛ-XïÅ-±ôP-ºƒï¾-ÇKô-¤ô-xï-Mã-»Ûm-q-¼ïhü M-G¼-HÛ-±ôP-hôm-iâP-Vï- ÍïÅÛÞ-Íïm-¤ï-mm- ¤VôG-mÅ-M-G¼-hP-M-mG-xôGÅ-GZÛÅ-;Å-uÛ-¾ô-ZÛÅ-ÇeôP-iâG-¾ôºÛ-uÛ-¹-GÅÞ¤-qºÛ-G»Å-G»ôm-hÝ-n-fôh-¾ºÛ-±ôP-hôm-ºƒï¾-¾¤-ÇKô-¤ô-xï-Mã¼-I-OÛG-»ôh-q-hP-ü zB¼-hÝ-ÇKô-¤ô-xï-MãºÛ-n-fôh-¾ºÛ-±ôP-ºƒï¾-hïºÛ-fôG-xôGÅ-GZÛÅ-;Å-hPôÅ-¸ôG-Çoï-IPÅ-ÅÞ¤-Tß-®¤-ºIï¤Å-Çtï¾-‚-Mã-»Ûm-q-GÅÞPÅ-zŸG »P-DôP-mÅ-n-fôh-¾ºÛ-±ôP-hôm-ºƒï¾-¾¤-zB¼-hÝ-ÇKô-¤ô-xï-Mã-wÞh-hï-¤Ûm-M-G¼-GŸÝP-GÛÅ-„ËP-¾×-lïÁ-hP-ºz¼-¤-ÅôGÅ-»Þ¾-Iâ-DG-hP-¿Ëm-hÝ-Å-¤±¤Å-DG-zTß-GZÛÅ-®¤-hÝ-±ôP-hôm-ºƒï¾-¾¤-ºwï¾-MÅ-GbôP-Mã-»Ûm-q-GÅÞPÅ-zŸG ¿Ëô-Íï-Áï-»ºÛ-hq¾-º‚ô¼-Gmh-hôm-fôG-GÛ-¤DÅ-hzP- ¤×-Èïm-l¼-qÛ-¾×-¤- ŸÝ-zÅ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-hzP-º²Ûm-‚ïh-zŸÛm-qºÛ-zôh-¼P-BôP-¿YôPÅ-hP-M-G¼-HÛ-Å-¤±¤Å-n-fôh-¾ºÛ-±ôP-hôm-ºƒï¾-¾¤-ÇKô-¤ô-zB¼-hÝ-xï-MãºÛ-fh-ºôÅ-º±¤Å-ˆÛ-±ôP-hôm-ºwï¾-MÅ-GbôP-hGôÅ-q-mm-zXôh-GmP-GÛ-»ôh-q-hP- ±ôP-ºƒï¾-hïºÛ-zMãh-mÅ-hq¾-º‚ô¼-HÛ-Dï-wm-Vï-ÁôÅ-ºƒÅ-¿YôPÅ-GŸÝP-¾-ºfôz-ˆÛ-»ôh-q-M-G¼-HÛ-±ôP-hôm-iâP-Vï-mÅ-ºIï¤Å-Çtï¾-GmP-zºÛ-ljm-fôºÛ-mP-Gž-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།