ÍÛm-^ô-mï-ÁÛ-»-mP-zôh-hôm-Mz-Bô¼-z-200Zï-z-ŸÛG-GÛÅ-Q¤-Çeôm-Fô¤-zÇ+ô¼-GmP-zü


2008-03-31
Share

{}ü üzôh-mP-zôh-¤ÛºÛ-ŸÛ-zºÛ-Pô-Lô¾-¾-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-iG-Gmôm-‚ïh-zŸÛm-qºÛ-Gmh-hôm-¾- º²¤-JÀÛP-»Þ¾-Iâ-DG-mP-GmÅ-qºÛ-zôh-¼ÛGÅ-hP-zôh-hôm-Mz-Bô¼-z-±ôÅ- M-mG-GŸÝP-¾-Pô-Lô¾-ÁÝGÅ-Vï-ŸÝ-zŸÛm-q-¿e¼- hï-¼ÛP-ÍÛm-^ô-mï-ÁÛ-»-mP-mP-VôÅ-Z¤Å-¾ïm-q-hP-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-hôm-GZï¼-z-zTÅ- zôh-hôm-Mz-Bô¼-z-200 Zï-z-ŸÛG-GÛÅ- M¾-Å-W×-;¼-‡-mP-»ôh-qºÛ-M-mG-GŸÝP-±z-¤hÝm-Q¤-Çeôm-Fô¤-zÇ+ô¼-HÛÅ-Pô-Lô¾-GmP-»ôh-ºhÝG ÍÛm-^ô-mï-ÁÛ-»-M¾-Dz-hï-mÛ-º²¤-JÀÛP-mP-D-VïºÛ-M¾-Dz-Vï-ÁôÅ-hï-»Ûm-q-hP- »Þ¾-hïºÛ-mP- zôh-hôm-Mz-Bô¼-HÛ-¾Å-ºGݾ-GŸÛ-M-Vïm-qô-hï-ºi-w¾-Vï¼-h-z¼-‚ãP-¥ôP-¤ïh-q-hP- »Ûm-mºP-hï-¼ÛP-»Þ¾-¤Û-200 ®¤-HÛÅ- M-mG-GŸÝP-¾-zôh-mP-zôh-¤Û¼-iG-Gmôm-GbôP-Mã-¤±¤Å-ºWôG-hGôÅ-q-hP- WÛ-ÆÛh-hÝ-zôh-¾-¼P-hzP-¤-‚ãP-GÛ-z¼- M-mG-¾-Íô-¾ï¤-wôG-GÛ-¯ïh-ºIm-±ßGÅ-Mã¼-Pô-Lô¾-»ôh-qºÛ-zXôh-±ÛG-ºDôh-qºÛ-ºyïh-h¼-ºx¼-zŸÛm-M-mG-GŸÝP-±z-¤hÝm-M-mG-GŸÝP-¾-Pô-Lô¾-GmP-»ôh-q-¼ïh- hï-mÛ-h-¿e-Gmh-hôm-Z¤-ŸÛz-q-±ôÅ-GÅÞPÅ-m- M-mG-¾-Íô-¾ï¤-wÛG-GÛ-¯ïh-ºIm-Gô-OÛG-GÛ-ÇSôm-zôh-ˆÛ-Gmh-hôm-hP-ºƒï¾-M¾-uÛºÛ-mP-M-mG-GŸÝP-¾-Bôm-zXôh-WÛ-®¤-ÁÝGÅ-Vï-»ôP-zŸÛm-qºÛ-¤±ôm-hôm-Gž-qô-ŸÛG-»Ûm-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-ˆÛ-»ôh-q-¼ïh-ü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།