M-mG-GŸÝP-mÅ-mP-ÅôG-GÛ-¤P-G®ô-hôm-GZï¼-z-ŸÛG-º²Ûm-z¸ÞP-hô-h¤-‚Å-»ôh-ºhÝG


2008-02-28
Share

{}ü üÅôG-qôºÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-Ez-Çtï¾-¿eï-GmÅ-DP-mÅ-¼ôºÞ-=¼-Gż-ºHã¼-¾Å-DP-¾-GmÅ-±ß¾-¤Dô-vôh-‚Å-q¼-¿e¼-mü ¾ô-ºhÛºÛ-xÛ-¹-hP-qôºÛ-±ïÅ-zhÝm-ZÛm-WÛ-¼m-z-»-¼Ûmü Åô-»ô¾-ŸïÅ-qºÛ-M-mG-DôPÅ-GbôGÅ-»ôh-qºÛ-mP-ÅôG-GÛ-¤Û-¼ÛGÅ-»Ûm-q-ŸÛG- xÛ-ÅôG-GÛ-M¾-Å-ÍÞ-¾m-„Ë-iô¼-mÅ-qï-TÛP-Gm¤-fP-hÝ-º‚ô¼-¤-fG-M-¤ÛºÛ-Zïm-dôG-qÅ-¾G-¿UGÅ-Mz-mÅ-º²Ûm-z¸ÞP-hô-h¤-‚Å-»ôh-q-¤-¸h-Dô-qºÛ-mP-¤Û-hP-ü IôGÅ-qô-±ô¼-GmÅ-±ß¾-ºhÛºÛ-Ç+ô¼-xÛ-zOGÅ-‚ïh-¤Û-VôG-qºÛ-Zïm-zl-zbP-z¼-zdïm-h-z¼-Dô-q-JÀôh-z=ô¾-»ôP-MãºÛ-¼ï-z-‚Å-mÅ-xÛ-zOGÅ-‚Å-¤ïh-¾ÞGÅ-z;ôh-ºhÝGü º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-qºÛ-Åô-»ô¾-mÛ-¯-zºÛ-mP-ÅôG-mÅ-»Ûm-q-hP-ü hï-ÇS-xÛ-¾ô- 1981 ¾ô¼- M-mG-mÅ-M-¼ÛGÅ-wôm-Vï-mP-ÅôG-mP-GŸÛÅ-ÇtôÅ-‚Å-qºÛ-Gmh-hôm-¾-ÇÀôz-yâG-GÛ-ÇKï¼-¾PÅ-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-zºÛ-Ç+zÅ-ºGô-ºFÛh-¤Dm-IÅ-»Ûm-q-hP-ü hï-mÅ-¼Û¤-qÅ-xÛ-¾ô- 1992 ¾ô¼-xÛ-ÅôG-¾-BzÅ-zTô¾-hÝ-xÛm-q-¤-¸h- 1997 ¾ô¼-»Þ¾-hïºÛ-¤Û-Åï¼-HÛ-¾G-ºEï¼-»P-fôz-»ôh-q-ŸÛG-»Ûm-ºhÝGü »Ûm-mºP-h-¼ïÅ-Dô-q-M-mG-mP-±ôP-ºƒï¾-HÛ-fôG-mÅ-xÛm-q-ŸÛG-»Ûm-q-hP-ü Dô-q-º²Ûm-z¸ÞP-‚ïh-hGôÅ-qºÛ-Mã-¤±m-h¤ÛGÅ-zž-D-Gž-ºIï¾-zXôh-‚Å-¤ïh-q-¼ïhü M-mG-GŸÝP-mÅ-IPÅ-ZÝP-¤Û-¼ÛGÅ-±ôºÛ-fôG-M-¤Û-¼ÛGÅ-GŸm-hP-ü fôz-fP-ºi-¤Z¤-»ôh-qÅ-¤-¸h-¼ÛG-GŸÝP-ÆâP-Bôz-‚ïh-ˆÛ-»ôh-¾ÞGÅ-Gb¤-zÁh-Çtï¾-zŸÛm-»ôh-ˆP-zôh-hP-ü mP-ÅôGü Á¼-bà¼-;Û-ÅÛ-bm-zTÅ-ˆÛ-mP-ü ¤P-±ôGÅ-ˆÛ-ºhôh-„Àô-¤Û-DïPÅ-qºÛ-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-¤Þ-¤fÞh-»ôh-¤ÞÅ-»Ûm-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།