h;¼-¤²ïÅ-DÞ¾-hÝ-M¾-GTïÅ-VôÅ-GTïÅ-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-ÁÝGÅ-Vï-¼Þ-zbP-»ôh-ºhÝG


2007.11.15

{}ü üÍ-¤Û-¼Û-;ºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-GÅï¼-HÛ-dGÅ-¤ºÛ-G¸ïPÅ-dGÅ-zôh-ˆÛ-„À-m-¤ïh-qºÛ-hzÞ-FÛh- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¾-wÞ¾-zºÛ-XïÅ-ÅÞ-h;¼-¤²ïÅ-Å-DÞ¾-¾-M¾-GTïÅ-VôÅ-GTïÅ-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-hï-ÁÝGÅ-Vï-¼Þ-zbP-zºÛ-GmÅ-±ß¾-ÁïÅ-dôGÅ-‚ãP-ºhÝG-ü ºhÛ-G-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-D¤Å-Ç+h-ˆÛ-Gż-ºGôh-q-mô¼-zÞ-hI-ºhݾ-HÛ-Íô-Åï-^Û-¾Û-»-mÅ-GmÅ-±ß¾-zbP-zºÛ-mP- zôh-ˆÛ-D¤Å-h;¼-¤²ïÅ-Å-DÞ¾-hP-h¤ÛGÅ-zž-HÛ-h;¼-¤²ïÅ-XôP-GÛ-Ez-DÞPÅ-mP- bØ-¾ºÛ-„À-¤ºÛ-xôGÅ-ÅÞ-ºIô-¤Dm-ŸÛz-zÁï¼-HÛ-¾Å-ºGݾ-ÁÝGÅ-Vï-ŸÛG-Çtï¾-»ôh-q-hP- hï-»P-hP-qô-h;¼-¤²ïÅ-XôP-GÛ-¼Û¤-q-hP- hï-mÅ-VßÅ-hP-ÁP-¸ï¼-zºÛ-XôP-ºôG-bà-Å-GmÅ-DG-GÛ-¾Å-‚ïh-hP-hGôm-q-DG-GÛ-„À-væ¾-n¤Å-±ôGÅ-ºhݼ-z®m-hzP-fôG-zÇkÝ-zÇ+ôP-‚Å-mÅ- M-mG-GÝP-ƒm-bP-hP- bØ-¾-„À-¤-GZÛÅ-ºhï¤Å-;-‚ïh-hGôÅ-q-hP- G¾-bï-bØ-¾ºÛ-„À-¤-ºhï¤Å-¤Dm-»ôh-m-±ôGÅ-ºhݺÛ-mP-hÝ-»ôP-¤Û-hGôÅ-q-hP- hï-ºiºÛ-zôh-¼ÛGÅ-¾Å-‚ïh-»ôh-±ï-GŸÝP-GÛ-¾Å-‚ïh-ˆÛ-fôz-fP-mÅ-xÛ¼-ºzÞh-‚ïh-Mã-»Ûm-qºÛ-ºWÛGÅ-zÇ+ݾ-zbP-»ôh-q-¼ïh-ºhÝG-ü ºôm-ˆP-h;¼-¤²ïÅ-XôP-GÛ-±ôGÅ-Vïm-Ç+zÅ-zôh-¼ÛGÅ-¤P-qôÅ-„Àô-ÇeôzÅ-Vïm-qô-fôG-mÅ- &G &GôP-Å-¤VôG-¤W¾-¥ôP-»ôh-q-hP- DôP-GÛ-Ç+Ý-¤hÝm-mÅ-VôÅ-hP-Gh¤Å-P-ŸÝ-¥ôP-»ôh-qÅ-¤±m-h¤Å-ŸÝ-fÞz-ˆÛ-¤ïh-q-hP- D-ÁÅ-ˆÛÅ- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-hP- M-mG-GÝP-ƒm-GZÛÅ-;-z=Ûm-Vïm-qô-»Ûm-qÅ-Bôm-zXôh-‚ïh-fÞz-ˆÛ-¤ïh-q-ÅôGÅ-Gb¤-zÁh-‚ïh-¤Dm-»P-‚ãP-»ôh-q-¼ïh-ºhÝG-ü hï-mÅ-M-mG-GÛ-¾Å-‚ïh-DG-h;º-¤²ïÅ-XôP-GÛ-Ez-DÞPÅ-IôP-GÅïz-Å-DÞ¾-hÝ-xÛm-mÅ-M-mG-GÛ-IP-ƒm-bP-zôh-¤ÛºÛ-fôG-z=Ûm-Vïm-qô-»Ûm-qºÛ-JÀôG-z½‰m-zÇem-mÅ- &G &GôP-Å-¤VôG-¾-¤±m-h¤Å-ŸÝ-hGôÅ-qºÛ-ÇÀôz-GÅô-hP-z®m-zÇ+ݾ-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-zŸÛm-q-»Ûm-qºÛ-GmÅ-±ß¾-ÁïÅ-dôGÅ-‚ãP-ºhÝG-ü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གླིང་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་ཆར་རླུང་དྲག་པོ་བརྒྱབ་འདུག
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་དང་ཨ་རིའི་བོད་དོན་ཆེད་དམིགས་བསལ་འབྲེལ་མཐུད་པ་གཉིས་ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་སུ་མཇལ་མོལ་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎