º²¤-JÀÛP-mP-GÛ-¼P-BôP-Å-GmÅ-mÅ-wïzÅ-qºÛ-Ç+Ý-±z-n¤Å-ˆÛ-¿Ëm-±ôGÅ-ÁÛG-GmP-zü


2006.11.22
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü üº²¤-JÀÛP-»Þ¾-Iâ-zTߺÛ-ºôG-GÛ-¼P-BôP-Å-GmÅ-mÅ-wïzÅ-qºÛ-Ç+Ý-±z-n¤Å-ˆÛÅ-¼P-BôP-GÛ-Gmh-hôm-Ç+ô¼-HÛ-¿Ëm-±ôGÅ-hï-zŸÛm-±ïÅ-19hP 20ZÛm-GZÛÅ-¼ÛP-M-G¼-HÛ-ȼ-»-m-ŸïÅ-qºÛ-Å-DÞ¾-mP-zÇ+ôPÅ-±ôGÅ-GmP-»ôh-q-¼ïh-ü ¿Ëm-±ôGÅ-hï-zŸÛm-M-G¼-HÛ-M¾-Å-¿kÛ-¾ÛºÛ-mP-dïm-GŸÛ-GmP-zºÛ-zôh-ˆÛ-IôÅ-±ôGÅ-hP-ÆÛh-WâÅ-Z¤Å-ŸÛz-¾Å-DP-GÛÅ-Gô-OÛG-GmP-z-ŸÛG-»Ûm-ŸÛP-ü ¿Ëm-±ôGÅ-fôG-wïzÅ-qºÛ-¼P-BôP-Å-DÞ¾-ÍhÅï-¾m-Iï-hP- DÞºÞ-zGÍ- Åï-Dôºô-¾m-Iï- GÝ-¼Ûm-¾m-IÛ- ÈôP-;ôP- ¿Ëô-FÅ-¼ôºô-ÅôGÅ-»Þ¾-Iâ-zTߺÛ-Ç+Ý-±z-n¤-q-±ôÅ-¼P-Åô-ÅôºÛ-Å-GmÅ-mP-¼P-BôP-GÛ-fôz-fP-zCæm-qºÛ-Ç+zÅ-ˆÛ-Z¤Å-¥ôP-hP-¥ôP-±ô¼-ÅôGÅ-Pô-vôh-GmP-»ôh-q-hP-ü ¿Ëm-±ôGÅ-fôG-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-iÛ¾-zOGÅ-z;º-„Àôm-hP-¿kÛ-¾ÛºÛ-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-Ç+Ý-Pô-zÇem-q-±ï-¼ÛP-¾GÅ-±ôGÅ-zŸÝGÅ-GmP-»ôh-qºÛ-D¼-ü z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-hP-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-ºfÞÅ-¤Û-¤Û-IPÅ-zTß-IPÅ-ÁÛG-»P-±ôGÅ-ºhݺÛ-fôG-¤Z¤-zŸÝGÅ-GmP-»ôh-q-¼ïh-ü ¼P-BôP-Å-GmÅ-zTߺÛ-Ç+Ý-±z-n¤-q-±ôºÛ-¿Ëm-±ôGÅ-¤-GmP-GôP-Ç+Ý-±z-n¤-q-±ô-zŸÝGÅ-ÇK¼-l-¼¤-Å-¾¼-wïzÅ-mÅ- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛ-Ÿ¾-¤W¾-ŸÝÅ-Çeï-z;º-ÇÀôz-GÅm-zŸïÅ-»P-GmP-»ôh-q-hP-ü hï-¤Ûm-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-z;º-„Àôm-FÛ-q-¤DÅ-hzP-¸¤-GhôP-¼Ûm-qô-Vï-¤VôG-hP-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-G®ô-ÅôGÅ-hP-»P-¤W¾-¤ô¾-GmP-»ôh-q-¼ïh-ü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།